“ตามพระเยซูคริสต์…พบแพทย์ผู้ประเสริฐ”

ลูกา 5:27-32, 6:12-16

การพบกับหมอ เพื่อช่วยรักษาชีวิต เรามักจะคิดว่า เวลาที่เราป่วยเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบัน การพบหมอ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อตรวจความผิดปกติ ที่อาจซ่อนอยู่ เราเรียกการพบหมอนี้ว่า ตรวจสุขภาพ check up ประจำปี ซึ่งคนสบายดี ที่รอบคอบ จะทำก่อนที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่า ป่วยกระทันหัน  ตูมขึ้นมา แล้วสายเกินแก้ มีโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดที่ยากแก่การรักษา แต่หากพบก่อน ในระยะที่สามารถแก้ไขได้ทัน และรักษาให้หายได้  เช่น มะเร็งระยะเริ่มต้น หรือความเจ็บป่วยบางชนิดที่ดูสิ้นหวัง แต่หากรับการฟื้นฟูอย่างถูกวิธี ก็สามารถฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ได้ เราอยู่ในโลกวิวัฒนาการที่ค้นพบความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ จนมีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า คนจะมีอายุยืนยาวขึ้น แปลว่า จะมีคนแก่มากขึ้น จนกลายเป็นสังคมผู้สูงวัย  องค์การอนามัยโลกพยายามทำความเข้าใจให้ชาวโลกเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ 10 ประการ

  1. ปี2015 มีผู้สูงอายูทั่วโลก 900 ล้านคน และจะเพิ่ม เป็น 2000 ล้านคน ในปี 2050
  2. ผู้สูงอายุปัจจุบัน มีสุขภาพดีกว่ารุ่นพ่อแม่ตัวเอง
  3. ความเสื่อมโทรมทางสุขภาพที่ปรากฏมากที่สุดของผู้สูงอายุ ไม่ใช่โรคติดต่อ  โรคที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตได้แก่ โรคหัวใจ หลอดเลือดทางสมอง ซึมเศร้า เบาหวาน สมองเสื่อม เป็นต้น
  4. เรื่องสุขภาพของผู้สูงวัย ไม่มีแบบฉบับตายตัว บางคนอายุแปดสิบ อาจมีสุขภาพเท่ากับคนอายุยี่สิบ ในขณะที่บางคนอาจมีสุขภาพที่เสื่อมถอยตั้งแต่อายุยังน้อย
  5. สุขภาพดี ส่วนใหญ่มักมาจากสภาพแวดล้อมทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
  6. การเหยียดอายุ ในปัจจุบันมีมากกว่า การเหยียดทางเพศและสีผิว (เลือกปฏิบัติและอคติ) ส่งผลต่อรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่อาจเสื่อมถอยลง
  7. ในทางสาธารณสุข ต้องเปลี่ยนมุมมองว่าการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเป็นการสิ้นเปลือง มาเป็นการคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว ให้ผู้สูงอายุ ช่วยตัวเองได้ คือการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
  8. ระบบสุขภาพ ต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
  9. ศตวรรษที่ 21 จะต้องมีระบบบูรณาการระยะยาว
  10. การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนของภาครัฐบาล จัดให้มีการจ้างงาน ให้มีความหลากหลายด้านอายุ การเข้าถึงที่อยู่อาศัย ระบบคมนาคมที่ปลอดภัย ตลอดจนป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุยากจน …เพื่อการไปสู่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

WHO 2017 ปีนี้เราเข้าสู่ปี 2021 สี่ปีที่แล้ว   ในอดีต เราคิดว่า เราจะเฉพาะเจาะจงกับงานวัยรุ่นเท่านั้น แต่วันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะบอกเราว่า มีบางอย่างส่งสัญญาณให้เราต้องหันกลับมาคิดถึงผู้สูงวัยอย่างจริงจัง และเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเรา

