“ตามพระเยซูคริสต์….พิชิตความกลัว”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  เมื่อวันศุกร์อธิษฐานที่ผ่านมา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำบรรยากาศการอธิษฐานด้วยคำว่า พระเจ้ามิได้ประทานจิตที่ขลาดกลัว….จากหนังสือสองทิโมธี ดังนี้

2ทิโมธี1:7 7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา

ใจที่ขลาดกลัว ในตอนนี้ ใช้คำว่า spirit of fear แปลด้วยคำว่า ความคิดที่ขลาดกลัวที่มาจากจิตวิญญาณของตัวมนุษย์เอง หรืออาจมาจากวิญญาณชั่ว  ในวันนี้ เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่างที่กำลังเขย่าความรู้สึกกลัวของผู้คนทั่วโลก จนกลายเป็นความวิตกกังวลว่า จะเอาอะไรกิน จะอยู่อย่างไร จะปลอดภัยหรือไม่ เป็นต้น  แต่พระคัมภีร์ได้หนุนใจคริสตชนทุกยุคทุกสมัยมาตลอดว่า อย่าให้เรากลัว พระเยซูคริสต์เจ้าทรงให้คำแนะนำคำเตือนสาวกของพระองค์ โดยเฉพาะสาวกในยุคสุดท้าย(ยุคที่เราอยู่ในวันนี้แหล่ะ)

มัทธิว 24:6-8 6 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ยิน​เสียง​สงคราม และ​ข่าว​ลือ​เรื่อง​สงคราม คอย​ระวัง​อย่า​ตื่น​ตระหนก​เลย ด้วย​ว่า​บรรดา​สิ่ง​เหล่า​นี้​จำต้อง​บังเกิด​ขึ้น แต่​ที่สุด​ปลาย​ยุค​ยัง​ไม่​มาถึง​7 เพราะ ประชาชาติ​ต่อ​ประชาชาติ ราช​อาณาจักร​ต่อ​ราช​อาณาจักร​จะ​ต่อสู้​กัน  ทั้ง​จะ​เกิด​กันดาร​อาหาร​และ​แผ่น​ดิน​ไหว​ใน​ที่​ต่างๆ8 เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง​นี้​เป็น​ขั้น​แรก​แห่ง​ความ​ทุกข์​ลำบาก ซึ่ง​ต้อง​มี​มา​ก่อน​กำเนิด​ยุค​ใหม่

คำเตือนของพระเยซูคริสต์ ให้สาวก คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย  รากศัพท์กรีก ตื่นตระหนก แปลว่า ถูกขู่(ให้กลัว) มาจากคำกรีก ทรีโอมาย แปลว่า ร่ำไห้  ฉบับคิงส์เจมส์แปลว่า มีปัญหา ยุ่งยากใจ  ความกลัวของมนุษย์เราสามารถแสดงออกมาในหลายรูปแบบ นั่นคือ ปฏิกิริยาของสันชาตญาณเอาตัวรอด คำว่า อย่ากลัวเลย จึงเป็นคำหนึ่งที่พระเยซูคริสต์มักตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ และในมัทธิวบทที่พยากรณ์ถึงสถานการณ์ของความทุกข์ลำบากของยุคสุดท้าย (ยุคของเราในวันนี้)  คริสเตียนทุกคน พึงระลึกและเตรียมตัวไว้ให้ดีว่า คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย  เพราะท่านกำลังตามพระเยซูคริสต์…พิชิตความกลัว อาเมน

By admin