“ตามพระเยซูคริสต์…พลังชีวิต”

มัทธิว 16:13-28

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง หากเชื้อเพลิงหมด ก็จะจอดไว้เฉยๆ จะเข็นหรือลาก ก็ไม่ใช่วิธีใช้งาน และกลายเป็นภาระ ไปไหนมาไหน ต้องลากต้องเข็น คำที่นำมาใช้กับชีวิตของคน ที่ต้องลากหรือเข็น จนมีคำพูดขำๆ เปรียบ ชีวิตบางคนเหมือนลูกฟุตบอล ต้องเตะ ถึงจะเคลื่อนที่ เตะไปเตะมา กว่าจะเข้าประตู หรือไปถึงจุดหมาย ขึ้นอยู่กับว่า คนเตะจะมีความแม่นยำขนาดส่งลูกบอลเข้าโกว์ หรือจะเตะพลาด ออกนอกสนามไป  ชีวิตที่ขาดแรงขับเคลื่อน ก็จะปล่อยให้ใครบางคนมาเข็น มาลาก หรือเตะ  ถ้าเป็นลูก ก็คือพ่อแม่ ถ้าเป็นลูกทีมก็คือ หัวหน้าทีม ถ้าเป็นลูกจ้างก็คือนายจ้าง ถ้าเป็นนักเรียนก็คือครู ถ้าเป็นสมาชิกโบสถ์ ก็คือ ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้นำในกลุ่มเซลล์

คำถามก็คือว่า เราพอใจที่จะอยู่ในสภาพ ต้องถูกเข็น ถูกลาก หรือถูกแตะ (อย่าใช้คำว่า เตะ เลย ดูรุนแรงไปสักหน่อย) เท่านั้นหรือ

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปเรียนต่อพระคริสตธรรมที่ต่างประเทศ เดือนแรก ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนขาดพลัง และรู้สึกเหมือนอยู่ในที่ที่ บรรยากาศไม่เหมือนตอนอยู่เมืองไทย อยู่คริสตจักรในเมืองไทย ตื่นขึ้นมา พูดภาษาไทยกับเพื่อนร่วมห้อง คิดว่า ยังอยู่ในประเทศไทย เข้าโบสถ์ของนักศึกษาต่างชาติ ที่มาจากทั่วโลก แต่ต้องมาอยู่ในกรอบเดียวกัน ไม่มีผู้นำนมัสการแบบเดียวกับที่คริสตจักรที่เคยอยู่ สถาบันที่ข้าพเจ้าไปเรียนต่อ จะเป็นประเภทที่เรียกว่า interdenomination คือ หลายๆคณะนิกายมารวมกัน ไม่เน้น คณะ ความเชื่อ สไตล์การนมัสการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น เรื่องการนมัสการ จึงออกมาในแนวแบบกลาง ทุกคนจะได้รับได้ เพื่อเห็นแก่คนที่ไม่ได้ชอบอย่างที่เราชอบ ไม่คุ้นอย่างที่เราคุ้น  ทุกคนต้องอยู่ได้ในบรรยากาศที่ไม่เอื้อความชอบ ไม่เอื้อความคุ้นเคยของตนเอง และนี่คือ สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้า อยากย้ายสถาบัน….

แต่พระเจ้าทรงตรัสกับข้าพเจ้าในขณะอธิษฐานกับพระองค์ว่า  เราจะทำให้เจ้าเป็นผู้ที่นำบรรยากาศ ไม่ใช่ตามบรรยากาศ คือเป็นผู้ที่อยู่ได้โดยตัวของตัวเอง และนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่า คือพลังชีวิตที่ทำให้ตัวเราเอง ขับเคลื่อนโดยไม่ต้องมีใครมาเข็น มาลาก มาแตะ จึงจะเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไปข้างหน้า

ตามพระเยซูคริสต์…พลังชีวิต  คือแรงขับเคลื่อนชีวิตที่จะทำให้ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ไม่ใช่เคลื่อนไหว แต่ไม่เคลื่อนที่ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการขับเคลื่อนไปข้าง แม้จะมีอุปสรรคมาขัดขวาง ก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระองค์สะดุด หรือหยุด ล้มเลิกความตั้งใจ และไปถึงความสำเร็จได้อย่างงดงาม

ในบทสนทนา ระหว่างพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวก ในตอนนี้ กับคำถามที่พระเยซูทรงถามบรรดาสาวก และเปโตร เป็นคนตอบคำถามนั้น

มัทธิว 16:13 13 เมื่อ​พระ​เยซู​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​เขต​เมือง​ซี​ซา​รี​ยา​ฟี​ลิป​ปี พระ​องค์​ตรัส​ถาม​พวก​สา​วก​ของ​พระ​องค์​ว่า “คน​ทั่ว​ไป​พูด​กัน​ว่า​บุตร​มนุษย์​เป็น​ใคร?”