เกณฑ์ที่ใช้สำหรับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย คือ มีมากกว่า สิบเปอร์เซ็น ของประชากรประเทศ  ปี 1999 ประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 9 ล้านคน เทียบเป็น 16.5  %   ของประชากร 68 ล้านคน ปีหน้า ข้าพเจ้าเข้าสู่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้สูงวัย ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายไว้กับตัวเองว่า จะเป็นมีสุขภาพที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปรารถนาที่จะนำพี่น้องสมาชิกทุกท่าน เป็นอย่างข้าพเจ้าด้วย

เราต้องเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงวัย และข้าพเจ้ามั่นใจว่า ชีวิต ที่ตามพระเยซูคริสต์…พบแพทย์ผู้ประเสริฐ เป็นคำตอบที่สำคัญที่จะนำเราไปสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มี สภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  เราจะมีแต่คำว่า เกิด แก่ ไม่มีเจ็บ และตาย ทุกคนต้องตาย แต่จะตายอย่างสุขภาพยังดี แม้จะเสื่อมถอยฝ่ายร่างกาย แต่จิตใจยังดีจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต

น่าสังเกตว่า ในสิบข้อขององค์การอนามัยโลกที่พยายามทำความเข้าใจเรื่องสังคมผู้สูงวัย มีข้อหนึ่ง ที่เป็นความจริงในสังคมเวลานี้ ก็คือการเหยียดอายุ ที่มีมากกว่า การเหยียดเพศหรือสีผิว ในการเลือกปฏิบัติและอคติ ไม่ว่าจะในครอบครัว สถานศึกษา ที่ทำงาน หรือทางการเมืองของประเทศเราเวลานี้  พาสังคมป่วยไปทั้งหมด  ตามพระเยซุคริสต์…พบแพทย์ผู้ประเสริฐ ที่เราจะได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์วันนี้ ในเรื่องราวจากพระคัมภีร์ลูกา ตอนที่พระเยซูทรงเรียก คนเก็บภาษี ชื่อเลวี (มัทธิว) ในภาพยนต์เป็นตอนสั้นๆ(ข้อ 27-28)  แต่ในพระคัมภีร์ลูกามีบันทึกต่อว่า เลวี ที่พระเยซูทรงเรียกให้ติดตามพระองค์ ขาดการบันทึกตอนที่คนเลวีได้ตอบสนอง และมีคำพูดสำคัญที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสในเหตุการณ์นั้น ในข้อ 29-31

ลูกา 5:27-32  27 หลัง​จาก​เหตุ​การณ์​เหล่า​นั้นแล้ว พระ​องค์​เสด็จ​ออก​ไป และ​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​คน​เก็บ​ภาษี​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เลวี​นั่ง​อยู่​ที่​ด่าน​ภาษี จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด”28 เขา​ก็​ลุก​ขึ้น สละ​ทิ้ง​ทุก​สิ่ง​และ​ตาม​พระ​องค์​ไป 29 แล้ว​เลวี​ก็​จัด​งาน​เลี้ยง​ใหญ่​เพื่อ​พระ​องค์​ใน​บ้าน​ของ​ตน มี​คน​เก็บ​ภาษี​กลุ่ม​ใหญ่​และ​คน​อื่นๆ มา​ร่วม​ใน​งาน​นั้น​ด้วย30 พวก​ฟา​ริสี​และ​พวก​ธรร​มา​จารย์​ใน​คณะ​ของ​เขา​ก็​บ่น​ว่า​พวก​สา​วก​ของ​พระ​องค์ กล่าว​ว่า “ทำ​ไม​พวก​ท่าน​มา​กิน​ดื่ม​กับ​พวก​คน​เก็บ​ภาษี​และ​คน​บาป?”31 พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “คน​สบาย​ไม่​ต้อง​การ​หมอ แต่​คน​เจ็บ​ป่วย​ต้อง​การ32 เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ​ธรรม แต่​มา​เรียก​คน​บาป​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่”

