คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ได้เริ่มเปิดการนมัสการตั้งแต่ปี 2004 โดยการเช่าห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 และสำนักงานคริสตจักรชั้น 6 ทั้งชั้นบนอาคาร Edutainment ของโรงเรียนสายประสิทธิ์ จากจำนวนสมาชิกที่เข้าออกในช่วงแรกประมาณ 40 กว่าคน จนถึงปี 2007 ใจสมานเพชรเกษม 11 มีสมาชิกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ประมาณ 100 กว่าคน และได้ปรับสภาพจากสถานนมัสการมาเป็นคริสตจักรอิสระที่เลี้ยงตัวเองได้ สังกัดคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์แห่งประเทศไทย (พสท) ภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย นิมิตที่ศิษยาภิบาล สิริกานต์ มาศตะยาสิริได้รับจากพระเจ้าคือการเป็นคริสตจักรของชุมชนในพื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี แม้จะเช่าอาคารไม่มีที่สำหรับตัวเอง แต่คริสตจักรมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานคริสตจักรใกล้ชิดสมาชิกที่อาศัยในบริเวณรอบข้าง มุ่งเน้นประกาศบริการกับชุมชนและผู้อาศัยใกล้เคียง สร้างสัมพันธ์กับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อขยายพื้นที่ปลอดภัย ปลอดอบายมุข และเยียวยาสังคมรอบข้าง และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจผ่านหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์

อีกทั้งการปรับสภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชุมชนเพื่อเสริมสร้างให้สังคมแวดล้อมน่าอยู่ยิ่งขึ้น กลุ่มคนที่เป็นส่วนหนึ่งของใจสมานเพชรเกษม 11 ขณะนี้ มีทั้งกลุ่มแม่บ้าน คนทำงาน หนุ่มสาว ผู้สูงอายุ เด็ก วัยรุ่น นักศึกษา คนพิการ ตาบอด และ คนหูหนวก มาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ทุกวันเสาร์อาทิตย์ มีกิจกรรม การศึกษาพระคัมภีร์ ฟังเทศน์ฟังธรรม และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีกว่าเดิม อีกทั้งคริสตจักรมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาแบบครบองค์รวมให้กับสมาชิกและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ่ายร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ คริสตจักรมีประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ และได้มีส่วนช่วยผู้ประสบภัยสึนามิทางภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2005-2008 คริสตจักรได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องบ้านเขาหลัก บ้านทับละมุ ชุมชนฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงาจนสามารถยืนหยัดต่อสู้ชีวิตต่อไปได้ในแบบการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นั้น นอกเหนือจากนี้ คริสตจักรได้ทำพันธกิจกับพี่น้องชาวเขา โดยการร่วมพัฒนาผู้นำในอนาคตของคริสตจักรชาวเขาให้คนหนุ่มสาวได้รับการอบรมพัฒนาในกรุงเทพฯเพื่อส่งกลับไปพัฒนาผู้คนในพื้นที่ของตนเอง

ปลายปี 2011 คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม11 ได้ออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับอาสาสมัครคริสเตียนเพื่อสังคมในจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง และจนเมื่อน้ำท่วมได้มาถึงฝั่งธนบุรี คริสตจักรได้เป็นศูนย์การช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับคริสตจักรในฝั่งธนบุรีกว่า 20 คริสตจักรกับมูลนิธิต่างๆ world concern, YWCA, ERDO, สันติสุข และ Perimeter (Atlanta) ในนามของสมาพันธ์คริสตจักรฝั่งธนบุรี และปัจจุบันคริสตจักรได้เตรียมทีมงานเพื่อรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคริสตจักรได้ย้ายตึกทำการและที่นมัสการจากโรงเรียนสายประสิทธิ์เข้าใช้อาคารใหม่(ซอยเพชรเกษม 11 ซอยเดิม)ตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี 2012 เป็นต้นไป
“ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และร่วมนิมิตรับใช้พระเจ้ากับเรา”

   

 

Jaisamarn Petkhasem 11 Full Gospel Church  has been established since 2004 a as congregation church.  By renting the 2nd floor of  Edutainment building of Saiprasith school on the 2nd floor for main sanctuary on Sunday and the whole  of the  6th floor  for offices.  Starting with 40 church members until the year 2007 reached more than 100 members. And the church has announced to be independence church and self supported but still being with its own  denomination FGAT (Full Gospel Assemblies of Thailand)  under “The Evangelical Fellowship of Thailand” (E.F.T). The vision of senior pastor Sirikarn Mastayasiri is  to be a church in the midst of Thonburi city. Even though there is no own land or building. But the church has the strong vision to stay close to the church members around her. And also emphasized  to evangelize  the communities  nearby the church by bridging and doing some supports to the communities by being a save place from all dark activities and continueing to heal and teach thru the doctrine of Jesus Christ.

Jaisamarn 11 has adjusted  itself to be a partial of communities so that we can encourage  the better environment. The group of people of Jaisamarn11 are including  housewives,  working people, young, elders,  children, teenagers, students, disable, blind, deaf etc.

Every Saturday and Sunday we have activities of bible study class, sermon, service of adult and children, cell group etc. For the purpose to build up  a better life. The church has been involved with the holistic ministries for our own church members and those who need helps in such a physical and spiritual needs. Jaisamarn 11 has experiences about these area of needs.  And also  we went to help those who are affected by tsunami at down south of Thailand: Phang Nga province the most damage area for a long period. Such as Khao Lak, Bhann Tab Lamu, Tab Lamu navy base . Until these people could rise up to live their own normal life again. Beside of these ministries Jaisamarn11 was doing ministry  with Karen tribal people by supporting some of them to study further in bible college in Bangkok and send them back to their home town. Some grow together with Jaisamarn11 more than ten years and went back to their own ministry.

By the end of the year 2011 Jaismarn11 had done reaching out to help the great flood victims with the Christian volunteers for the northern part  of Thailand  and  the central until the floor came to Bangkok and Thonburi  area.  Jaisamarn11 was a center of Disaster relieve for Thoburi by cooperating with more than  20 other churches and with some foundations  such as  World Concern, YWCA, ERDO Canada and Perimeter (Atlanta)  under the same umbrella name is Church fellowship of Thonburi. And nowsday Jaisamarn 11 is still prepare our heart to serve people in the future to encounter all disasters.

Recently , Jaisamarn11 has moved from Saipraith school into the new  renovation building where located on the same area (soi phetkasem 11) since  March 2012.

Welcome everyone to be a part of us so that to improve  our  community’s environment and serve God with the same vision.

Leave a Comment