“ชีวิตยิ่งเกิดผล…ยิ่งส่องสว่าง”

ใบหน้าของคนเราถูกตั้งฉายาเอาไว้หลายอย่าง เป็นเพราะการแสดงออกของใบหน้าคือการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการกระทำและตัวตนของคนๆนั้น เราเคยได้ยินสำนวนคำไทย  เกี่ยวกับหน้า เช่น หน้าเซียว หน้าแห้ง แปลว่าไม่มีสตังค์ใช้  หน้าดำคล้ำเครียด แปลว่า ใบหน้าหมองคล้ำเพราะต้องคร่ำเครียดหมกมุ่นอยู่ กับงาน หรือต้องใช้ความคิดอย่างหนัก  หน้ามุ่ย  คือ  อาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจ หน้าถอดสี แปลว่า มีสีหน้าแสดงความผิดหวัง หรือตกใจ หน้าเสีย แปลว่า อาการที่ถูกว่าย้อนกลับมาจนเสียหน้า  เสียหน้า แปลว่า อาย ไม่กล้าสู้หน้า ขายหน้า หน้ายักษ์  คนที่โกรธมักทำหน้าบึ้ง หน้าดุดัน จึงเปรียบว่าทำหน้าเหมือนหน้ายักษ์, ใช้เป็นสำนวนว่า ตีหน้ายักษ์  หน้าผี  หมายถึง หน้าตาอัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัว หน้าเป็น หมายถึง อาการที่ทำหน้ายิ้มหรือหัวเราะอยู่เรื่อย ๆ, ช่างหัวเราะ  หน้าตาย  หมายถึง หน้าเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึก และสุดท้าย  คนไทยเข้าใจเล่นคำนี้  “หน้ามืด” หมายถึง มัวเมาจนขาดสติ ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ  หน้ามืดตามัว แปลว่า ขาดสติเพราะความโกรธ คำว่า “มืด” เป็นคำที่ตรงกันข้ามกับคำว่า “สว่าง” แต่ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่า จะใช้คำว่า หน้าอะไรกับความหมายว่า มีสติและทำสิ่งที่ควรทำ ใครนึกออกช่วยบอกที  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงหน้าของคนสามคนที่เปลี่ยนไป  คนแรกอยู่ในพระคัมภีร์เดิม คือโมเสส อพยพ 34:29-30  29 อยู่​ต่อมา​เมื่อ​โมเสส​ได้​ลง​มา​จาก​ภูเขา​ซี​นาย ถือ​แผ่น​พระ​โอวาท​สอง​แผ่น​มา​ด้วย เวลา​ที่​ลง​มา​จาก​ภูเขา​นั้น โมเสส​ก็​ไม่​ทราบ​ว่า​ผิวหน้า​ของ​ตน​ทอ​แสง​เนื่อง​ด้วย​พระ​เจ้า​ทรง​สนทนา​กับ​ท่าน​30 เมื่อ​อาโรน​และ​คน​อิสราเอล​ทั้ง​ปวง​มองดู​โมเสส ​ก็​เห็น​ว่า​ผิวหน้า​ของ​ท่าน​ทอ​แสง และ​เขา​ก็​กลัว​ไม่​กล้า​เข้า​มา​ใกล้​ท่าน​  ส่วนบุคคลที่สองคือพระเยซูคริสต์เจ้า มัทธิว 17:1-6  1 ครั้น​ล่วง​ไป​ได้​หก​วัน​แล้ว ​พระ​เยซู​ทรง​พา​เปโตร ​ยากอบ​ และ​ยอห์น​น้อง​ของ​ยากอบ​ขึ้น​ภูเขา​สูง​แต่​ลำพัง​2 แล้ว​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์​ก็​เปลี่ยนไป​ต่อ​หน้า​เขา ​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​ก็​ทอ​แสง​เหมือน​แสงอาทิตย์ ฉลอง​พระ​องค์​ก็​ขาว​ผ่อง​ดุจ​แสง​สว่าง​3 โมเสส​และ​เอลียาห์​ก็​มา​ปรากฏ​แก่​พวก​สาวก​เหล่า​นั้น กำลัง​เฝ้า​สนทนา​กับ​พระ​องค์​4 ฝ่าย​เปโตร​ทูล​พระ​เยซู​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ซึ่ง​เรา​อยู่​ที่นี่​ก็​ดี ถ้า​พระ​องค์​ต้อง​พระ​ประสงค์ ข้า​พระ​องค์​จะ​ทำ​เพิง​สาม​หลัง​ที่นี่ สำหรับ​พระ​องค์​หลัง​หนึ่ง สำหรับ​โมเสส​หลัง​หนึ่ง สำหรับ​เอลียาห์​หลัง​หนึ่ง”5 ​เปโตร​ทูล​ยัง​ไม่​ทัน​ขาดคำ ​ก็​บังเกิด​มี​เมฆ​สุกใส​มาปก​คลุม​เขา​ไว้ แล้ว​มี​พระ​สุรเสียง​ออกมา​จาก​เมฆ​นั้น​ว่า “ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ​ใจ ท่าน​ผู้​นี้​มาก จง​เชื่อ​ฟัง​ท่าน​เถิด”6 ฝ่าย​พวก​สาวก​เมื่อ​ได้​ยิน​ก็​ซบ​หน้า​กราบ​ลง​กลัว​ยิ่ง​นัก​ พระคัมภีร์ได้บันทึกถึงผิวหน้าของโมเสสทอแสงหลังจากได้สนทนากับพระเจ้า และพระพักตร์ของพระเยซูทอแสงเหมืองดวงอาทิตย์ก่อนที่โมเสสและเอลียาห์จะมาสนทนาด้วยนั่นหมายความว่า พระเยซูทรงมีความสว่างในตัวของพระองค์เอง  ยอห์น 8:12 12 อีก​ครั้ง​หนึ่ง​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “เรา​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก ผู้​ที่​ตาม​เรา​มา​จะ​ไม่​เดิน​ใน​ความ​มืด แต่​จะ​มี​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต”  ความสว่างคู่กับชีวิต เช่นเดียวกันความมืดคู่กับความตาย  ชีวิตที่มีน้ำพุแห่งชีวิตไหลออกมาจนถึงชีวิตนิรันดร์ ในขณะที่ความสว่างที่คู่กันก็จะส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันแห่งความสมบูรณ์  ชีวิตนิรันดร์กับความสว่างนิรันดร์จะไม่มีวันจางหายไป ซึ่งอ.เปาโลได้ให้คำอธิบายเรื่องความสว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนว่า 2 โครินธ์ 3:13,18  13 เรา​ไม่​เหมือน​โมเสส​ที่​เอา​ผ้า​คลุม​หน้า​ไว้ เพื่อ​ไม่ให้​ชน​อิสราเอล​เห็น​อวสาน​ของ​รัศมี​ที่​ค่อยๆ จาง​ไป​นั้น​…..​18 แต่​เรา​ทั้ง​หลาย​ไม่​มี​ผ้า​คลุม​หน้า​แล้ว จึง​แลดู​พระ​สิริ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ตัว​เรา​ก็​เปลี่ยนไป​เป็น​เหมือน​พระ​ฉาย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า คือ​มี​ศักดิ์ศรี​เป็น​ลำดับ​ขึ้น​ไป…. สิ่งที่อ.เปาโลได้กล่าวนี้ เกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลในคริสตจักรยุคแรก และพระคัมภีร์ใหม่ได้บันทึกถึงบุคคลที่สามที่ชัดเจนนั่นคือ สเทเฟน ผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในมัคนายกเจ็ดคนเพื่อทำหน้าที่บริหารการแจกทาน เป็นคนหนึ่งที่ชื่ออยู่ในลำดับแรกของการถูกกล่าวถึงด้วยคุณสมบัติ 3….​มี​ชื่อเสียง​ดี​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​และ​สติปัญญา นี่คือคำอธิบายที่ตรงกันข้ามกับคำว่า  “หน้ามืด” หมายถึง มัวเมาจนขาดสติ ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ  ​ และชีวิตของสเทเฟนถูกบันทึกในตอนนี้เพื่อให้เราได้เห็นชีวิตที่เกิดผลของคริสเตียนในแง่มุมของ  ชีวิตที่ยิ่งเกิดผล…ยิ่งส่องสว่าง ผ่านทางใบหน้าที่เป็นปราการด่านแรกที่คนจะพบเห็นและสัมผัสได้ทันที ยากอบ1:23-24  23 เพราะ​ว่า​ถ้า​ผู้ใด​ฟัง​พระ​วจนะ และ​ไม่ได้​ประพฤติ​ตาม ผู้​นั้น​ก็​เป็น​เหมือน​คน​ที่​ดู​หน้า​ของ​ตัว​ใน​กระจก​เงา​24 เพราะ​ว่า​เมื่อ​ดู​ตัวเอง​แล้ว​ก็​ไป และ​ก็​ลืม​ใน​ทันที​นั้น​ว่า​ตัวเอง​เป็น​อย่างไร​  ากอบกำลังบอกเราว่า หน้าของเราบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราทั้งหมด คนไทยจึงมีสำนวนว่า ส่องกระจกชะโงกดูเงาตนเอง หมายถึงการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง  ภาษาไทยจึงมีสำนวนว่า ไปทำอะไรมา หน้ามันฟ้อง ซ่อนไม่ได้ เราจะมาดูชีวิตของคนที่ชีวิตยิ่งเกิดผล หน้ายิ่งส่องสว่าง….