และเป็นที่มาของหัวข้อคำเทศนาวันนี้ ชื่อว่า “ตามพระเยซูคริสต์…พบแพทย์ผู้ประเสริฐ”  ในงานเลี้ยงใหญ่ (น่าจะเลี้ยงอำลาอาชีพเก็บภาษีของเลวี) เขาได้เชิญคนในสังคมเดียวกันกับเขา คือคนเก็บภาษี  และคนอื่นๆ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ น่าจะเป็นคนที่สังคมไม่เอาเข้าพวกด้วย และมารวมพวกกับพวกคนเก็บภาษี และในเหตุการณ์นี้ ลูกาบันทึกว่า พวกพวกฟาริสี กับพวกธรรมาจารย์ในคณะของเขา (น่าจะเป็นพวกที่ติดตามพระเยซู  ก็บ่นกับพวกสาวกของพระเยซู ว่า ทำไม พวกท่านมากินดื่มกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาป แปล คนที่ติดตามพระเยซูคริสต์ในตอนนั้น ถูกแบ่งออกเป็นสองพวก พวกหนึ่งคือพวกที่คิดว่าตัวเอง เป็นคนดีแล้ว และติดตามพระเยซูเพราะคำสอน และพันธกิจที่พระเยซูทรงทำ ส่วนอีกพวก คือพวกที่พระเยซูทรงเรียก ตอนนั้น พระเยซูยังไม่แต่งตั้งใครเป็นอัครสาวก คือคนติดตามใกล้ชิดที่พระเยซูให้เวลา เรียกว่า สนิทด้วย

คำบ่นของพวกฟาริสี และพวกธรรมาจารย์(ที่ติดตามพระเยซูอย่างเปิดเผย) มีที่ไม่เปิดเผย ในหนังสือยอห์นบันทึกว่า คือนิโคเดมัส ฟาริสีที่แอบมาพบพระเยซูตอนกลางคืน แต่พวกฟาริสิและพวกธรรมจารย์กลุ่มนี้น่าจะติดตามพระเยซูในตอนนี้ เริ่มบ่น กับพวกสาวก (นินทาพระเยซูไม่ให้พระองค์ได้ยิน) แต่พระเยซูทรงได้ยิน และตอบคนที่ติดตามพระองค์ด้วยคำว่า

ลูกา 5:31 31 พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “คน​สบาย​ไม่​ต้อง​การ​หมอ แต่​คน​เจ็บ​ป่วย​ต้อง​การ32 เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ​ธรรม แต่​มา​เรียก​คน​บาป​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่”

พระเยซูทรงเรียก คนที่ต้องการกลับใจใหม่  จะเป็นใครก็ได้ ที่รู้ตัวว่าตัวเองป่วย ต้องการหมอ  คำว่า คนบาป รากศัพท์กรีกในตอนนี้แปลว่า คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะรับรางวัล คนที่ไม่ผ่านข้อศีลธรรม คนที่ล้มเหลวเต็มๆในเรื่องศีลธรรม จะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ มีคำที่นำมาเทียบกับคำนี้ คำว่า คนไร้ค่า  คนที่ถูกทิ้ง ลอยแพ ไม่เป็นที่ยอมรับ พระเยซูทรงโต้คำบ่นของพวกฟาริสี พวกธรรมาจารย์ ที่กำลังติดตามพระองค์ว่า พระองค์มาเรียกคนป่วย ที่ต้องการหมอ คนที่ถูกลอยแพ คนที่ไร้ค่า คนที่ต้องการ การช่วยเหลือ การตอบของพระเยซูคริสต์ไม่ได้ปฏิเสธ การติดตามของพวกฟารีสีหรือพวกธรรมจารย์ในคณะ (เดียวกัน) แต่เป็นการบอกกับพวกเขาว่า อย่ารังเกียจคนที่แตกต่างจากตัวเองได้ไม๊ ภายหลัง เปโตรได้เขียนพระคัมภีร์ตอนหนึ่งทำนองเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสในตอนนี้