พระเยซูมักจะเรียกพระองค์เองว่า บุตรมนุษย์ เมื่อพระเยซูใช้คำถามตอนนี้  พวกสาวกเข้าใจในคำถามของพระเยซูชัดเจนว่า พระองค์กำลังหมายถึงตัวเอง

มัทธิว 16:14 14 เขา​ทั้ง​หลาย​ทูล​ตอบ​ว่า “บางคน​ว่า​เป็น​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพ​ติศ​มา แต่​บาง​คน​ว่า​เป็น​เอลี​ยาห์ ส่วน​คน​อื่นๆ ว่า​เป็น​เย​เร​มีย์ หรือ​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ”

พวกสาวกตอบพระเยซูคริสต์ว่าตามคำถามว่า คนอื่นพูดถึงว่า  พระองค์เป็นใคร

พระเยซูคริสต์จึงถามอีกครั้ง…

มัทธิว 16:15  15 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​ถาม​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “แล้ว​พวก​ท่าน​ว่า​เรา​เป็น​ใคร?”

บรรยากาศตอนนี้ คาดว่า ไม่มีใครกล้าตอบ ส่วนใหญ่เงียบ ทั้งๆที่พวกสาวกมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่า ทำไมพวกเขาจึงตามพระเยซู

ตามพระเยซูคริสต์…พลังชีวิต  คือการเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มต้นในพวกสาวกที่ติดตามพระองค์ด้วยความหวังใหม่ ที่พวกเขาคิดว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระคริสต์(พระเมสสิยาห์) จากคำของ แอนดรูว์ตอนไปหาเปโตรเพื่อบอกเรื่องพระเยซูว่า เขาคิดว่า พระเยซูคือพระคริสต์ และนาธันนาเอลเองก็พูดทำนองเดียวกัน เมื่อได้พบกับพระเยซูครั้งแรก ทำให้พวกสาวก ส่วนใหญ่ติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยความหวังใหม่ว่า พระองค์คือพระคริสต์

แต่ทำไมตอนนี้ พวกสาวกจึงลังเลใจที่จะตอบอย่างเต็มปากเต็มคำ เป็นได้หรือไม่ว่า แรงเข็น แรงลาก แรงเตะของพวกฟาริสี พวกธรรมาจารย์ และยิวที่ต่อต้านพระเยซู กำลังมีอิทธิพลต่อความมั่นใจในตอนแรกในการติดตามพระเยซู?)

และแล้ว เปโตรคงทนไม่ไหวกับความเงียบ ความลังเลใจ ของบรรดาสาวกคนอื่นๆ พระคัมภีร์จึงบันทึกว่า

มัทธิว 16:16  16 ซีโมน​เป​โตร​ทูล​ตอบ​ว่า “พระ​องค์​เป็น​พระ​คริสต์​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่”

และพระเยซูคริสต์ทรงตรัสย้ำว่า นี่คือความกล้าหาญ

มัทธิว 16:17  17 พระเยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ซีโมน​บุตร​โย​นาห์​เอ๋ย ท่าน​ก็​เป็น​สุข เพราะ​มนุษย์​ไม่​ได้​เปิด​เผย​เรื่อง​นี้​แก่​ท่าน แต่​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เปิด​เผย​ให้​ทราบ