ข้าพเจ้าหมายถึงใบหน้าจริงๆ กิจการ 6:8-15 8 ฝ่าย​สเทเฟน​ป​ระ​กอบ​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ฤทธิ์​เดช​จึง​ทำ​การ​มหัศจรรย์ และ​ทำ​การ​เป็น​นิมิต​ใหญ่​ท่ามกลาง​ประชากร​9 แต่​มี​บาง​คน​มา​จาก​ธรรม​ศาลา ที่​เรียก​ว่า​ธรรม​ศาลา​ของ​ทาส​อิสระ​มี​ทั้ง​ชาว​ไซรีน ชา​วอเล็กซานเดอร์ กับ​บาง​คน​จาก​ซิลีเซีย​และ​เอเชีย ได้​ลุก​ขึ้น​พา​กัน​มา​ไล่​เลียง​กับ​สเทเฟน​10 คน​เหล่า​นั้น​สู้​คำ​ที่​ท่าน​กล่าว​อัน​ประกอบด้วย​สติปัญญา และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ไม่ได้​11 เขา​จึง​ลอบ​ปลูก​พยาน​เท็จ​ว่า “เรา​ได้​ยิน​คน​นี้​พูด​หมิ่น​ประมาท​โมเสส​และ​พระ​เจ้า”12 เขา​ยุ​ยง​คน​ทั้ง​ปวง​และ​พวก​ผู้ใหญ่​กับ​พวก​ธรรมาจารย์​ให้​เกิด​จลาจล​ขึ้น แล้ว​เข้า​มาจับ​สเทเฟน​และ​นำไป​ยัง​สภา​13 ให้​พยาน​เท็จ​มา​กล่าว​ว่า “คน​นี้​พูด​หมิ่น​ประมาท​สถาน​บริสุทธิ์​นี้​และธรรม​บัญญัติ​ไม่​หยุด​เลย​14 เพราะ​เรา​ได้​ยิน​เขา​ว่า​พระ​เยซู​ชาว​นาซาเร็ธ​จะ​ทำลาย​สถาน​ที่นี้ และ​จะ​เปลี่ยน​ธรรม​เนียม​ซึ่ง​โมเสส​ให้​ไว้​แก่​เรา”15 พวก​สมาชิก​สภา​ต่าง​เพ่ง​ดู​สเทเฟน​ เห็น​หน้า​ของ​ท่าน​เหมือน​หน้า​ทูตสวรรค์​

หลังจากสเทเฟนได้รับเลือกพร้อมกับอีกหกคนให้ดูแลการงานในการแจกทาน ปัญหาภายในก็คลี่คลาย  คนทั้งเจ็ดคนเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ของตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปได้ว่า หนึ่งในคนเจ็ดคนนี้ คือสเทเฟนได้ทำพันธกิจรักษาโรค ขับผี และเทศนาสั่งสอนไปด้วยพร้อมกับทำงานานปรนนิบัติ  จึงเกิดเป็นฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์และนิมิตใหญ่ 8 ฝ่าย​สเทเฟน​ป​ระ​กอบ​ด้วย​พระ​คุณ​และ​ฤทธิ์​เดช​จึง​ทำ​การ​มหัศจรรย์ และ​ทำ​การ​เป็น​นิมิต​ใหญ่​ท่ามกลาง​ประชากร สเทเฟนได้ทำงานอย่างเดียวกันกับพระเยซูทรงทำ และสิ่งที่เกิดขึ้นกับสเทเฟนเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูมาก่อนเช่นกัน  9 แต่​มี​บาง​คน​มา​จาก​ธรรม​ศาลา ที่​เรียก​ว่า​ธรรม​ศาลา​ของ​ทาส​อิสระ​มี​ทั้ง​ชาว​ไซรีน ชา​วอเล็กซานเดอร์ กับ​บาง​คน​จาก​ซิลีเซีย​และ​เอเชีย ได้​ลุก​ขึ้น​พา​กัน​มา​ไล่​เลียง​กับ​สเทเฟน เมื่อพระเยซูทรงทำพันธกิจรักษาโรค ขับผี และเทศนาสั่งสอน พวกฟาริสีมักจะมาไล่เลียงกับพระเยซู  แต่ที่เราเห็นที่นี่ได้บันทึกเกี่ยวกับทาสอิสระที่พูดภาษากรีกที่มาไล่เลียงกับสเทเฟน คำว่า ทาสอิสระ หมายถึงคนที่เคยเป็นทาสของโรมัน และได้รับอิสระจากการเป็นทาสเนื่องจากเป็นลูกของคนยิวที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงโรมเมื่อครั้งสมัยปอมเปอี และได้รับอิสระกลับมาตั้งรกรากที่กรุงเยรูซาเล็ม คนเหล่านี้มีจำนวนมากพอที่จะตั้งธรรมศาลาของตนเองเพื่อนมัสการและศึกษาธรรมบัญญัติ  มีบางเอกสารอ้างอิงถึงจำนวนของธรรมศาลาในกรุงเยรูซาเล็มมีถึง 480 แห่ง แต่ที่นี่ หมอลูกาได้บันทึกธรรมศาลาของยิวนิยมกรีกหรือพูดภาษากรีกอย่างน้อยสองแห่งของชาวไซรีน ชาวอเล็กซานเดอร์ ชาวซิลีเซีย และเอเชีย  อ.