1เปโตร 4:8-9 8 ที่​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อะไร​หมด​ก็​คือ​จง​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ว่า​ความ​รัก​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​มาก​มาย​ได้9 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ต้อนรับ​เลี้ยง​ดู​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​โดย​ไม่​บ่น​

เปโตรผู้มีประสบการณ์กับปฏิเสธพระเยซูคริสต์ ไม่เป็นพวกเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ ขณะพระองค์กำลังถูกไต่สวน กล่าวโทษในบ้านของปุโรหิต หลังจากเปโตรรับการเยียวยาจากพระเยซูในบาดแผลความสัมพันธ์กับพระองค์ เปโตรแข็งแรงที่จะหนุนใจให้คริสเตียนรุ่นต่อไป เข้าใจถึงการได้พบพระเยซู แพทย์ผู้ประเสริฐผู้ได้เยียวยาจิตใจที่บาดเจ็บจากการล้มเหลวในการติดตามพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิง ให้กลับมาหนุนใจให้คนมากมาย เยียวยากันและกัน เพื่อรักษาบาดแผลที่เกิดจากการทำผิดต่อกันและกัน

คำว่า ความผิดมากมาย ที่เปโตรใช้ในข้อนี้ คือคำเดียวกัน กับที่พวกฟาริสและพวกธรรมาจารย์(ที่เป็นศิษย์พระเยซูเหมือนกัน) ได้ใช้กับคนที่พระเยซูทรงเรียกให้มาเป็นศิษย์ด้วยเหมือนกัน รากศัพท์กรีกในตอนนี้แปลว่า คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะรับรางวัล

น่าสนใจว่า พระคัมภีร์บันทึกว่า มีคนติดตามพระเยซูมากมาย แต่บันทึกการทรงเรียกของพระเยซู กับคนกลุ่มที่เป็นชาวประมงยากจน และเป็นชนชั้นต่ำสุด กับการทรเรียกคนเก็บภาษีที่ชื่อเลวี  ที่สังคมเวลานั้นมีชื่อเสียที่สุด เรื่องการคดโกง งกเงิน และในภาพยนต์พระกิตติคุณลูกาที่ท่านได้ชมประกอบคำเทศนาตอนนี้ นำมาสร้างต่อเนื่องว่า หลังจากพระเยซูทรงเรียกเลวี(มัทธิว) พระเยซูทรงใช้เวลาคืนยันรุ่งอธิษฐาน แล้วพระองค์ก็แต่งตั้งสาวกสิบสองคน ในคนกลุ่มนี้ ไม่มีมาจากพวกฟาริสี หรือพวกธรรมาจารย์สักคน แม้แต่ยูดาส อิสคาริโอท ผู้ทรยศ ก็ยังได้รับการแต่งตั้ง

ตามพระเยซูคริสต์…พบแพทย์ผู้ประเสริฐ คือโอกาสที่พระเจ้าได้มอบให้กับคนที่ด้อยโอกาส ถูกปฏิเสธ และเกิดบาดแผลจากการถูกเลือกปฏิบัติ  พระเยซูทรงมองหาผู้ที่ต้องการพระองค์ นั่นคือ คำที่พระองค์ทรงใช้คำว่า

ลูกา 5:32 32 เรา​ไม่​ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ​ธรรม แต่​มา​เรียก​คน​บาป​ให้​กลับ​ใจ​ใหม่”

รากศัพท์กรีกคำว่า เรียก แปลว่า เรียกให้ออกมา มีนัยยะ หมายถึง ให้แสดงตน เรียกเสียงดัง (ได้ยินการเรียก) อย่างเจาะจง พระเยซูใช้คำนี้ เพื่อให้คนบาปแสดงตน กล้าที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากพระองค์ ในคริสตจักรต่างๆ ก็มีการเรียกออกมาหน้าธรรมาสต์ (Altar call) เพื่อจะให้คนอธิษฐานรับพระเยซูคริสต์ ที่เรียกว่า รับเชื่อ

