“ทรหดอดทน”

ลูกา8:11-1511“อุป​มา​นั้น​หมาย​ถึง​อย่าง​นี้ เมล็ด​พืช​หมาย​ถึง​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า12 ที่​ตก​ตาม​หน​ทาง​หมาย​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​ยิน​แล้ว มาร​มา​ชิง​เอา​พระ​วจนะ​ไป​จาก​ใจ​ของ​เขา​เพื่อ​ไม่​ให้​เขา​เชื่อ​และ​รับ​ความ​รอด13 ที่​ตก​บน​หิน​หมาย​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​ยิน​แล้ว​ก็​รับ​พระ​วจนะ​นั้น​ด้วย​ความ​ยินดี แต่​ไม่​มี​ราก เชื่อ​ได้​เพียง​ชั่ว​คราว เมื่อ​ถูก​ทด​ลอง​ก็​หลง​ไป14 ที่​ตก​กลาง​หนาม​หมาย​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​ยิน​แล้ว และ​ขณะ​ที่​ดำ​เนิน​ชีวิต​อยู่ ความ​กังวล ทรัพย์​สม​บัติ และ​ความ​สนุก​สนาน​ของ​ชีวิต​นี้ ก็​รัด​พวก​เขา​จน​ทำ​ให้​ผล​ไม่​เติบ​โต15 ที่​ตก​ใน​ดิน​ดี​หมาย​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​ยิน​พระ​วจนะ​แล้ว​จด​จำ​ไว้​ด้วย​ใจ​ที่​ซื่อ​สัตย์​ดีงาม จึง​เกิด​ผล​โดย​ความ​ทร​หด​อด​ทน

คำอุปมาของพระเยซูคริสต์เจ้าถึงเรื่องเมล็ดพืชตกในดินสี่ชนิด ที่ทรงอธิบายให้ศิษย์ที่ใกล้ชิดได้เข้าใจถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในดินสี่ชนิด ดินอันแรกคือ  ดินที่เป็นหนทาง(เดิน)  คือใจคนที่แข็งกระด้าง เป็นโอกาสที่มารแทรกแซง ทำให้ไม่เชื่อและพลาดไปจากความรอด  ส่วนดินชนิดที่สอง คือหิน ก็คือใจคนที่ไม่ยอมให้พระวจนะฝังรากลึก เป็นเพียงผิวๆ ตื้นๆ เมื่อต้องพบกับการทดสอบความเชื่อที่ไม่ได้มีพระวจนะยึดเกาะ ความเชื่อนั้น ก็หลงไปจากความจริงคือพระวจนะ  ส่วนดินชนิดที่สาม ดินที่ปกคลุมด้วยหนาม เป็นอุปสรรค และน่าเสียดายที่สุด เพราะพระวจนะกำลังเจริญเติบโตแล้ว  แต่กลายเป็นแคระแกนไป ไม่สามารถเกิดผลได้ เพราะความกังวลในทรัพย์และการรักความสนุกสนานของโลกนี้

สุดท้าย ดินดี … ​หมาย​ถึง​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ได้​ยิน​พระ​วจนะ​แล้ว​จด​จำ​ไว้​ด้วย​ใจ​ที่​ซื่อ​สัตย์​ดีงาม จึง​เกิด​ผล​โดย​ความ​ทร​หด​อด​ทน….  ดินดี ไม่เพียงแค่ได้ยินและจดจำไว้ดวยใจที่ซื่อสัตย์ดีงามเท่านั้น แต่ปัจจัยที่สำคัญคือ ความทรหดอดทน รากศัพท์กรีก แปลว่า อดทนด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยความหวัง  ความอดทนนี้ ใม่ใช่ทนได้บ้าง ทนไม่ได้บ้าง แต่เป็นความอดทนอย่างมั่นคง  constancy  ทรหดอดทน ยังเป็นคำในนิยามความรัก ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า อดทนนาน และดำเนินอย่างอดทน จบลงที่คำว่า ทรหดอดทน

1โครินธิ์13:7 7 ความ​รัก​ทน​ได้​ทุก​อย่าง เชื่อ​อยู่​เสมอ มี​ความ​หวัง​และ​ความ​ทร​หด​อด​ทน​อยู่​เสมอ

By admin