เปาโลเวลานั้นชื่อเซาโลก็รวมอยู่ในพวกชาวซิลีเซียด้วย เพราะเมืองทาร์ซัสเป็นเมืองหนึ่งในซิลีเซีย และในเนื้อหาตอนสเทเฟนถูกหินขว้างตาย  เซาโลก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ในฐานะชาวทาร์ซัส จากซีลีเซีย การบันทึกตอนนี้ทำให้เราได้เห็นคนยิวพูดภาษากรีกที่มีความร้อนรนในศาสนายูดาห์มากกว่าคนยิวที่พูดภาษาฮีบรู และภาพของคริสเตียนยิวนิยมกรีกอย่างสเทเฟนที่ร้อนรนในพระเยซูคริสต์เจ้า นี่คือคู่ชกน้ำหนักที่พอกัน  ในด้านการศึกษาและความรู้ อาจเป็นคำตอบว่า ทำไมไม่มีพวกอัครทูตมาเกี่ยวข้องในงานนี้ เพราะว่า พวกนิยมกรีกที่อยู่ในธรรมศาลาไม่สนใจพวกอัครทูต เพราะเป็นพวกที่ด้อยในการศึกษา สเทเฟนจึงเป็นเป้าหมายของการไล่เลียงที่เกิดขึ้น  พวกยิวนิยมกรีกเหล่านี้ ต่างมีติวเตอร์หรือพระอาจารย์เก่งๆด้านธรรมบัญญัติ  อย่างเซาโลมีกามาลิเอลเป็นอาจารย์ เป็นต้น แต่อะไรเกิดขึ้น  คน​เหล่า​นั้น​สู้​คำ​ที่​ท่าน​กล่าว​อัน​ประกอบด้วย​สติปัญญา และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ไม่ได้  ผลของการดีเบตหรือไล่เลียงครั้งนี้ สเทเฟนเป็นฝ่ายชนะ  นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกของพระเยซูคริสต์ตามคำตรัสของพระองค์ที่กล่าวไว้ล่วงหน้ากับสาวกว่า มัทธิว 10:19 19 แต่​เมื่อ​เขา​อายัด​ท่าน​ไว้​นั้น​อย่า​เป็น​กังวล​ว่า​จะ​พูด​อย่างไร เพราะ​เมื่อ​ถึง​เวลา​คำ​ที่​ท่าน​จะ​พูด​นั้น ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ประทาน​แก่​ท่าน​ใน​เวลา​นั้น​  ลูกา 21:14-15  14 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต้อง​ปลง​ใจ​ไว้​ว่า จะ​ไม่​คิด​นึก​ก่อน​ว่า​จะ​แก้​ตัว​อย่างไร​15 ด้วย​ว่า​เรา​จะ​ให้​ปาก​และ​ปัญญา​แก่​ท่าน ซึ่ง​ศัตรู​ทั้ง​หลาย​ของ​ท่าน​จะ​ต่อต้าน​และ​คัดค้าน​ไม่ได้ เราได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกอัครทูตสิบสองคน เปโตรสามารถตอบโต้กับพวกมหาปุโรหิตและเหล่าสะดูสี  พวกอัครทูตคือพวกที่อยู่กับพระเยซูแบบตัวเป็นๆ แต่ตอนนี้ถึงคราวสเทเฟนที่เป็นคนที่ได้ฟังเรื่องราวของพระเยซู แต่ไม่ได้อยู่กับพระเยซูแบบตัวเป็นๆ  แต่สิ่งที่เกิดกับสเทเฟน คือสิ่งที่เป็นไปอย่างที่เกิดกับพวกอัครทูต สเทเฟนคือชีวิตที่ยิ่งเกิดผล….ยิ่งส่องสว่าง เด่นชัดด้านสติปัญญา ฤทธิ์เดช นิมิตและหมายสำคัญอันยิ่งใหญ่ สปิริตแห่งการรับใช้ การปรนนิบัติผู้อื่น และไม่หยุดที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์  ตรงนี้เราได้เห็นว่า ผู้ที่ร้อนรนในศาสนายูดาห์ กับผู้ที่ร้อนรนในพระเยซูคริสต์แตกต่างกันที่นี่ อีกฝ่ายมุ่งหวังเอาชนะ และเมื่อชนะไม่ได้  เกิดอาการหน้าเสียและเสียหน้า จึงทำให้ใช้วิชามาร ​ ด้วยการยัดเยียดข้อกล่าวหาให้อีกฝ่ายอย่างเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกกระทำ  และซึ่งก่อนหน้านี้พวกยิวมหาปุโรหิตพยายามใช้วิชามารกับพวกอัครทูต แต่ไม่สำเร็จ  และกามาลิเอลได้เตือนสติคนเหล่านั้นว่า อย่าทำอย่างนั้นอีก  แต่ในกรณีของสเทเฟน  ไม่มีคนเตือนสติพวกยิวจากธรรมศาลาคนยิวนิยมกรีก  จึงเกิดอาการที่เรียกว่า หน้ามืดตามัว ขาดสติเพราะความโกรธ  ใช้วิธีก่อม็อบและสร้างการจลาจล ใช้ความรุนแรงจับสเทเฟนไปสภาแซนเฮดริน และนี่คือบทเรียนสำหรับเราในวันนี้กับเรื่องชีวิตยิ่งเกิดผล…ยิ่งส่องสว่าง

1.อย่าหน้ามืดตามัว กิจการ 6:11-13

11 เขา​จึง​ลอบ​ปลูก​พยาน​เท็จ​ว่า “เรา​ได้​ยิน​คน​นี้​พูด​หมิ่น​ประมาท​โมเสส​และ​พระ​เจ้า”12 เขา​ยุ​ยง​คน​ทั้ง​ปวง​และ​พวก​ผู้ใหญ่​กับ​พวก​ธรรมาจารย์​ให้​เกิด​จลาจล​ขึ้น แล้ว​เข้า​มาจับ​สเทเฟน​และ​นำไป​ยัง​สภา​13 ให้​พยาน​เท็จ​มา​กล่าว​ว่า “คน​นี้​พูด​หมิ่น​ประมาท​สถาน​บริสุทธิ์​นี้​และธรรม​บัญญัติ​ไม่​หยุด​เลย  เมื่อคนเราหน้ามืดตามัว  ทำให้ขาดสติเพราะความโกรธ  มักใช้ความรุนแรง เริ่มจากถ้อยคำรุนแรง และตามมาด้วยการกระทำที่รุนแรง เป้าหมายของคนยิวนิยมกรีกเหล่านี้คือเพื่อหยุดชีวิตที่เกิดผลของสเทเฟน ที่ยิ่งส่องสว่าง และความสว่างมากขึ้นเรื่อยๆจนคนที่เก่งที่สุด ฉลาดที่สุดอย่าง เซาโลศิษย์เอกของกามาลิเอลยังไม่สามารถตอบโต้ได้ สัญญาณแห่งความพ่ายแพ้เกิดขึ้นจนคนยิวนิยมกรีกเหล่านี้ไม่ยอมที่จะเสียหน้า จึงเลือกเสียเงินเพื่อจ้างพยานเท็จ คือคนที่ยอมที่จะสาบานปฏิญาณตนว่า สิ่งที่ตนเองกล่าวนั้นเป็นความจริง แม้มันจะไม่เป็นจริงก็ตาม สิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้ลืมไปก็คือ พวกเขามีธรรมศาลาของตนเองในเยรูซาเล็มก็เพื่อให้คนยิวพวกเดียวกันได้มีธรรมศาลาเพื่อจะเข้าฟังธรรมฟังเทศน์ ชำระจิตใจ เตรียมชีวิตในขณะอยู่ที่เยรูซาเล็มเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติของโมเสส ตามน้ำพระทัยพระเจ้า แต่นี่กำลังใช้ศาลเตี้ยจัดการกับคนที่ทำให้ตนเองรู้สึกเสียหน้า แทนที่จะกลับใจกับความจริงที่ตนเองควรตอบสนอง แต่กลับให้ร้าย กล่าวเท็จ ซึ่งผิดธรรมบัญญัติของโมเสสจังๆ แต่กลับอ้างว่า สเทเฟนหมิ่นธรรมบัญญัติของโมเสส นี่คือความหน้ามืดตามัว เห็นผิดเป็นถูก และบิดเบือนสิ่งที่ถูกให้เป็นผิด คนไทยยังมีอีกคำที่เป็นสำนวนใช้คำว่า เลือดเข้าตา ทำให้มองไม่เห็น หรือเห็นไม่ชัด ตามัวไป  ข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์เลือดเข้าตา แต่เคยมีเหงื่อเข้าตา แสบตา และต้องรีบจัดการให้มองเห็นชัดเร็วที่สุด เพราะเหงื่อมักจะเข้าตาตอนกำลังขี่จักรยาน และรู้ว่า อันตราย ถ้าขี่จักรยานแบบหลับตาข้างเดียว หรือมองไม่ชัด ประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของเรา หากเราปล่อยตัวเราหน้ามืดตามัว ปล่อยให้อารมณ์โกรธอยู่ในชีวิตนานเกิน เราจะออกจากทางแห่งความจริง และใช้ชีวิตอยู่ในความเท็จ จอมปลอม เราจะขาดสติ และทำสิ่งที่ไม่ควรทำ คำถามก็คือว่า  ขณะนี้ เรารู้ตัวหรือไม่ว่า เรากำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำ  แน่นอน หากเราตามัว เราจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำ แล้วใครจะช่วยเราได้ นี่คือเหตุผลว่า ทำไมคริสตจักรจึงมีพี่เลี้ยง หัวหน้ากลุ่มเซลล์ ศิษยาภิบาลกลุ่ม ศิษยาภิบาลที่ปรึกษา เราต้องการกันและกันเพื่อคอยใช้สายตาที่ไม่มีเหงื่อ ไม่มีเลือดเข้าตาช่วยเรา ข้าพเจ้าได้อ่านบทเฝ้าเดี่ยวของหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า ชีวิตเปี่ยมล้น ได้เขียนว่า เราจำเป็นต้องเป็นผู้รับการรับใช้  นั่นหมายความว่า จงให้คนอื่นได้ทำหน้าที่รับใช้เราในบางครั้งที่เราเลือดเข้าตา เหงื่อเข้าตา เรามองไม่ชัด เป็นความจริงอันหนึ่งที่บางครั้งเราอาจจะอยู่ในอาการหน้ามืดตามัว เพราะความโกรธ และทำสิ่งที่ไม่ควรทำในบางจังหวะ แต่จงรีบหันกลับอย่างรวดเร็ว  และมุ่งที่จะไปสู่ชีวิตที่เกิดผล…ยิ่งส่องสว่าง นั่นคือ ลดอาการหน้ามืดตามัวให้หมดไป และส่องสว่างยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันศุกร์ข้าพเจ้าได้ไปอธิษฐานกับศิษยภิบาลในฝั่งธนบุรีด้วยกัน ข้าพเจ้าได้มองเห็นภาพในขณะอธิษฐาน ได้เห็นผู้รับใช้ทั้งหลาย คือผู้ที่ทำหน้าที่ในอภิสุทธิสถาน ในเต็นท์พลับพลาของพระเจ้า ทำหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือการทำความสะอาดไส้ตะเกียง เวลาเราจุดตะเกียงแบบไส้ ยิ่งปล่อยไว้นาน แสงจากตะเกียงจะหรี่ลง การขลิบไส้ตะเกียงคือการทำให้แสงสว่างส่องสว่างมากขึ้น  ชีวิตที่ไม่ยอมให้อาการหน้ามืดตามัวเกิดขึ้น คือชีวิตที่พยายามทำให้ความสว่างในชีวิตของเราส่องสว่างมากขึ้น  พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่า มัทธิว 5:14-16 14 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นคร​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​จะ​ปิดบัง​ไว้​ไม่ได้​15 เมื่อ​จุด​ตะเกียง​แล้ว ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​ถัง​ครอบ​ไว้ ย่อม​ตั้ง​ไว้​บน​เชิง​ตะเกียง จะ​ได้​ส่อง​สว่าง​แก่​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เรือน​นั้น​16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เหมือนกับ​ตะเกียง จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ เขา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​อยู่​ใน​สวรรค์  คำถามต่อไปก็คือว่า  มีคนเห็นความดีที่เราทำได้อย่างไร  เรากำลังเป็นตะเกียงที่ไส้ตะเกียงสกปรกไม่ได้ทำความสะอาดมานานแค่ไหน อะไรทำให้ไส้ตะเกียงของเราสกปรก อาการหน้ามืดตามัวที่เป็นเหตุให้ เรากำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำ หรือเรากำลังโกรธอย่างไม่ลืมหูลืมตากับใครบางคนชนิดกัดไม่ปล่อยอยู่หรือเปล่า จงหันไปหาคนข้างๆและพูดกับเขาว่า  เลิกหน้ามืดตามัวได้แล้ว……เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตที่ควรส่องสว่างของเรา กลับอับแสงลงไปเรื่อยๆ ความโกรธ การไม่ให้อภัยจะทำให้แสงสว่างในตัวเรามืดบอดไป เราได้เปลี่ยนอาการหน้ามุ่ยของคนให้เป็นหน้าแห่งความชื่นชมยินดี? เปลี่ยนคนหน้ามืดให้กลับมาสว่างได้ไม๊? เริ่มต้นที่ตัวเรา อย่าหน้ามืดตามัว และทำสิ่งที่ควรทำก่อน