ทำไม คำตอบของเปโตรจึงหมายถึงการแสดงความกล้าหาญ เพราะคำตอบของเปโตร คือคำที่พวกฟาริสี และพวกธรรมาจารย์ พวกที่ต่อต้านพระเยซูกล่าวหาว่าพระเยซูทรงยกตัวเองเทียบเท่าพระเจ้า และการยกตัวเองเทียบเท่ากับพระเจ้าสำหรับคนยิว หมายถึง การหมิ่นประมาทพระเจ้า และกระตุ้นให้คนยิวโกรธ ถึงขนาดที่คนๆนั้น อาจถูกสำเร็จโทษด้วยการเอาหินขว้งให้ตาย พระเยซูทรงตรัสถึงการเป็นบุตรของพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ตรัสเป็นนัยๆให้รู้ว่า พระองค์คือพระคริสต์ (กรีก) ภาษาฮีบรูคือ พระเมสสิยาห์ แปลว่ ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ ผู้ที่ถูกทำนายไว้โดยผู้เผยพระวจนะก่อนหน้านี้หลายร้อยปีว่า พระเจ้าจะส่งพระเมสสิยาห์ มาเพื่อกอบกู้ ช่วยคนอิสราเอลจากความเป็นเชลย เป็นทาส นับร้อยๆปี เปลี่ยนอาณาจักรไปกี่อาณาจักรก็ถูกส่งต่อความเป็นทาส คนอิสราเอลต้องจมอยู่กับความทุกข์ยากลำบาก เข็ญใจ ชีวิต ถูกลาก ถูกเข็น ถูกเตะ จนฝังลึกเข้าไปในสมอง อยู่อย่างไร้จิตวิญญาณ ถูกลาก ถูกเข็น ถูกเตะโดย คนยิวด้วยกัน เช่นพวกฟาริสี พวกธรรมาจารย์ ที่ใช้ธรรมบัญญัติเป็นเครื่องมือ….

และพระเยซูคริสต์ทรงตรัสเปรียบเทียบความกล้าหาญของเปโตร เทียบกับก้อนหินที่แข็งแกร่งที่จะเป็นรากฐานสำหรับคริสตจักรรุ่นต่อๆไป ที่จะสามารถยืนหยัด มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามแรงเตะ แรงลากของอิทธิพลต่างๆได้

มัทธิว 16:18  18 เรา​บอก​ท่าน​ว่า​ท่าน​คือ​เป​โตร และ​บน​ศิลา​นี้ เรา​จะ​สร้าง​คริสต​จักร​ของ​เรา​ไว้และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสต​จักร​ไม่​ได้

ตัวของเปโตร Petros คำกรีกที่พระเยซูเล่นคำ แปลว่า หินชิ้นเล็กจากก้อนหิน เป็นส่วนหนึ่งของหินก้อนใหญ่ Petra หมายถึงคริสตจักรทั้งหมดที่ถูกสร้างให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นหินก้อนเดียวกันที่พระเยซูทรงสร้างเป็นคริสตจักร  คริสตจักรคือ ชุมนุมชนที่มารวมตัวกันโดยการทรงเรียกของพระองค์ (พระคริสต์)  นี่คือสปิริตความกล้าหาญของหินอีกหลายก้อนที่ทำให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน ความกล้าหาญที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า มีชัยชนะเหนือ….

มัทธิว 16:18  18….และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสต​จักร​ไม่​ได้

พลังของความตาย ส่งอิทธิพลต่อเนื้อหนัง กิเลศตัณหาต่างๆ และ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บป่วย พลังของความตาย พลังของความตาย ทำให้ตกอยู่ภายใต้ความกลัวต่างๆนาๆ พลังแห่งความตาย ที่ทำงานในขณะที่คนมีชีวิตอยู่  มันจะหมดพลังไป เมื่อคนตาย พลังแห่งความตายก็ตายไปกับความตายด้วย

ตรงกันข้ามกับพลังของความตาย คือพลังชีวิต คริสตจักรถูกเรียกให้มีพลังชีวิต ในการติดตามพระเยซูคริสต์ และพระเยซูคริสต์ตรัสถึงสิ่งที่เปโตรแสดงออกมาคือพลังชีวิต ของคริสตจักร ที่ไม่กลัวแรงลาก แรงเตะของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสังคมเวลานั้น

มัทธิว 16:19  19 เรา​จะ​มอบ​ลูก​กุญแจ​แผ่นดิน​สวรรค์​ให้​ไว้​แก่​ท่าน ท่าน​จะ​กล่าว​ห้าม​สิ่ง​ใด​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ถูก​กล่าว​ห้าม​ใน​สวรรค์ เมื่อ​ท่าน​จะ​กล่าว​อนุญาต​สิ่ง​ใด​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​จะ​กล่าว​อนุญาต​ใน​สวรรค์​ด้วย”

ลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์  ในการกล่าวห้าม….หรืออนุญาต คือพลังแรงต้านอิทธิพลพลังแห่งความตายของโลกนี้ทุกอย่าง ด้วยพลังชีวิตจากสวรรค์ เมื่อกล่าวถึงสวรรค์ นั่นคือ ที่ประทับของพระเจ้า และนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับเปโตรในก่อนหน้านี้ว่า

