“ความกลัว”

2ทิโมธี 1:7 7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา

1ยอห์น 4:18 18 ใน​ความ​รัก​นั้น​ไม่​มี​ความ​กลัว แต่​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์​นั้น​ก็​ขับ​ไล่​ความ​กลัว​ออก​ไป​เสีย เพราะ​ความ​กลัว​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​ลง​โทษ และ​ผู้​ที่​กลัว​ก็​ยัง​ไม่​มี​ความ​รัก​ที่​สม​บูรณ์

โรม 8:15 15 เหตุ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​รับ​น้ำใจ​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก แต่​ท่าน​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ผู้​ทรง​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา” คือ​พระ​บิดา

สวัสดีค่ะ  พี่น้องที่รักในพระคริสต์  พระธรรมวันนี้ มาถึงเราทั้งหลาย ให้ตระหนักถึงเรื่องความกลัว ที่ควบคุมชีวิตของผู้คนมากมาย แทบจะทั่วโลก ความกลัวที่ทำให้ชีวิตไปต่อไม่ได้ ชีวิตหยุดการเจริญเติบโต ชีวิตขาดความสดชื่น ความสดใส เศร้าหมอง ไม่มีความหวัง พลังชีวิตถูกกดซ่อนไว้   พระคัมภีร์ได้สอนคนของพระเจ้า(คริสเตียน) ให้อย่าตกเป็นทาสของความกลัว อย่าให้ความรักมีความกลัวปะปน และจงมั่นใจว่า พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขลาดกลัวให้กับคนของพระองค์ แปลว่า  สิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความกลัว นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า ตรงกันข้าม สิ่งใดที่มาจากพระเจ้า มักจะทำให้เราเข้มแข็ง มีพลัง และยิ่งทำให้เราเป็นตัวของตัวเอง (บังคับตนเองได้มากขึ้น) พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง ไม่ใช่ผู้ทำลาย  พระองค์ทรงเป็นมิตร และปรารถนาที่จะให้เราเป็นมิตรสหายกับพระองค์เช่นกัน

ยอห์น 15:14-15 14 ถ้า​พวก​ท่าน​ประ​พฤติ​ตาม​ที่​เรา​สั่ง ท่าน​ก็​จะ​เป็น​มิตร​สหาย​ของ​เรา​15 เรา​จะ​ไม่​เรียก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​บ่าว​อีก เพราะ​บ่าว​ไม่​ทราบ​ว่า​นาย​ทำ​อะไร แต่​เรา​เรียก​ท่าน​ว่า​มิตร​สหาย เพราะ​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​ยิน​จาก​พระ​บิดา​ของ​เรา เรา​ได้​สำแดง​แก่​ท่าน​แล้ว

ไม่ว่าวันนี้ในชีวิตพี่น้องจะพบกับอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดวามกลัว วิตกกังวล จงระลึกเสมอว่า พระเยซูคริสต์ทรงมาเพื่อให้เราไม่กลัว พระองค์มักจะตรัสคำว่า อย่ากลัวเลย จงฟังคำของพระเยซูคริสต์ อย่าฟังคำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความกลัวความวิตกกังวล (มาจากผู้ทำลาย) ขอสันติสุขที่เกินความเข้าใจในองค์พระเยซูคริสต์คุ้มครองความคิดจิตใจของพี่น้องทุกคน

By admin