2.ชีวิตต้องส่องสว่างมากขึ้นๆ  กิจการ 6:14-15

14 เพราะ​เรา​ได้​ยิน​เขา​ว่า​พระ​เยซู​ชาว​นาซาเร็ธ​จะ​ทำลาย​สถาน​ที่นี้ และ​จะ​เปลี่ยน​ธรรม​เนียม​ซึ่ง​โมเสส​ให้​ไว้​แก่​เรา”15 พวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเทเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์  ที่นี่ เราได้เห็นการยกเหตุที่จะหยุดชีวิตที่เกิดผลของสเทเฟน ด้วยเรื่องพระเยซูที่สเทเฟนเชื่อ พระเยซูไม่เคยทำสิ่งที่คนเหล่านี้ได้ใช้เป็นข้อกล่าวหาในข้อที่ 14 การทำลายพระวิหารหรือเปลี่ยนธรรมบัญญัติของโมเสส ในทางตรงกันข้าม พระเยซูได้ยกข้อธรรมบัญญัติของโมเสสขึ้นมาอ้างถึงอย่างให้เกียรติ และสเทเฟนก็ทำอย่างเดียวกันกับพระเยซู  และสิ่งที่ยืนยันว่า สเทเฟนได้ให้เกียรติแด่ธรรมบัญญัติของโมเสส นั่นคือ 10 คน​เหล่า​นั้น​สู้​คำ​ที่​ท่าน​กล่าว​อัน​ประกอบด้วย​สติปัญญา และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ไม่ได้  และพระเจ้าก็ยืนยันสิ่งที่สเทเฟนทำ ก็คือสิ่งที่เกิดกับโมเสส ก็เกิดกับสเทเฟน คือ พระเจ้าทรงให้หน้าตาของสเทเฟน เหมือนหน้าทูตสวรรค์ พวกสมาชิกสภาซานเฮดรินต่างได้ฟังข้อกล่าวหาและได้เห็นหน้าสเทเฟนขัดแย้งกับข้อกล่าวหา หน้าของสเทเฟนไม่ได้ถอดสี หรือหน้าเสีย หรือเสียหน้า ในทางตรงกันข้าม หน้าตาของสเทเฟนกลับส่องสว่า่งเหมือนโมเสสหลังจากได้สนทนากับพระเจ้า  15 พวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเทเฟน เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์ นี่คือประสบการณ์ของคนที่ชื่อเซาโลที่ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นอ.เปาโล ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 2 โครินธ์ 3:13-18  13 เรา​ไม่​เหมือน​โมเสส​ที่​เอา​ผ้า​คลุม​หน้า​ไว้ เพื่อ​ไม่ให้​ชน​อิสราเอล​เห็น​อวสาน​ของ​รัศมี​ที่​ค่อยๆ จาง​ไป​นั้น​14 แต่​จิตใจ​ของ​เขา​แข็ง​กระด้าง​ไป​เสีย เพราะ​ตลอด​มา​จนถึง​ทุก​วันนี้ เมื่อ​เขา​อ่าน​พันธสัญญา​เดิม ผ้า​คลุม​นั้น​ยัง​คง​อยู่​มิได้​เปิด​ออก แต่​ผ้า​คลุม​นั้น​เปิด​ออก​แล้ว​โดย​พระ​คริสต์​15 แต่​ว่า​ตลอด​มาถึง​ทุก​วันนี้ ขณะ​ใด​ที่​เขา​อ่าน​คำ​ของ​โมเสส ผ้า​คลุม​นั้น​ก็​ยัง​ปิดบัง​ใจ​ของ​เขา​ไว้​16 แต่​เมื่อ​ผู้ใด​หัน​กลับมา​หา​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ผ้า​คลุม​นั้น​ก็​จะ​เปิด​ออก​17 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน เสรีภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น​18 แต่​เรา​ทั้ง​หลาย​ไม่​มี​ผ้า​คลุม​หน้า​แล้ว จึง​แลดู​พระ​สิริ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​ตัว​เรา​ก็​เปลี่ยนไป​เป็น​เหมือน​พระ​ฉาย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า คือ​มี​ศักดิ์ศรี​เป็น​ลำดับ​ขึ้น​ไป เช่น​อย่าง​ศักดิ์ศรี​ที่มา​จาก​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ซึ่ง​เป็น​พระ​วิญญาณ​ อ.