คำเทศนาอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014 (อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี)

การเกิดผลคือมีสุขภาพแข็งแรงดี 

ข้อพระคัมภีร์ โรม 8:2828 เรา​รู้​ว่า ​พระ​เจ้า​ทรง​ช่วย​คน​ที่​รัก​พระ​องค์​ให้​เกิดผล​อัน​ดี​ใน​ทุก​สิ่ง คือ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์​

เริ่มต้นของข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยความรับผิดชอบของเรา เรารู้ ต้องรู้ว่า การเกิดผลเป็นงานของพระเจ้า พระเจ้าจะช่วยให้เราเกิดผล 1สดุดี 127:1ถ้า​พระ​เจ้า​มิได้​ทรง​สร้าง​บ้าน​ บรรดา​ผู้​ที่​สร้าง​ก็​เหนื่อย​เปล่า ถ้า​พระ​เจ้า​มิได้​ทรง​เฝ้า​อยู่​เหนือ​นคร คน​ยาม​ตื่น​อยู่​ก็​เหนื่อย​เปล่า

พระเจ้าจะทำให้เราเกิดผลในชีวิตคนที่รักพระเจ้า บางคนมีท่าทีกับพระเจ้าเหมือนกับไปหาหมอที่โรงพยาบาล เราจะรู้จักหมอเมื่อเราป่วย ความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องเกิดจากการรักพระเจ้า การเกิดผลจะเกิดกับคนที่รักพระเจ้า พระเจ้ามีมารยาท ไม่ไปแทรกแซงชีวิตของใคร การเกิดผลในชีวิตเราเป็นผลที่ดีทุกเรื่อง ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ เราพยายามทำเองมันจะกลายเป็นไม่ได้เรื่อง (ไม่สำเร็จ) ได้แต่แร่ และถ้าเรามั่นใจ ถ้าพระเจ้าทำกิจในเราจะเกิดผลดีทุกเรื่อง (เป็นไปน้ำพระทัยของพระเจ้า) การเกิดผลในด้านใดบ้าง (ร่างกายจิตใจ จิตวิญญาณ) ถ้าเราไม่สบาย แสดงออกทางร่างกาย อารมณ์ก็แสดงออกทางร่างกาย เพราะฉะนั้นร่างกายของเราคือส่วนสำคัญที่สุดสำหรับการเกิดผล เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายที่ดี) ชีวิตที่เกิดผล จิตใจดี จิตวิญญาณดี ล้วนแสดงออกทางร่างกายทั้งสิ้น ให้เราเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของเรา สิ่งที่เกี่ยวกับชีวิต 7ด้าน 1.สุขภาพร่างกาย 2.จิตใจ3. สติปัญญา ความคิด ความรู้ ข้อมูลที่รับรู้ 4. จิตวิญญาณ 5.ความสัมพันธ์ (พ่อแม่ลูก ลูกกับลูก สามีภรรยา สมาชิก) 6.ธุรกิจการค้า อาชีพการงาน 7. การเงิน (การรักเงินทองเป็นรากแห่งความชั่ว) การใช้จ่ายเงิน มีเงินไว้ใช้ อย่าให้เงินใช้เรา บางคนทำงานหนัก เพราะว่าถูกเงินใช้

1.มีสุขภาพร่างกายดี  จากการลงทุนในค่ายปีที่แล้ว (ปี 2013 “ค่ายล้างพิษร่างกายและจิตวิญญาณ”)  ร่างกายเป็นศูนย์กลางการเกิดผล ความคิดดีๆ สิ่งที่ผ่านร่างกาย 1โครินธ์ 6:19 19 ท่าน​ไม่​รู้​หรือ​ว่า ร่างกาย​ของ​ท่าน​เป็น​วิหาร​ของ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน ซึ่ง​ท่าน​ได้รับ​จาก​พระ​เจ้า ท่าน​ไม่ใช่​เจ้า​ของ​ตัว​ท่าน​เอง​  ร่างกายของเราเป็นของพระเจ้า พระเจ้าให้เรามา  รวมทั้งการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย เรามักทึกทักเอาเองว่าพ่อแม่ให้ร่างกายมา  ให้เราพัฒนาพลังภายในชีวิตของเรา เราไม่สามารถเกิดผลได้หากเราป่วย มีนักประพันธ์กล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะเป็นนักประพันธ์ที่ดีในขณะที่ปวดฟัน  3 ยอห์น2 2 ท่าน​ที่​รัก ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ขอ​ให้​ท่าน​มี​พลานามัย​สมบูรณ์ และ​เจริญ​สุข​ทุก​ประการ อย่าง​จิต​วิญญาณ​ของ​ท่าน​จำเริญ​อยู่​นั้น​  การมีพลานามัยสมบูรณ์ ต้องอธิษฐานเผื่อกันและกัน แสดงถึงความห่วงใยสุขภาพกันและกัน ให้เราเกิดผลทั้งคริสตจักร เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อประเทศชาติ แสดงอีกด้านว่า พระเจ้าใส่ใจสุขภาพร่างกายของเรา

