“ผู้นมัสการแท้”

การดิ้นรน ปรับตัวของผู้คนมากมายทั่วโลก ทั้งธุรกิจ กิจการต่างๆ เพื่อความอยู่รอด เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวร้าย แย่ลง  กิจการใหญ่ๆ หดตัวลง และที่เล็กอยู่แล้ว ก็ยิ่งเล็กลงไปอีก และบางอย่างก็สลายตัวเอง ปิดกิจการ ล้มหายตายจากไปอย่างถาวรก็มี  คริสตจักรก็เช่นกัน จะต้องมีการปรับตัว เพื่อจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ แน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อคริสตจักรอย่างมาก  การปรับตัวของคริสตจักร ต่อไปจะเป็นอย่างไร  ความจริงพระเยซูได้ตรัสคำพยากรณ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่า  จะมีสิ่งที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆ และการรับมือ กับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้น จะต้องทำอย่างไร?

มัทธิว 24:3-8 3 เมื่อ​พระ​เยซู​ประทับ​บน​ภูเขา​มะกอก​เทศ พวก​สาวก​มา​เฝ้า​ส่วนตัว​กราบ​ทูล​ว่า “ขอ​ทรง​โปรด​ให้​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ทราบ​ว่า เหตุการณ์​เหล่า​นี้​จะ​บังเกิด​ขึ้น​เมื่อไร สิ่ง​ไร​เป็น​หมาย​สำคัญ​ว่า​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​มา และ​ยุค​เก่า​จะ​สิ้นสุด​ลง”4 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​ผู้ใด​ล่อลวง​ท่าน​ให้​หลง​5 ด้วย​ว่า​จะ​มี​หลาย​คน​มา ต่าง​อ้าง​นาม​ของ​เรา​ว่า​ตัว​เขา​เป็น​พระ​คริสต์​ เขา​จะ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​หลง​ไป​6 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ยิน​เสียง​สงคราม และ​ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม คอย​ระวัง​อย่า​ตื่น​ตระหนก​เลย ด้วย​ว่า​บรรดา​สิ่ง​เหล่า​นี้​จำต้อง​บังเกิด​ขึ้น แต่​ที่สุด​ปลาย​ยุค​ยัง​ไม่​มาถึง​7 เพราะ ประชาชาติ​ต่อ​ประชาชาติ ราช​อาณาจักร​ต่อ​ราช​อาณาจักร​จะ​ต่อสู้​กัน  ทั้ง​จะ​เกิด​กันดาร​อาหาร​และ​แผ่น​ดิน​ไหว​ใน​ที่​ต่างๆ 8 เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​นี้​เป็น​ขั้น​แรก​แห่ง​ความ​ทุกข์​ลำบาก ซึ่ง​ต้อง​มี​มา​ก่อน​กำเนิด​ยุค​ใหม่….

นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ เรากำลังอยู่ที่ขอบของปลายยุคสุดท้าย สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเตือนไว้ล่วงหน้าได้เกิดขึ้นแล้ว ในมัทธิวตอนนี้ พระเยซูยังกล่าวถึงวิธีรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ว่า…

ข้อ15 –18 15 “เพราะ​ฉะนั้น​เมื่อ​ท่าน​เห็น​สิ่ง​ที่​น่า​รัง​เกียจ​ซึ่ง​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​หายนะ​ตั้ง​อยู่​ใน​สถาน​บริ​สุทธิ์ ตาม​พระ​วจนะ​ที่​กล่าว​โดย​ดา​เนียล​ผู้​เผย​พระ​วจนะ (ให้​ผู้​อ่าน​เข้า​ใจ​เอา​เถิด)16 เวลา​นั้น​ให้​ผู้​ที่​อยู่​ใน​แคว้น​ยูเดีย​หนี​ไป​ยัง​ภูเขา​17 ผู้​ที่​อยู่​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​ตึก อย่า​ให้​ลง​มา​เ​ก็​บ​ข้าว​ของ​ออก​จาก​ตึก​ของ​ตน​18 ผู้​ที่​อยู่​ตาม​ทุ่ง​นา อย่า​ให้​กลับไป​เอา​เสื้อผ้า​ของ​ตน