เปาโลกำลังพูดถึงตนเองเมื่อในอดีตที่ไม่เข้าใจ และใจแข็งกระด้าง และปล่อยให้ความหน้ามืดตามัวปิดบังตาใจของตนเอง  แต่เมื่ออ.เปาโลกลับใจใหม่ จึงมองเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับสเทเฟน เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำให้เกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคนที่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำกิจของพระองค์ในชีวิตของตนเอง 17 องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​เป็น​พระ​วิญญาณ และ​พระ​วิญญาณ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ที่​ไหน เสรีภาพ​ก็​มี​อยู่​ที่​นั่น​ เป็นเสรีภาพที่จะทำให้ชีวิตของตนเองสว่างมากขึ้นและมากขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่หน้ามืดตามัว ยิ่งทำให้ชีวิตของตนเอง มืดมัวลงไปจนมองไม่เห็น พระเยซูคริสต์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องความสว่างของชีวิต ดังได้ทรงตรัสว่า มัทธิว 6:22-23 22 “ตา​เป็น​ประทีป​ของ​ร่างกาย เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ตา​ของ​ท่าน​ปกติ ทั้งตัว​ก็​พลอย​สว่าง​ไป​ด้วย​23 แต่​ถ้า​ตา​ของ​ท่าน​ผิดปกติ ทั้งตัว​ของ​ท่าน​ก็​พลอย​มืด​ไป​ด้วย เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ความ​สว่าง​ซึ่ง​อยู่​ใน​ตัว​ท่าน​มืด​ไป ความ​มืด​นั้น​จะ​หนา​ทึบ​สัก​เพียงใด​หนอ​  พระเยซูกำลังบอกเป็นนัยกับสาวกของพระองค์ว่า สาวกของพระองค์จะต้องระวังเรื่องการดำเนินชีวิตที่ต้องให้ความสว่างที่มีอยู่นั้น สว่างมากขึ้น ความสว่างเท่าเดิมไม่มี มีแต่จะสว่างมากขึ้น มิฉะนั้น ก็จะสว่างน้อยลง  พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเป้าหมายชีวิตของคนของพระเจ้าคือความสว่างขึ้นอย่างอาทิตย์เที่ยงวัน ที่มีแสงแรงกล้าที่สุด อิสยาห์ 58:10 10 ถ้า​เจ้า​ทุ่มเท​ชีวิต​ของ​เจ้า​แก่​คน​หิว และ​ให้​ผู้​ถูก​ข่ม​ใจ​ได้​อิ่ม​ใจ แล้ว​ความ​สว่าง​จะ​โผล่​ขึ้น​แก่​เจ้า​ใน​ความ​มืด และ​ความ​มืด​คลุ้ม​ของ​เจ้า​จะ​เป็น​เหมือน​เที่ยง​วันโยบ11:17  17 แล้ว​ชีวิต​ของ​ท่าน​จะ​สุกใส​ยิ่ง​กว่า​เวลา​เที่ยง​วัน แม้​จะ​มี​ความ​มืด​ก็​จะ​เหมือน​เวลา​เช้า ทั้งหมดนี้ คือการอยู่ในแผนการของพระเจ้า เป้าหมายของพระเจ้า ไม่ต้องกลัวว่า ชีวิตจะดับมืด ในทางตรงกันข้าม หากเรายิ่งตั้งเป้าหมายของตนเอง เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ความหน้ามืดตามัวก็ยิ่งทำให้ทำสิ่งที่พลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้ายิ่งขึ้น  สเทเฟน ได้ทำสิ่งที่ควรทำ และไปถึงสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า หน้าตาของสเทเฟนจึงส่องสว่างจนคนที่จะทำร้ายเขา หรือใส่ร้ายเขา กลับมองเห็นหน้าของสเทเฟนตรงกันข้ามกับข้อกล่าวหารุนแรงที่มีโทษ ตายสถานเดียว หน้าของสเทเฟนกลับยิ่งเหมือนทูตสวรรค์ในท่ามกลางคนที่หน้าตากำลังจะกลายเป็นยักษ์ดุดัน….

“ชีวิตยิ่งเกิดผล…ยิ่งส่องสว่าง”

1.อย่าหน้ามืดตามัว

2.ชีวิตต้องส่องสว่างมากขึ้นๆ

By admin