“อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ ย่างเข้าเดือนพฤศจิกายน เผลอแผลบเดียว ปี 2020 จะจบลงในเดือนหน้าแล้ว หันกลับไปมองดูสิ่งต่างๆที่ผ่านไป ล่วงไป และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นพระพรสำหรับประเทศชาติของเรา ที่ยังอยู่อย่างปลอดภัยจากโรคระบาด เศรษฐกิจก็ยังไม่เลวร้ายถึงขนาดอดอยาก ขาดแคลนอาหารการกิน ยังมีแสงแดด มีฟ้ามีฝน มีน้ำดื่มน้ำใช้ มีอากาศที่ดีที่เรายังหายใจได้  ยังมีบรรยากาศบ้านเมืองที่ยังไม่ถึงขนาดรบราฆ่าฟันกัน หรือเกิดภาวะความรุนแรง หรือสงครามกลางเมือง  ยังมีผู้นำที่มีคุณธรรมและพระมหากษัตริย์ที่ยังทรงอยู่ในทศพิทราชธรรม สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นพระพรสำหรับคนไทยทั้งประเทศ

1ทิโมธี 2:1-3 1 เพราะ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด​ทั้ง​หมด ข้าพ​เจ้า​ขอร้อง​พวก​ท่าน​ให้​วิง​วอน อธิษ​ฐาน ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​ทุก​คน2 เพื่อ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​ทุกคน​ที่​มี​ตำ​แหน่ง​สูง เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำ​เนิน​ชีวิต​อย่าง​สงบ​และ​มี​สันติ​ใน​ทาง​พระ​เจ้า และ​เป็น​ที่​นับถือ3 การ​กระ​ทำ​เช่น​นี้​เป็น​การ​ดี และ​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​เจ้า​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา

…เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือ….  พระคัมภีร์ตอนนี้ ได้บอกเป้าหมายอย่างชัดเจนในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ให้สำแดงชีวิตที่รักสงบ รักสันติ และที่สำคัญ คือ การเป็นที่นับถือ  ภาษาอังกฤษใช้คำสองคำ คือคำว่า godliness กับคำว่า honest ฉบับแปลไทย 2011แปลว่าว่านับถือ ฉบับแปล 1971 แปลว่า …ใน​ทาง​ธรรม​และ​อย่าง​นอบ​น้อม… รากศัพท์กรีกแปลว่า เคารพนับถือ เคารพศรัทธาในทัศนคติ ในการกระทำและความจริง

อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคนเป็นวิธีการเดียวที่จะนำไปสู่เป้าหมาย…. …เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือ…. 

กิจกรรมเดียวและความรู้สึกเดียวที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเวลานี้ได้ คริสตจักรคือคำตอบ คริสตจักรคือใคร คือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน (ทุกคนที่ประกาศตนว่าเป็นคริสเตียน)  ข้าพเจ้าจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมอธิษฐานด้วยกันกับเราในศุกร์อธิษฐาน อาทิตย์นมัสการ และการสามัคคีธรรมของกลุ่มเซลล์ในทุกๆสัปดาห์ นะคะ

Leave a Comment