นี่คือคำแนะนำให้ปรับตัวปรับทิศทางที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในยุคสุดท้าย ตีความตอนนี้ สังเกตคำว่า ภูเขา บนหลังคาตึก ซึ่งหมายถึงการอยู่ที่สูง อย่าลงที่ต่ำ  และคำว่า ทุ่งนา หมายถึงที่ไกล อย่ากลับไปที่ใกล้   พระเยซูคริสต์กำลังแนะนำวิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ที่กำลังจะนำความเสียหาย(หายนะ) อย่างที่ดาเนียลได้พยากรณ์ไว้ก่อนหน้านั้น…

….สิ่ง​ที่​น่า​รัง​เกียจ​ซึ่ง​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​หายนะ​ตั้ง​อยู่​ใน​สถาน​บริ​สุทธิ์….

สำหรับคนยิวโบราณในยุคของดาเนียล คำว่า สถานบริสุทธิ์ หมายถึง พระวิหาร (ที่ถูกสร้างขึ้น โดยกษัตริย์ซาโลมอน ดาเนียลเห็นนิมิตอนาคต ตามการสื่อสารที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในสิ่งที่ดาเนียลจะเข้าใจ และมีประสบการณ์  คือพระวิหารถูกทำลายโดยกษัตริย์ของบาบิโลน คนต่างชาติเข้ามาเหยียบย่ำ เผาทำลาย ฆ่าปุโรหิต และคนเลวี ผู้ปรนนิบัติในพระวิหาร และคัดแต่คนที่เชื้อสายดีๆ มีความสามารถ ฉลาด  กวาดต้อนคนยิวไปเป็นเชลยรับใช้ให้กับบาบิโลน

ในการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์หลังจากยุคของอิสราเอลเป็นเชลยในบาบิโลน และได้กลับมายังเยรูซาเล็ม ผ่านกาลเวลามานานหลายร้อยปี พระเจ้าเงียบ ไม่มีเสียงตรัส ไมมีผู้เผยพระวจนะจนมาถึงยอห์น บัพติศโต ผู้ประกาศให้ยิวกลับใจ และแสดงการกลับใจใหม่ ด้วยการรับบัพติศมาในน้ำ รับการชำระให้สะอาดใหม่จากสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของการดำเนินชีวิตเป็นเชลยของอาณาจักรโรม  พระวิหารกลายเป็นที่ค้าขาย สัตว์สำหรับเป็นเครื่องบูชา ที่ต้องลงทุนเลี้ยงด้วยตัวเอง กลับใช้บริการด้วยการซื้อขาย เหมือนกับ ซื้อมาเพื่อถวาย พอถวายเสร็จ คนที่จะเอาไปถวายเป็นเครื่องบูชา ก็น่าจะเอากลับมาวนขายต่อ มีโต๊ะแลกเงิน การมาพระวิหารของคนยิว   และนี่คือที่มาที่พระเยซูทรงชำระพระวิหารด้วยการ ล้มโต๊ะแลกเงิน ปล่อยสัตว์ที่ถูกขังไว้เพื่อการค้าออกไปจากคอกกัก และทรงตรัสว่า….

มัทธิว 21:12-13 12 พระ​เยซู​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร​ของ​พระ​เจ้า ทรง​ขับ​ไล่​พวก​ซื้อ​ขาย​ใน​บริ​เวณ​พระ​วิหาร​นั้น ทรง​คว่ำ​โต๊ะ​คน​รับ​แลก​เงิน และ​ทรง​คว่ำ​ม้า​นั่ง​ของ​คน​ขาย​นก​พิราบ13 พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “มี​พระ​วจนะ​เขียน​ไว้​ว่า ‘นิเวศ​ของ​เรา เขา​จะ​เรียก​ว่า​เป็น​นิเวศ​อธิษ​ฐาน แต่​พวก​ท่าน​มา​ทำ​ให้​เป็น​ถ้ำ​ของพวก​โจร’ ”

สิ่งที่น่ารังเกียจ (สำหรับพระเจ้า ก็คือ นิเวศอธิษฐานถูกทำให้เป็นถ้ำของโจร และนี่คือสิ่งที่ดาเนียลเคยเห็น และเอามาบรรยายในคำพยากรณ์ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้น….สิ่ง​ที่​น่า​รัง​เกียจ​ซึ่ง​ก่อ​ให้​เกิด​ความ​หายนะ​ตั้ง​อยู่​ใน​สถาน​บริ​สุทธิ์….