ขณะนี้ เรากำลังถูกใครเรียกเราว่า เป็นคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะรับรางวัล ที่อาจเป็นคำว่า ไม่น่ารัก ไม่สมควรจะได้รับความรัก หรือการให้อภัย จงรู้เถิดว่า คุณเข้าข่าย ที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อเรียกคุณ  หรือขณะนี้ คุณกำลังเรียกใครบางคนว่า คนไม่น่ารัก ไม่สมควรได้รับความรัก ไม่สมควรได้รับรางวัล คุณอาจเข้าข่ายที่พระเยซูใช้คำว่า คุณเรียกตัวเองว่าคนชอบธรรม คุณไม่ต้องการหมอ ไม่ต้องการพระเยซู

ตามพระเยซูคริสต์…พบแพทย์ผู้ประเสริฐ   มีคำถามว่า จำเป็นไม๊ ในการติดตามพระเยซูคริสต์ ที่จะต้องพบพระองค์ในฐานะของหมอ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า จำเป็น ยิ่งเราอยู่ในยุคที่มีความจำเป็นที่จะต้องพบหมอ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพประจำปี ขณะเราไม่ป่วย และสบายดี ซึ่งสองคำนี้ ไม่ได้แปลว่า เราแข็งแรงและมีสุขภาพดีแล้ว คำว่า ไม่ป่วย ไม่ได้แปลว่า เราสุขภาพดี หรือแข็งแรง จนกว่าเราจะรับการตรวจ  ดังนั้น  การพบกับพระเยซูคริสต์ในฐานะแพทย์ผู้ประเสริฐ  จะทำให้เราได้ตรวจสุขภาพ ฝ่ายจิตวิญญาณของเราว่า เราแข็งแรงและมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณดีหรือไม่?

พระเยซูทรงแต่งตั้งคนกลุ่มที่สังคมเรียกว่า คนบาป คนป่วย ให้เป็นอัครสาวกของพระองค์ แปลว่าอะไร แปลว่า  พวกเขาจะเป็นพวกที่หายดี แม้มีคนเดียวคือยูดาส อิสคาริโอท ที่ไม่หายดี  ก็ตาม  แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า ถ้ายูดาสไม่ตายไปก่อน พระเยซูค้องมาพบกับเขาแน่นอน และยูดาสก็จะหายดี  สาวกที่เหลือ สิบเอ็ดคน ได้พบกับพระเยซูหมดทุกคน และเป็นคนที่สามารถรับไม้ต่อ ภารกิจสำคัญที่พระเยซูคริสต์ทรงมอบไว้ในมือของพวกเขา และวันนี้ เราได้ตระหนักแล้วว่า อัครสาวกสิบเอ็ดคน ได้พิสูจน์ว่า พวกเขาสมควรได้รับรางวัล คนป่วยที่หายดี เมื่อได้พบกับพระเยซูคริสต์ในฐานะแพทย์ผู้ประเสริฐ

