“ตามพระเยซูคริสต์…สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า”

By admin