“พันธกิจ….ทำให้คนรู้จักพระเจ้า”

นิมิตปรัชญา คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 “สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่าง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก” การดำรงอยู่ของคริสตจักรหมายความว่า คริสตจักรเป็นอยู่และดำรงต่อไปได้ด้วยนิมิตปรัชญานี้ที่เป็นรูปธรรม ที่เรียกว่า พันธกิจ ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ นิมิตปรัชญาเปรียบเหมือนลมหายใจของคริสตจักรจะขาดไปไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่คริสตจักรมีวันพันธกิจ วันแห่งการย้ำสิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ หากคริสตจักรปราศจากพันธกิจ ก็เท่ากับคริสตจักรได้ตายไปแล้ว คริสตจักรคือใคร หมายถึงผู้เชื่อทุกคน คริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคาร  พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า ผู้เชื่อทุกคนมีพันธกิจ 2โครินธ์ 5:17-19 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​ และพันธกิจนี้ไม่มีวันที่จะตายไปจากผู้เชื่อทุกคน เพราะผู้เชื่อได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้คืนดีกันกับพระเจ้าแล้ว พันธกิจแห่งการคืนดีอยู่ในตัวของผู้เชื่อด้วย  เรามักจะเอาข้อ 17 มาใช้เพื่อความมุ่งหวังในสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น และคาดหวังสิ่งเก่าๆล่วงไป จนไม่ได้ดูที่ข้อถัดมา 18-19 ที่กล่าวถึงสิ่งสิ่งที่ใหม่ที่เกิดมาจากพระเจ้าก็คือสัมพันธภาพใหม่ที่ได้รับ สิ่งเก่าๆที่ล่วงไปคือชีวิตที่ไม่มีสัมพันธภาพกับพระเจ้าก่อนหน้านั้น ดังนั้น เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราได้รู้จักพระเจ้าแล้ว และพันธกิจของการได้รู้จักพระเจ้าก็คือการสำแดงชีวิตที่รู้จักพระเจ้าให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้านั่นเอง พันธกิจของผู้เชื่อเกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อใดที่ผู้เชื่อปรากฏตัวที่ไหน ก็จะทำให้คนอื่นได้ที่รู้จักพระเจ้า  เมื่อครั้งอ.เปาโลเดินทางไปถึงกรุงเอเธนส์ อ.เปาโลเห็นข้อความของชาวเมืองเอเธนส์เขียนว่า “แด่พระจ้าที่ไม่รู้จัก” อ.เปาโลจึงได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับชาวเมืองเอเธนส์เพื่อให้ชาวเมืองได้รู้จักพระเจ้าทันที แม้ว่าจะมีคนตอบสนองน้อย และมีการเหยียดอ.เปาโลว่าเป็นคนไร้การศึกษาก็ตาม แต่อ.เปาโลยังทำพันธกิจความเป็นคริสตจักรของอ.เปาโล กิจการ 7:16,23 16 เมื่อ​เปาโล​กำลัง​คอย​สิลาส​กับทิโมธี​อยู่​ใน​กรุง​เอเธนส์​นั้น ท่าน​มี​ความ​เดือด​ร้อน​วุ่นวาย​ใจ เพราะ​ได้​เห็น​รูป​เคารพ​เต็ม​ไป​ทั้ง​เมือง..​23 เพราะ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​เดินทาง​มา​สังเกต​ดู​สิ่ง​ที่​ท่าน​นมัสการ​นั้น ข้าพเจ้า​ได้​พบ​แท่น​แท่น​หนึ่ง มี​คำ​จารึก​ไว้​ว่า ‘แด่​พระ​เจ้า​ที่​ไม่​รู้จัก’ เหตุ​ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​จึง​มา​ประกาศ และ​แสดง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทราบ ถึง​พระ​เจ้า​ที่​ท่าน​ไม่​รู้จัก​แต่​ยัง​นมัสการ​อยู่​ วันนี้ เราอยู่ในบ้านในเมืองที่มีรูปเคารพเต็มไปหมด และผู้คนกำลังนมัสการทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด เราจะทำให้คนรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ได้อย่างไร  ด้วยพันธกิจแห่งการคืนดีที่มีอยู่ในตัวเรา??????

By admin