“แฮปปี้วันอีสเตอร์”

ยอห์น 20:19-22  19 ค่ำ​วัน​นั้น​ซึ่ง​เป็น​วัน​อาทิตย์ เมื่อ​สาวก​ปิด​ประตู​ห้อง​ที่​พวก​เขา​อยู่​แล้ว เพราะ​กลัว​พวก​ยิว ​พระ​เยซู​ได้​เสด็จ​เข้า​มา​ประทับ​ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​เขา​ตรัส​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด”20 ครั้น​พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว ​พระ​องค์​ทรง​ให้​เขา​ดู​พระ​หัตถ์​และ​สีข้าง​ของ​พระ​องค์ เมื่อ​พวก​สาวก​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว​ก็​มี​ความ​ยินดี​21 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​อีก​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด ​พระ​บิดา​ทรง​ใช้​เรา​มา​ฉัน​ใด เรา​ก็​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ฉัน​นั้น”22 ครั้น​พระ​องค์​ตรัส​ดังนั้น​แล้ว​จึง​ทรง​ระบาย​ลม​หายใจ​ออก​เหนือ​เขา ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เถิด​

สุขสันต์วันอีสเตอร์ (วันฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์) “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด”  เป็นคำทักทายคำแรกที่พระเยซูทรงทักทายบรรดาสาวกที่กำลังกลัวการข่มเหงจากพวกยิว จนต้องปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่อย่างแน่นหนา (แต่พระเยซูคริสต์ทรงสามารถเข้ามาในห้องนั้นได้โดยไม่ต้องเปิดประตู  แน่นอนว่า นอกจากจะกลัวพวกยิวแล้ว การปรากฏของพระเยซูทำให้พวกเขากลัวเหมือนกลัวผี เพราะพระเยซูทรงตายจริง ถูกฝังไปแล้ว จนพระเยซูต้องตรัสคำว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด” เป็นครั้งที่สอง เพื่อให้จิตที่หวาดกลัว สงบลง พระองค์เสด็จมาปรากฏมิใช่เพื่อให้เกิดความหวาดกลัว แต่เพื่อจะย้ำถึงภารกิจที่พระองค์รับมา และเวลานี้ คือการส่งต่อภารกิจนี้ให้กับบรรดาสาวกทำเหมือนพระองค์อย่างเดียวกัน เพื่อให้ทำต่อไป

พระ​บิดา​ทรง​ใช้​เรา​มา​ฉัน​ใด เรา​ก็​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ฉัน​นั้น” สังเกตว่า พระเยซูทรงมอบหมายภารกิจให้กับบรรดาสาวก ในวันแรกของการฟื้นขึ้นมาจากความตาย และพระองค์ยังคงย้ำและให้ความต่อเนื่องกับการส่งมอบภารกิจนี้ให้สาวกทำ  พระเยซูทรงปรากฏแก่เปโตรและสาวกคนที่ไปกับเปโตร เพื่อจะหวนกลับไปจับปลา ยึดอาชีพชาวประมงอีกครั้ง

ยอห์น 21:15 15 เมื่อ​รับประทาน​อาหาร​เสร็จ​แล้ว ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​ซีโมน​เปโตร​ว่า “ซีโมน​บุตร​ยอห์น​เอ๋ย เจ้า​รัก​เรา​มากกว่า​เหล่า​นี้​หรือ” เขา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “เป็น​ความ​จริง​พระ​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ว่า​ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์” ​พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​เขา​ว่า “จง​เลี้ยง​ลูก​แกะ​ของ​เรา​เถิด”

วันอีสเตอร์ หรือวันฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู เป็นวันส่งมอบภารกิจการตามแกะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์ทรงทำสำเร็จแล้ว คริสตจักร คือผู้เชื่อทั้งหลายที่จะดำเนินภารกิจนี้อย่างต่อเนื่อง รอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อีกครั้ง และรอรับรางวัลเมื่อเสร็จภารกิจ อ.เปาโลมองเห็นภารกิจนี้ชัดเจน และได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ฟิลิปปี….

ฟิลิปปี 3:12,14  12 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​แล้ว หรือ​สำเร็จ​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป เพื่อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ฉวย​เอาไว้​เป็น​ของ​ตน อย่าง​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​ทรง​ฉวย​ข้าพเจ้า​ไว้​เป็น​ของ​พระ​องค์​แล้ว​…14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ

ขอให้วันอีสเตอร์ปีนี้ มีความหมายกับพวกเราชาวใจสมานเพชรเกษม 11 อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการข่มเหงในรูปแบบใหม่ที่เรากำลังเผชิญอยู่เพื่อให้เรากลัว แต่เราไม่กลัว เพราะว่า พระเยซูทรงตรัสคำเดียวกันนี้มายังเราทั้งหลายเช่นกัน  “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด” แฮปปี้ วันอีสเตอร์

By admin