การตามพระเยซูคริสต์…ของเราในวันนี้  เราได้พบกับพระองค์ในฐานะอะไร เจ้าชายแห่งสันติสุข อาจารย์ผู้มีคำสอน คำเทศนาที่ดีๆ หลักปรัชญาดีๆ  องค์อัศจรรย์ ผู้ทำการอัศจรรย์มากมาย หายโรคยากๆ มากมาย   จำเป็นหรือไม่ ที่จะพบกับพระองค์ในฐานะแพทย์ผู้ประเสริฐ ที่ทำให้เราหายดี จากการเป็นคนบาป ผู้ไม่สมควรรับรางวัล ไม่สมควรรับความรัก  อ.เปาโลผู้ที่เคยเรียกตัวเองว่า ในบรรดาคนบาปทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นตัวเอ้  แปลว่า ตัวแสบที่สุด สร้างความเสียหายให้กับคริสเตียนมากที่สุดในตอนต้นๆของคริสตจักร แต่ภายหลัง ที่พระเยซูทรงเรียกท่านในระหว่างทางไปเมืองดามัสกัส เพื่อนำหมายจับไปจับคริสเตียนเข้าคุก และฆ่าให้ตาย อ.เปาโลได้ตอบสนองการทรงเรียก และท่านเข้าใจตัวเอง(ในฐาะฟาริสีเก่า) เปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนใหม่ และกลายมาเป็นอัครทูตของพระเยซู ที่มีบางคนไม่ยอมรับท่าน แต่ท่านก็ยังทำตามการทรงเรียก และเขียนพระคัมภีร์ฟิลิปปีที่มีประโยกสวยงามมากมา หนึ่งในนั้น มีคำว่า

ฟิลิปปี3:13-15  13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​15 เรา​ซึ่ง​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​จึง​คิด​อย่าง​นั้น และ​ถ้า​ท่าน​คิด​อย่าง​อื่น ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เรื่อง​นั้น​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย​

คำกรีกที่อ.เปาโลใช้ว่า พระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียก...คือคำเดียวกัน กับที่พระเยซูคริสต์ทรงใช้ในการเสด็จมาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจ ในตอนนี้ อ.เปาโล ได้นำมาใช้หลังจากท่านได้กลับใจ และพบกับพระเยซูคริสต์ในฐานะพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่ทำให้ท่านหายดี ไม่ติดอยู่กับอดีตใดๆที่เจ็บปวดอีก แต่โน้มตัวของท่านออกไปข้างหน้า หาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า นี่คือ วิถีของคนที่มีความหวัง มีพลัง และมีชีวิต

อ.เปาโลยังคงเชิญชวนให้คนตามพระเยซูคริสต์ เหมือนที่ท่านกำลังตามพระองค์ มากขึ้น และมากขึ้น อย่างคนที่แม้กายภายนอกจะเสื่อมถอย แต่จิตใจภายในจำเริญขึ้นทุกวัน

2โครินธ์ 4:16-18 16 เหตุ​ฉะนั้น​เรา​จึง​ไม่​ย่อ​ท้อ ถึงแม้ว่า​กาย​ภายนอก​ของ​เรา​กำลัง​ทรุด​โทรม​ไป แต่​จิตใจ​ภาย​ใน​นั้น​ก็​ยัง​คง​จำเริญ​ขึ้น​ใหม่​ทุก​วัน​17 เพราะ​ว่า​การ​ทุกข์​ยาก​เล็กๆ น้อยๆ ของ​เรา ซึ่ง​เรา​รับ​อยู่​ประเดี๋ยว​เดียว​นั้น จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์ศรี​ถาวร​มาก​หา​ที่​เปรียบ​มิได้​18 เพราะ​ว่า​เรา​ไม่ได้​เห็น​แก่​สิ่งของ​ที่​เรา​มอง​เห็น​อยู่ แต่​เห็น​แก่​สิ่งของ​ที่​มอง​ไม่​เห็น เพราะ​ว่า​สิ่งของ​ซึ่ง​มอง​เห็น​อยู่​นั้น​เป็น​ของ​ไม่​ยั่งยืน แต่​สิ่ง​ซึ่ง​มอง​ไม่​เห็น​นั้น​ก็​ถาวร​นิรันดร์

นี่คือภาพของคนตามพระเยซูคริสต์…พบแพทย์ผู้ประเสริฐ ที่แท้จริง ที่มีสุภาพจิตที่ดี สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ และมองโลกในแง่ดี มีความหวังกับอนาคตที่เป็นนิรันดร์กาล

By admin