คลังเก็บหมวดหมู่: บทเรียนพระคัมภีร์

การกลับใจใหม่

การที่เรามาเชื่อในพระคริสต์เจ้าเพียงเท่านั้นยังไม่พอ เราต้องกลับใจใหม่และหันเข้าหาพระเจ้า
ละทิ้งสภาพนิสัยชีวิตที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระองค์ นิสัยเก่า ๆ ที่ไม่ดีนั้นเสีย
ถึงแม้เราจะมีเสรีภาพในชีวิตฝ่ายวิญญาณ แต่ชีวิตในร่างกายนั้น เรายังคงถูกทดลอง ยั่วยวนจากสิ่งรอบข้าง
เราต้องกลับใจใหม่ ละทิ้งมันไปด้วยความตั้งใจ ตัดสินใจที่จะแสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง
การกลับใจใหม่ ไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึกหรืออารมณ์เท่านั้น แต่การกลับใจที่แท้จริงจะส่งผลออก
มาจากการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย ดังคำที่ว่าการบังเกิดใหม่เกิดครั้งเดียว แต่การกลับใจใหม่
จะต้องมีทุกวันทุกเรื่องที่ผิดต่อน้ำพระทัยพระเจ้า
“การกลับใจใหม่”
เป็นการหันกลับจากความบาป และหันหน้าเข้ามาหาพระเจ้า ถ่อมใจลงเชื่อฟังพระองค์ (อสย.55:7, ยรม.8:6, 31:8-9)
มนุษย์ได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (รม.3:22-25) แต่เมื่อเขาเชื่อพระเยซูและได้รับความรอดแล้ว เขาต้องแสดงความเชื่อออกมาเป็นการประพฤติ โดยการ”กลับใจใหม่”
ถ้าจะพูดอย่างง่าย ๆ ก็เหมือนกับการเลิกนิสัยเก่า หันหลังให้สิ่งที่เป็นความบาป สิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชัง
ทำไมต้องกลับใจใหม่ ? การกลับใจจะนำเขาไปสู่ความรอด (กจ.2:38)
หลายต่อหลายคนที่คิดว่าเมื่อเชื่อพระเยซูคริสต์แล้ว ก็เสร็จแล้ว แต่แท้จริงเขาต้องสำแดงความเชื่อของเขาโดยการกลับใจใหม่ คือ
การรับบัพติสมาในน้ำและละทิ้งนิสัยเดิม หันหลังให้กับความบาปอย่างสิ้นเชิง มิฉะนั้นจะเป็นการเชื่อเพียงแต่ปากหรือนับถือศาสนาแต่เปลือกนอกเท่านั้น
เหมือนกับการนับถือศาสนาอื่นๆ การกลับใจจะช่วยให้เขารอดจากบาป จากบึงไฟนรกแน่นอน