2.ถ่อมใจ  สุภาษิต 3:7-8  7อย่า​คิด​ว่า​ตน​ฉลาด จง​ยำเกรง​พระ​เจ้า และ​หัน​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย 8 การ​กระทำ​เช่นนี้ จะ​เป็น​ที่​ชุ่ม​เนื้อ​ของ​เจ้า และ​เป็น​ที่​ชื่น​ฉ่ำ​แก่​กระดูก​ของ​ตน  เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกาย ข้อ7 อย่าคิดว่าตนฉลาด เรื่องของร่างกาย ถ้ารู้จริง วันนี้สุขภาพจะดีกว่านี้ อย่าคิดว่าตัวเองฉลาด แปลว่าถ่อมใจ  ข้อ5จงวางใจพระเจ้า…อย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง พึ่งพาพระเจ้า คือเชื่อฟังพระเจ้า ไม่สงสัยพระเจ้า ยอห์น 14:1 การไว้วางใจพระเจ้ามีอ้างถึงในพระคัมภีร์มากมาย   เยเรมีย์ 17:7-8 7 “คน​ที่​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ย่อม​ได้รับ​พระ​พร คือ​ผู้​ที่​ความ​วางใจ​ของ​เขา​อยู่​ใน​พระ​เจ้า 8 เขา​เป็น​เหมือน​ต้นไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริมน้ำ ซึ่ง​หยั่ง​ราก​ของ​มัน​ออกไป​ข้าง​ลำ​น้ำ เมื่อ​แดด​ส่อง​มาถึง​ก็​ไม่​กลัว เพราะ​ใบ​ของ​มัน​คง​เขียว​อยู่​เสมอ และ​ไม่​กระวน​กระวาย​ใน​ปี​ที่​แห้ง​แล้ง เพราะ​มัน​ไม่​หยุด​ที่​จะ​ออก​ผล”  ไม่หยุดที่จะออกผล

3.ยำเกรงพระเจ้า  คนที่ยำเกรง พระเจ้าจะไปส่งเสริมการไว้วางใจพระเจ้า สุภาษิต 3:5 5 จง​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้า และ​อย่า​พึ่งพา​ความ​รอบ​รู้​ของ​ตนเอง วางใจพระเจ้าสุดใจ แปลว่า ไม่มีที่ว่างใน  จิตใจที่จะพึ่งพาความรู้ของตนเอง พระคัมภีร์กล่าวว่า เป็นอะไรบางอย่างที่พระเจ้าพอพระทัย  ความยำเกงพระเจ้า ทำให้เราทำอะไรอย่างระมัดระวัง รอบคอบ และดำเนินตามพระคัมภีร์ โดยไม่เว้นวรรค สุภาษิต 10:27 27 ความ​ยำเกรง​พระ​เจ้า​นั้น​ยืด​ชีวิต​ให้​ยาว​ไป แต่​ปี​เดือน​ของ​คน​ชั่ว​ร้าย​นั้น​จะ​สั้น​เข้า  ยืดชีวิต แปลว่า สุขภาพดี

4. ปฏิเสธความบาป  สุภาษิต 3:7 7 อย่า​คิด​ว่า​ตน​ฉลาด จง​ยำเกรง​พระ​เจ้า และ​หัน​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย หันออกจากความชั่วร้าย ปฏิเสธความบาป หันกลับมาหาสิ่งที่ดี สุภาษิต 8:1313 ความ​ยำเกรง​พระ​เจ้า​เป็น​ความ​เกลียด​ชัง​ความ​ชั่ว​ร้าย เรา​เกลียด​ความ​เย่อหยิ่ง​และ​ความ​จองหอง และ​ทาง​ของ​ความ​ชั่ว​ร้าย​กับ​วาจา​ตลบตะแลง  ความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้าย สุภาษิต 3:8 พูดถึงสุขภาพที่แข็งแรง การกินสิ่งที่พระเจ้าสร้าง ไม่ใช่มนุษย์ปรุงแต่ง เช่น น้ำอัดลม เป็นต้น การพักผ่อน  ยอห์น 15:8 8 ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ทรง​ได้รับ​เกียรติ​เพราะ​เหตุ​นี้​คือ​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เกิดผล​มาก ท่าน​ก็​เป็น​สาวก​ของ​เราเพื่อชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า