มัทธิว 16:17  17 พระเยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ซีโมน​บุตร​โย​นาห์​เอ๋ย ท่าน​ก็​เป็น​สุข เพราะ​มนุษย์​ไม่​ได้​เปิด​เผย​เรื่อง​นี้​แก่​ท่าน แต่​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เปิด​เผย​ให้​ทราบ

ความกล้าหาญในการสวนกระแสแรงต้าน แรงลาก แรงเตะของสังคม ในเปโตรที่แสดงออกมาเป็นความแน่ใจในความเป็นพระเมสสิยาห์ พระคริสต์ ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า นี่คือ พลังจากสวรรค์ (พระบิดาทรงเปิดเผยให้ทราบ)

ยังมีต่อไปอีก ไม่จบ สำหรับเปโตรที่สามารถผ่านบททำสอบจากแรงลาก เข็น และเตะจากสังคมภายนอกจนได้รับคำชมจากพระเยซู แต่พระคัมภีร์บันทึกต่อว่า เปโตรกลับถูกพระเยซูคริสต์ตำหนิรุนแรง ชนิดอีกขั้วหนึ่งที่เปโตรเป็น นั่นคือ

มัทธิว 16:23  23 พระ​องค์​จึง​หัน​พระ​พักตร์​มา​ตรัส​กับ​เป​โตร​ว่า “จง​ไป​ให้​พ้น เจ้า​ซา​ตาน เจ้า​เป็น​เครื่อง​กีด​ขวาง​เรา​เพราะ​เจ้า​ไม่​ได้​คิด​อย่าง​พระ​เจ้า แต่​เจ้า​คิด​อย่าง​มนุษย์”

เพิ่งจะถูกชมไปหยกๆ กลับถูกตำหนิ (แรงซะด้วย) เปโตรผู้ไม่กลัวอิทธิพลภายนอก แต่กลับตกม้าตายเพราะอะไร… หลังจากพระเยซูตรัสถึงคริสตจักรที่มีพลังชีวิตจากสวรรค์ มีชัยชนะเหนือพลังแห่งความตาย เปโตรผ่านเรื่องความกล้าหาญ แต่เมื่อพระเยซูทรงตรัสว่า ภารกิจที่พระองค์จะต้องทำ ต้องตาย และฟื้นขึ้นมาจากความตาย เปโตรรีบห้ามพระเยซูทันที คือ ห้ามพระเยซูทำภารกิจที่จะไปถึงความตาย และฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วย

มัทธิว 16:21-22  21 ตั้งแต่​เวลา​นั้น​มา ​พระ​เยซู​ทรง​เริ่ม​เผย​แก่​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า ​พระ​องค์​จะต้อง​เสด็จ​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม และ​จะต้อง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​หลาย​ประการ​จาก​พวก​ผู้ใหญ่ และ​พวก​มหา​ปุโรหิต​และ​พวก​ธรรมาจารย์ จน​ต้อง​ถึง​ถูก​ประหาร​ชีวิต แต่​ใน​วันที่​สาม​พระ​องค์​จะ​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่​22 ฝ่าย​เปโตร​เอา​มือ​จับ​พระ​องค์​ทูล​ท้วง​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า​ให้​เหตุการณ์​นั้น​อยู่​ห่างไกล​จาก​พระ​องค์​เถิด อย่า​ให้​เป็น​อย่าง​นั้น​แก่​พระ​องค์​เลย”

พลังแห่งความตายกำลังทำงานในเปโตร ผ่านทางความคิด

มัทธิว 16:23  23 พระ​องค์​จึง​หัน​พระ​พักตร์​มา​ตรัส​กับ​เป​โตร​ว่า “จง​ไป​ให้​พ้น เจ้า​ซา​ตาน เจ้า​เป็น​เครื่อง​กีด​ขวาง​เรา​เพราะ​เจ้า​ไม่​ได้​คิด​อย่าง​พระ​เจ้า แต่​เจ้า​คิด​อย่าง​มนุษย์”