วันนี้ พระวิหารที่ถูกสร้างขึ้น และถูกทำลาย และถูกฟื้นฟู สร้างใหม่ และถูกทำลาย ชณะนี้ ไม่เหลือซาก ไม่มีพระวิหารที่ถูกสร้างด้วยมือของมนุษย์อีกแล้ว  แต่การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย คือการเกิดขึ้นใหม่ของพระวิหารรูปแบบใหม่ที่จะไม่มีสิ่งมาทำลายได้อีก  พระเยซูคริสต์ทรงตรัสคำพยากรณ์นี้ไว้ว่า….

มัทธิว 24:1-2 1 ฝ่าย​พระ​เยซู​ทรง​ออก​จาก​บริเวณ​พระ​วิหาร แล้ว​ขณะ​เสด็จ​ไป พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​มา​ชี้​ตึก​ทั้ง​หลาย ใน​บริเวณ​พระ​วิหาร​ให้​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​:2 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “สิ่ง​สารพัด​เหล่า​นี้​พวก​ท่าน​เห็น​แล้ว​มิใช่​หรือ เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ว่า ศิลา​ที่​ซ้อนทับ​กัน​อยู่​ที่นี่ ซึ่ง​จะ​ไม่​ถูก​ทำลาย​ลง​ก็​ไม่​มี”

ยอห์น 2:19-20 19 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “ถ้า​ทำลาย​วิหาร​นี้​เสีย เรา​จะ​ยกขึ้น​ใน​สาม​วัน”20 พวก​ยิว​จึง​ทูล​ว่า “​พระ​วิหาร​นี้​เขา​สร้าง​ถึง​สี่​สิบ​หก​ปี​จึง​สำเร็จ และ​ท่าน​จะ​ยกขึ้น​ใหม่​ใน​สาม​วัน​หรือ”21 แต่​พระ​วิหาร​ที่​พระ​องค์​ตรัส​ถึง​นั้น​คือ​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์​

หนังสือยอห์นตอนนี้ บันทึกในบริบทเดียวกัน คือพระเยซูทงชำระพระวิหาร และทรงตรัสถึงพระวิหารใหม่ คือพระกายของพระองค์  วันนี้ คริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์ คือผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์  ชีวิตของคนๆนั้น เป็นที่สถิตของพระเจ้า เป็นผู้นมัสการพระเจ้า

ยอห์น 4:23-24 23 แต่​วาระ​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว และ​บัดนี้​ก็​ถึง​แล้ว คือ​เมื่อ​ผู้​ที่​นมัสการ​อย่าง​ถูกต้อง​จะ​นมัสการ​พระ​บิดา ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง เพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ทรง​แสวงหา​คน​เช่นนั้น​นมัสการ​พระ​องค์​24 ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​ผู้​ที่​นมัสการ​พระ​องค์ ต้อง​นมัสการ​ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง”

พระเยซูตรัสคำนี้ กับหญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ ในขณะสนทนากับพระองค์ เรื่องสถานที่นมัสการพระเจ้า และผู้นมัสการพระเจ้า อย่างคนยิว และคนไม่ใช่ยิว ที่ปรารถนาจะนมัสการพระเจ้า เมื่อไปไม่ได้ ก็มีของตัวเอง สร้างขึ้นเอง อุปโลกเอง แต่พระเยซูทรงตรัสว่า ไม่ว่าจะเป็นยิวที่เรียกว่าตนเองรู้จักพระเจ้า และกีดกันคนไม่ให้มานมัสการที่ของตนเอง ทั้งหมด ไม่ต่างกัน คือ ติดอยู่กับแค่สถานที่เท่านั้น  การเสด็จมาของพระเยซูได้นำการเปลี่ยนแปลงมาใหม่ คือ การนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ไม่ได้อยู่ที่ตัวอาคาร แต่อยู่ที่ตัวของคนๆนั้นที่จะมีจิตนมัสการพระเจ้าภายในชีวิตของตนเอง

