สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

“เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”

ยอห์น 17:20-22 20 “ข้า​พระ​องค์​ไม่​ได้​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​คน​เหล่า​นี้​พวก​เดียว แต่​เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​ข้า​พระ​องค์​เพราะ​ถ้อย​คำ​ของ​พวก​เขา21 เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดัง​เช่น​พระ​องค์​ผู้​เป็น​พระ​บิดา​สถิต​ใน​ข้า​พระ​องค์​และ​ข้า​พระ​องค์​ใน​พระ​องค์ เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​อยู่​ใน​พระ​องค์​และ​ใน​ข้า​พระ​องค์​ด้วย เพื่อ​โลก​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้า​พระ​องค์​มา22 เกียรติ​ซึ่ง​พระ​องค์​ประ​ทาน​แก่​ข้า​พระ​องค์​นั้น ข้า​พระ​องค์​มอบ​ให้​แก่​พวก​เขา เพื่อ​พวก​เขา​จะ​ได้​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน ดัง​เช่น​พระ​องค์​กับ​ข้า​พระ​องค์

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์  หวังใจที่พี่น้องทุกคนสบายดี ไม่ติดเชื้อโควิด แม้พี่น้องของเราบางคนจะติดเชื้อและนอนอยู่โรงพยาบาล เราก็รอคอยให้พี่น้องของเราท่านนั้น หายดีเร็ววัน  เราเชื่อในคำอธิษฐานที่มีพลังทำให้เกิดผลได้ และเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ดีกับทุกคน ขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกันอธิษฐานเผื่อ และร่วมแรงร่วมใจกัน แสดงพลังของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในยามนี้ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเกราะป้องกันครอบครัว คริสตจักร สังคม และประเทศชาติของเราให้สามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้

เราได้เห็นพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์เจ้าในการเสด็จมายังโลกนี้ เพื่อนำแบบอย่างของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระดับพระเจ้า(สามพระภาค) มายังโลกนี้ ในหนังสือยอห์นตอนนี้ได้ย้ำว่า พระเจ้าทรงคาดหวังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับสาวกของพระองค์ทุกคน รูปแบบไม่ใช่อย่างโลกนี้ แต่ให้ดูที่ต้นแบบของแท้คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ  ในการทำบทบาทแตกต่างกัน แต่ไม่ได้แตกแยกกัน ขอให้เราทุกคนต่างเข้าใจบทบาทของตนเองที่แตกต่างกัน แต่เราจะไม่แตกแยกกัน ด้วยความแตกต่างความคิดความเห็น หรือตัวบุคคลที่เราชื่นชอบหรือไม่ชอบ

เอเฟซัส 4:3,13  3 จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ​ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก​พัน… 13 จน​กว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ​และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่ คือ​โต​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​บริ​บูรณ์​ของ​พระ​คริสต์

สดุดี 133:1,3 1 ดู​เถิด เป็น​การ​ดี​และ​น่า​ชื่น​ใจ​มาก​สัก​เท่า​ใด ที่​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว… 3 เหมือน​น้ำ​ค้าง​ของ​ภูเขา​เฮอร์​โมน ซึ่ง​ตก​ลง​บน​เทือก​เขา​ศิ​โยน เพราะ​ว่า​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​บัญ​ชา​พระ​พร​ที่นั่น คือ​ชีวิต​ยืน​ยาว​เป็น​นิตย์