ตามพระเยซูคริสต์…พลังชีวิต คือความคิดอย่างพระเจ้า  ซาตาน แปลว่า ปฏิปักษ์  แปลว่า ฝ่ายตรงกันข้าม  ความคิด คือพื้นที่ภายในจิตใจ เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆ ในตอนนี้ พระเยซูทรงไล่ความคิดที่รับอิทธิพลจากฝ่ายตรงกันข้ามกับพระเจ้า พระเยซูใช้คำว่า ซาตาน เพื่อจะกระตุกความคิดของเปโตรให้กลับมาสู่ความคิดของพระเจ้า ในตอนแรกที่เปโตรกล้าหาญ แสดงความเชื่อในพระเยซูคริสต์ออกมา แม้เป็นคนเดียวที่แตกต่างจากบรรดาสาวกอื่นๆก็ตาม นี่คือ พลังชีวิต ที่พลังแห่งความตายพ่ายแพ้ เปโตรต้องกลับมาที่ที่เป็นจุดยืนของคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ ภายนอก เปโตรยืนถูกที่แล้ว แต่ภายใน ยังยืนอยู่คนละที่ คือตรงกันข้ามกับพระเจ้า จึงทำให้คิดอย่างมนุษย์ตามพลังแห่งความตาย(ที่ตรงกันข้าม) กับความคิดของพระเจ้า คือพลังชีวิต

ตามพระเยซูคริสต์…พลังชีวิต  จำเป็นที่จะต้องใช้พลังชีวิต ทั้งภายในและภายนอก ขับเคลื่อนชีวิตให้ไปต่อ ไปอย่างมีพลัง ไม่ย่อท้อ กับอุปสรรคใดๆ ไม่หยุดนิ่ง ไม่เงียบ ไม่เฉย ใช่หรือไม่

ที่เมืองจีน กำลังมีกระแสที่มาแรงในสังคมคนรุ่นใหม่ คือคำว่า อยู่เฉยๆ หรือนอนราบ คือไม่ทำอะไรทั้งสิ้น อยู่แค่กิน แค่มีชีวิตไปวันๆ ซึ่งทางรัฐบาลจีนกำลังมองว่า นี่คือกระแสที่กำลังเป็นภัยต่อระบบของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนไปในทางพัฒนา

พระคัมภีร์ได้เตือนไว้ล่วงหน้าว่า จะมีคริสตจักรที่นอนราบ คืออยู่เฉยๆ และพระเยซูคริสต์ทรงเตือนคริสตจักรให้ตื่น ให้ร้อน อย่าเป็นเพียงอุ่นๆ

วิวรณ์ 3:16-19,21-22   16 เพราะ​ว่า​เจ้า​เป็น​แต่​อุ่นๆ ไม่​ร้อน​และ​ไม่​เย็น เรา​จะ​คาย​เจ้า​ออก​จาก​ปาก​ของ​เรา 17 เพราะ​เจ้า​พูด​ว่า ‘ข้า​เป็น​เศรษฐี​และ​ข้า​ร่ำ​รวย​แล้ว ข้า​ไม่​ต้อง​การ​สิ่ง​ใด​เลย’ เจ้า​ไม่​รู้​ว่า​เจ้า​เป็น​คน​น่า​สม​เพช น่า​สัง​เวช เจ้า​ยาก​จน ตา​บอด และ​เปลือย​กาย18 เรา​แนะ​นำ​เจ้า​ให้​ซื้อ​ทอง​คำ​ที่​หลอม​ด้วย​ไฟ​จาก​เรา เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​มั่งมี และ​ให้​ซื้อ​เสื้อ​ผ้า​สีขาว เพื่อ​จะ​ได้​สวม​ให้​พ้น​จาก​ความ​อับ​อาย​ที่​ต้อง​เปลือย​กาย และ​ซื้อ​ยา​หยอด​ตา​ของ​เจ้า เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​เห็น19 เรา​รัก​ใคร​เรา​ก็​ตัก​เตือน​และ​ตี​สอน​เขา เพราะ​ฉะนั้น​จง​มี​ความ​กระ​ตือ​รือ​ร้น และ​กลับ​ใจ​ใหม่…. 21 คน​ที่​ชนะ เรา​จะ​ให้​เขา​นั่ง​กับ​เรา​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​เรา เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​มี​ชัย​ชนะ​แล้ว และ​ได้​นั่ง​กับ​พระ​บิดา​ของ​เรา​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​องค์22 ใคร​มี​หู​ก็​ให้​ฟัง​ข้อ​ความ​ที่​พระ​วิญ​ญาณ​ได้​ตรัส​กับ​คริสต​จักร​ทั้ง​หลาย” ’ ”

ตามพระเยซูคริสต์…พลังชีวิต เรากำลังด้วยพลังแห่งชีวิต อยู่หรือไม่  เหนือทุกสิ่ง อาเมน

Leave a Comment