“จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา”

ฟิลิปปี 4:4-7 4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด​5 จง​ให้​จิตใจ​ที่​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ประจักษ์​แก่​คน​ทั้ง​ปวง องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว​6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ​7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่รักในพระคริสต์  ขอส่งความสุข สดชื่นในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรามายังพี่น้องทุกท่าน  ให้ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา  อยู่ในจิตใจความคิดของพี่น้องไม่ว่าจะ ยามหลับ ยามตื่น ยามทำภารกิจใดๆ เพราะความรู้สึกชื่นชมยินดีนี้ จะเป็นช่องทางของการรับความหวัง ชีวิต และพลังที่สดใหม่จากพระเจ้าทุกเวลาเช่นกัน มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า การจะต่อยอดสิ่งใด ต้องมีต้นทุน หรือฐานตั้งต้นเพื่อจะต่อยอดไปได้ ข้าพเจ้าอยากจะนำมากล่าวในทำนองเดียวกันนี้เช่นกัน  ….จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา..เป็นฐานที่ดี เป็นพระพร สามารถต่อยอดไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัด  4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพเจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด​

ดูเหมือนมีบางอย่างที่มองไม่เห็นพยายามจะหยุด หรือทำให้สะดุด กับความชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา ซึ่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงปรารถนาที่จะให้คนของพระองค์รักษาความต่อเนื่องในความชื่นชมยินดีในพระองค์  พระคัมภีร์จึงกล่าวต่อเนื่องอีกว่า …องค์พระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว…. แท้จริงพระองค์ไม่ได้ห่างไกลไปจากเราเลย  ​6 อย่า​ทุกข์​ร้อน​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​เรื่อง​ความ​ปรารถนา​ของ​ท่าน​ทุก​อย่าง​ต่อ​พระ​เจ้า ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ  คำว่า อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย ฉบับแปล 2011 แปลว่า อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลย  พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ เพื่อจะฟังคำร้องทุกข์ คำขอเรื่องความปรารถนา ปัญหาทุกอย่าง…ด้วย​การ​อธิษฐาน การ​วิงวอน กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ  แปลว่า อธิษฐาน(จงพูดกับพระเจ้า)  วิงวอน(คือขอ) จงขอบพระคุณ (แสดงความเชื่อว่า จะได้รับตามที่ขอ)

7 แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​

รากศัพท์กรีกคำว่า สันติสุข ที่ใช้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ แปลว่า เงียบสงบ และยังแปลว่า ความรุ่งเรือง  ที่เกินความเข้าใจ (เกินสติปัญญาของมนุษย์) จิตใจและความคิดได้รับการคุ้มในพระเยซูคริสต์ คือการรับสติปัญญาอย่างพระเยซูคริสต์ ในฐานะที่พระองค์ทรงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Wisdom พระปัญญา จะมีอะไรอีกเล่าที่จะขัดขวางไม่ให้เราพบกับความชื่นชมยินดีในพระเจ้าตลอดเวลาได้อีก ไม่มี อาเมน

By admin