เหตุที่พระเยซูทรงชำระพระวิหาร เพราะพระวิหาร กลายเป็นที่ค้าขาย(ยอห์น) มัทธิวบันทึกว่า พระเยซูใช้คำว่า เป็นถ้ำโจร  สองคำนี้ บ่งบอกถึงจิตของผู้ที่มาพระวิหาร จดจ่อกับเรื่องของเงินทอง และทรัพย์สมบัติ และพระเยซูคริสต์ทรงสอนเรื่องจิตจดจ่อ คือการรักและชังในเวลาเดียวกัน

มัทธิว 6:24 24 “ไม่​มี​ใคร​เป็น​ข้า​สอง​เจ้า บ่าว​สอง​นาย​ได้ เพราะ​ว่า​เขา​จะ​ชัง​นาย​ข้าง​หนึ่ง และ​รัก​นาย​อีก​ข้าง​หนึ่ง หรือ​เขา​จะ​นับ​ถือ​นาย​ฝ่าย​หนึ่ง และ​ดู​หมิ่น​นาย​อีก​ฝ่าย​หนึ่ง ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​รับใช้​พระ​เจ้า​และ​เงิน​ทอง​พร้อม​กัน​ไม่​ได้

น่าสนใจว่า พระเยซูทรงใช้คำว่า รัก อากาเป้ คำกรีก ที่แปลว่า  รักหมดใจ รักสุดใจ กับคำว่า เกลียด คำกรีกเช่นกัน ที่แปลว่า  ไม่มีรัก ไม่มีใจ

วันนี้ คริสตจักรจะต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก และทุกคน ทุกกิจการในโลกกำลังเปลี่ยนไปตามกระแสนั้น คุณว่า กระแสของอะไร คำตอบคือเงินทอง  แล้วคริสตจักรคือตัวคุณ ผู้เชื่อในพระเจ้า กำลังเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก หรือยังคงดำรงอยู่เพื่อเป็นผู้นมัสการแท้ คือรับใช้พระเจ้า….

เรากำลังเห็นคนในโลกโซเชียลตามถล่มคนอย่างไร้เมตตาปรานี นี่คือกระแสที่เรากำลังอยู่ หรือเราอยู่ห่างไกล อยู่ที่สูง ไม่ลงต่ำ ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย

ที่สูงที่พระเยซูใช้คำว่า ภูเขา ตัวตึก และทุ่งนา ที่ไกล (จากความเสียหาย)  ที่สูงเป็นที่ไกลแนวตั้ง และที่ไกลแนวราบ เป็นที่ห่างไกลจากค่านิยม  คุณคิดว่า คือที่ไหน  ที่ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้า  พระเจ้าทรงสถิตในที่สูง  พระคัมภีร์จึงกล่าวถึง ภูเขาของพระเจ้า  ที่ลี้ลับ ที่ที่จะต้องแสวงหา จึงจะพบพระเจ้า

ยอห์น 4:23-24 23 แต่​วาระ​นั้น​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว และ​บัดนี้​ก็​ถึง​แล้ว คือ​เมื่อ​ผู้​ที่​นมัสการ​อย่าง​ถูกต้อง​จะ​นมัสการ​พระ​บิดา ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง เพราะ​ว่า​พระ​บิดา​ทรง​แสวงหา​คน​เช่นนั้น​นมัสการ​พระ​องค์​ยน 24 ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​ผู้​ที่​นมัสการ​พระ​องค์ ต้อง​นมัสการ​ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง”

พระเจ้าทรงแสวงหาผู้ที่จะนมัสการพระองค์  ผู้นมัสการแท้

…ต้อง​นมัสการ​ด้วย​จิต​วิญญาณ​และ​ความ​จริง”

จิตวิญญาณ  แปลว่า ลมหายใจ ๆคือชีวิต  และความจริง คือ การไม่การโกหกหลอกลวงอยู่ในชีวิตของคนๆนั้น

การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง คือ การมีชีวิตและหลุดจากการโกหกหลอกลวงทุกอย่าง ทุกอย่าง ไม่ใช่มีจริงบ้าง โกหกบ้าง นั่นไม่ใช่ผู้นมัสการแท้  หรือมีชีวิตบ้าง ดำเนินชีวิตอย่าซังกะตาย  ไม่ได้มีชีวิตชีวา ไม่มีจิตวิญญาณเกี่ยวข้อง มีแต่เปลือกนอก แต่ขาดแก่แท้ของศาสนา นั่นไม่ใช่ผุ้นมัสการแท้

