“เข้าทีมกับพระเจ้า”

2โครินธ์ 5:18-21 18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า​21 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กระทำ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ไม่​มี​บาป​ให้​บาป เพราะ​เห็น​แก่​เรา เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ชอบธรรม​ของ​พระ​เจ้า​ทาง​พระ​องค์

คำว่า พันธกิจ ในหนังสือสองโครินธ์ตอนนี้ รากศัพท์กรีกแปลว่า การมีส่วนร่วมในการรับใช้  ในทางรูปธรรม คือการช่วยเหลือการกุศล เป็นภารกิจผูกพันของผู้เชื่อที่ได้กลับคืนดีกันกับพระเจ้าแล้ว (ได้เป็นคนชอบธรรมผ่านทางพระเยซูคริสต์) และความชอบธรรมนี้แหล่ะ ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ พระเจ้าทรงยอมรับเราได้ หรือเรียกอีกสำนวนว่า พระเจ้าทรงไปด้วยกันกับเราได้ (ทรงสถิตอยู่ด้วย)  น้ำพระทัยพระเจ้า ต้องการให้เราทุกคนเป็นผู้ส่งต่อความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าให้กับคนอื่นๆ (ประกาศให้คนได้กลับมาคืนดีกันกับพระเจ้า)  เข้าทีมกันกับพระเจ้า…

พันธกิจนี้จึงแตกต่างจากพันธกิจอื่นๆทั้งหลาย ที่มุ่งให้เกิดความสำเร็จขององค์กร สถาบัน หรือส่วนตัวของใครๆก็ตาม  แต่เป้าหมายคือความสัมพันธ์ (การคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า) ความสำเร็จของพันธกิจจึงอยู่ที่ชีวิตส่วนตัวของคนๆหนึ่งกับพระเจ้า

พันธกิจ  จึงเป็นส่วนสำคัญของคริสตจักรที่ทุกกิจกรรม ทุกรายการ จะมีเป้าหมายเพื่อพาทุกคนไปให้ถึงการคืนดีกันกับพระเจ้า

….พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​….

วันพันธกิจของคริสตจักรเรากำหนดแล้วคืออาทิตย์ที่  27 กันยายนนี้ คือโอกาสที่เราทุกคนจะมีส่วนร่วมในภารกิจผูกพันนี้ของคริสตจักรด้วยกัน  Let’s Hi five เข้าทีมกัน!

By admin