“พันธกิจเดียว”

กิจการ1:8 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย และ​จนถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก”

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงให้คำกำชับกับเหล่าสาวกที่เป็นประจักษ์พยานในวันที่พระองค์ถูกรับขึ้นไปบนฟ้า เกี่ยวกับการเรียงลำดับความสำคัญอันดับแรก ก็คือ การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะออกไปทำพันธกิจ ภารกิจที่เป็นพระมหาบัญชา คือการออกไปประกาศ สร้างคนให้เป็นทีมเดียวกันกับพระเยซู คือทำการช่วยเหลือคนให้ได้รับความรอด (ทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ) และให้คนที่ได้รับการช่วยเหลือเติบโตเป็นทีมเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าต่อไป  ทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นทีมเดียวกันกับพระเยซู….

เอเฟซัส4:3 จง​เพียร​พยายาม​ให้​คง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ทรง​ประทาน​นั้น​ด้วย​สันติภาพ​เป็น​พันธนะ​

พันธกิจของพระเยซูคริสต์ทุกอย่างไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม  เช่น งานบุกเบิก ก่อตั้งคริสตจักร  คริสเตียนบริการ สงเคราะห์ การถวายทรัพย์ การมีส่วนร่วมในการรับใช้ที่เหมือนกัน คล้ายกัน หรือไม่เหมือนกัน การสนับสนุนคริสตจักรให้ดำรงอยู่ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งสิ้นนี้ ต้องมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน คือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน

เอเฟซัส 4:4-5 4 มี​กาย​เดียว​และ​มี​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว เหมือน​มี​ความ​หวัง​ใจ​อัน​เดียว​ที่​เนื่อง​ใน​การ​ที่​ทรง​เรียก​ท่าน​5 มี​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​องค์​เดียว ความ​เชื่อ​เดียว บัพติศมา​เดียว​

พันธกิจเดียว คือการทำอย่างไรที่จะให้คนมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ เป็นเจ้าสาวที่รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ และเป็นกองทัพเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ต่อสู้กับศํตรูคนเดียวกันก็คือมารซาตาน

คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามคำกำชับของพระเยซูคริสต์ในตอนนี้  พันธกิจคริสตจักรเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กำลังดำเนินด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพันธกิจเดียว

Leave a Comment