“มีส่วนร่วมพันธกิจ”

ฟิลิปปี 4:14-17 14 ถึง​กระนั้น​ก็​เป็น​ความ​กรุณา​ของ​ท่าน ที่​ได้​ร่วม​ทุกข์​กับ​ข้าพเจ้า​15 และ​พวก​ท่าน​ชาว​ฟีลิป​ปี​ก็​ทราบ​อยู่​แล้ว​ว่า การ​ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​ใน​เวลา​เริ่มแรก​นั้น มา​ตอน​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ออกไป​จาก​แคว้น​มาซิโดเนีย ไม่​มี​คริสตจักร​ใด​มี​ส่วน​ร่วมกับ​ข้าพเจ้า​ใน​รายรับ​รายจ่าย​เลย นอก​จาก​พวก​ท่าน​พวก​เดียว​เท่านั้น​16 ถึงแม้​เมื่อ​ข้าพเจ้า​อยู่​ที่​เมือง​เธ​สะโล​นิ​กา พวก​ท่าน​ก็​ได้​ฝาก​ของ​มา​ช่วย​หลาย​ครั้ง​หลาย​หน17 มิใช่​ว่า​ข้าพเจ้า​ปรารถนา​จะ​ได้รับ​ของ​ให้ แต่​ว่า​ข้าพเจ้า​อยาก​ให้​ท่าน​ได้ผล​กำไร​ใน​บัญชี​ของ​ท่าน​มาก​ขึ้น​

ขอบคุณพระเจ้าที่วันพันธกิจเมื่อวันที่ 27  กันยายนได้ผ่านไปด้วยดี พี่น้องได้อยู่ร่วมประชุมรายงานการดำเนินงานพันธกิจของคริสตจํกรอย่างพร้อมเพรียงกัน ต้องขออภัยที่ได้ใช้เวลาเกินจากที่กำหนดไปยาวนนาน จนพี่น้องหลายท่านอาจรู้สึกหิวมื้อเที่ยง อย่างไรก็ตาม ก็ได้เห็นความรัก ความอดทนของพี่น้อง ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านอย่างมาก

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับพันธกิจปีที่ผ่านมาของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11ที่ได้ฉายปิดท้ายคำเทศนา ได้ลงไว้ในเฟสบุ้ค และในตอนท้ายของคำเทศนาอาทิตย์ที่ 27 กันยายน ในเว๊ปไซด์คริสตจักร พี่น้องสามารถเข้ารับชม และอธิษฐานเผื่องานพันธกิจอย่างต่อเนื่องได้

อยากจะย้ำกับพวกเราทุกคนว่า คริสตจักรจะดำรงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงยาวนาน คริสตจักรต้องมีพันธกิจ และเป็นพันธกิจไครอสของพระเยซูคริสต์เจ้า เราจะรู้ได้ ด้วยพันธกิจเหล่านั้นสามารถตอบโจทย์ชีวิตของผู้คนในยามปกติ และยามวิกฤตอย่างถูกจังหวะเวลา สถานที่ และบุคคลนั้นๆ พระเยซูคริสต์เจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่ในเราผู้เชื่อทุกคน ส่วนหนึ่งของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ การทำให้เรามีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้า ผ่านการเร้าใจ และการตอบสนองอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระกายของพระคริสต์ คือคริสตจักรท้องถิ่น  และวันนี้ เป็นเวลาเกือบสิบห้าปี คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้อย่างสง่างาม ได้พิสูจน์แล้วว่า คริสตจักรยังดำเนินต่อไปได้ เพราะเรามีพันธกิจไครอสของพระเยซูคริสต์เจ้า  พี่น้องที่รัก  ขอให้เรายกมือขึ้น และขานรับการมีส่วนร่วมในพันธกิจไครอสของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกัน  อาเมน

Leave a Comment