“นิมิตและปรัชญา”

“สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่างเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยและจนสุดปลายแผ่นดินโลก

สวัสดีค่ะ  พี่น้องที่รักในพระคริสต์   วันนี้ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่นอกจากที่พี่น้องมาชุมนุมกัน เพื่อนมัสการพระเจ้าแล้ว ยังเป็นวันแสดงความเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรเดียวกันกับคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ในสถานะสมาชิกสมบูรณ์ สมาชิกสมทบ สมาชิกผู้เชื่อใหม่ และผู้สนใจที่กำลังเดินเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์ (หากท่านผู้เป็นผู้สนใจปรารถนาที่จะเดินตามทางของพระเยซูคริสต์เจ้า) ผ่านกระบวนการเสริมสร้างที่คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 ได้จัดให้) สิ่งสำคัญที่จำ เป็นต้องหยิบขึ้นมาปัดฝุ่น และย้ำกับเราทั้งหลายก็คือ นิมิตปรัชญาของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ซึ่งเราได้มาจากพระคัมภีร์มัทธิวบทสุดท้ายสองข้อสุดท้ายที่เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้า

มัทธิว 28:19-20 19 เพราะ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สา​วก​ของ​เรา จง​บัพ​ติศ​มา​พวก​เขา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บิดา พระ​บุตร และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์20 และ​สอน​พวก​เขา​ให้​ถือ​รัก​ษา​สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก​ท่าน​ไว้ และ​นี่​แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จน​กว่า​จะ​สิ้น​ยุค”

นิมิตปรัชญา แปลว่า  สิ่งที่ทำให้ดำรงอยู่ หากปราศจากสิ่งนี้ ก็จะดำรงอยู่ต่อไปในความเป็นคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 ต่อไปไม่ได้  คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 ดำรงอยู่ด้วยนิมิตปรัชญาที่เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้า จึงทำให้เราไม่ใช่สโมสร ชุมนุมกันเพียงเพื่อ สังสรรค์ สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างเดียว แต่เรารวมกันเพื่อจะนำคนทุกประเภททุกชนิดให้มาเป็นสาวก(นักเรียน)ของพระเยซู คือมีชีวิตพัฒนาเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซูคริสต์ในทุกๆด้าน 52 ​พระ​เยซู​ก็​ได้​จำเริญ​ขึ้น​ใน​ด้าน​สติปัญญา ใน​ด้าน​ร่างกาย และ​เป็น​ที่​ชอบ​จำเพาะ​พระ​เจ้า และ​ต่อ​หน้า​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย (ลูกา 2:52)

Leave a Comment