เรากำลังนับถือศาสนาคริสต์แบบมีพระเพิ่มขึ้นอีกองค์อยู่หรือไม่  เรากล้าที่จะทิ้งพระเดิม เพื่อจะนมัสการพระเจ้าแต่องค์เดียวหรือไม่  ผู้นมัสการแท้ จะนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว  คนมากมายในโลกนี้กำลังมุ่งปรับตัว เพื่อจะนมัสการของตนเอง คือกระเพาะ และนมัสการเงินทอง (ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินทองมาเลี้ยงกระเพาะ)   เรากำลังกลัวเรื่องนี้กันอยู่หรือเปล่า  แม้แต่คริสตจักร ก็กำลังปรับตัวด้วยแรงจูงใจนี้อยู่หรือไม่….

ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับเราว่า แม้สถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหน  การปรับตัวของคริสตจักร มีหลักอยู่เรื่องเดียว คือ นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ด้วยลมหายใจ ด้วยการหนีให้ห่างไกลจากการโกหกหลอกลวง การโกหกหลอกลวงไม่ใช่วิธีการของพระเจ้า และถ้าเราเจอการโกหกหลอกลวง การสอนเทียมเท็จทั้งหลาย นั่นคือการปรับตัว ของโลกเพื่อความอยู่รอด แต่เราทั้งหลายคือผู้นมัสการพระเจ้า ที่เชื่อในการเลี้ยงดูของพระเจ้า และการทรงสถิตของพระองค์ ตัวอย่างที่เราได้เห็นบุคคลในพระคัมภีร์ อย่างโยเซฟที่ถูกขายไปเป็นทาสในอียิปต์ เจอการให้ร้าย ถูกลืม แต่ท่านก็ยังสำแดงชีวิตที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าจนขึ้นถึงที่สูงสุดของอาณาจักร ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนและเศรษฐกิจตกต่ำที่สุด

ดาเนียล เป็นผู้นมัสการแท้ ที่แม้ตัวท่านจะอยู่ห่างไกลจากพระวิหาร (ที่ถูกทำลายด้วยมือของมนุษย์) แต่ท่านยังนมัสการพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ และเสมอต้นเสมอปลาย จนท่านได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดของข้าราชการในอาณาจักรมีเดียนเปอร์เชียที่มาแทนอาณาจักรบาบิโลน

วันนี้ โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาณาจักรกำลังเปลี่ยนไป มหาอำนาจที่เคยเป็น กำลังสูญเสียความเป็นมหาอำนาจ และกำลังจะถูกแทนที่  กิจการใหญ่หดตัวลง กิจการเล็กยิ่งเล็ก และบางกิจการจะหายไปจากวงจรธุรกิจ

แต่ผู้นมัสการแท้ จะดำรงอยู่ และขึ้นสูงไปเรื่อยๆ ในทุกที่ที่เขาไป เพราะเขาอยู่ในที่สูงอยู่แล้ว และข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า การอยู่ที่สูง และไกลจากหายนะที่กำลังเกิดขึ้น (ด้วยการซ่อนตัวของเราในการทรงสถิตของพระเจ้า) เราจะไม่เพียงอยู่รอดได้ แต่เราจะขึ้นสู่จุดสูงสุด อาเมน

อิสยาห์ 20:20-21 20 มา​เถิด ชน​ชาติ​ของ​ข้าพเจ้า​เอ๋ย จง​เข้า​ใน​ห้อง​ของ​เจ้า และ​ปิด​ประตู​เสีย จง​ซ่อน​ตัว​เจ้า​อยู่​สัก​พัก​หนึ่ง จนกว่า​พระ​พิโรธ​จะ​ผ่าน​ไป 21 เพราะ ดู​เถิด ​พระ​เจ้า​กำลัง​เสด็จ​ออกมา​จาก​สถานที่​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ลงโทษ​ชาว​แผ่นดิน​โลก เพราะ​ความ​บาป​ผิด​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย และ​แผ่นดิน​โลก​จะ​เปิด​เผย​โลหิต ซึ่ง​หลั่ง​อยู่​บน​มัน และ​จะ​ไม่​ปิดบัง​ผู้​ถูก​ฆ่า​ของ​มัน​ไว้​อีก

Leave a Comment