“ทางไหนบ้าง…ที่พระวจนะเข้าถึงเราได้?”

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5  4 “โอ คน​อิสราเอล จง​ฟัง​เถิด​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​พระ​เจ้า​เดียว พวก​ท่าน​จง​รัก​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​สุดใจ​และ​สิ้นสุด​กำลัง​ของ​ท่าน วันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นความสนุกสนานในช่วงบ่ายเท่านั้น แต่เรากำลังทำให้คำสั่งของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ในเรื่องการใส่ใจต่อถ้อยคำของพระองค์ พระคัมภีร์ข้างต้นเป็นคำกำชับคนอิสราเอลให้ส่งต่อความรู้ความเข้าใจการเป็นพระเจ้าเดียวของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของชนชาติอิสราเอล แม้ว่าเราทั้งหลายจะไม่ใช่อิสราเอลโดยเชื้อชาติ แต่เราก็เป็นคนต่างชาติที่ได้มาเป็น The One New Man คนเดียวกัน ไม่ใช่ด้วยความพยายามจะเป็นอิสราเอลโดยการเลียนแบบวัฒนธรรมหรือพิธีการ การแต่งกาย การใช้เครื่องไม้เครื่องมือ การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ การเป็นคนเดียวกันในพระคริสต์ต่างหากคือสาระสำคัญที่สุด และพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติข้างต้นนี้ คือสาระสำคัญที่สุดที่คำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ยังคงความสำคัญที่สุดไว้ มาระโก 12:29-30 29 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​คน​นั้น​ว่า “ธรรมบัญญัติ​เอก​นั้น​คือ​ว่า โอ ชน​อิสราเอล​จง​ฟัง​เถิด ​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​เดียว 30 และ​พวก​ท่าน​จง​รัก​พระ​เจ้า​ด้วย​สุด​จิต​สุดใจ​ของ​ท่าน ด้วย​สุด​ความ​คิด​และ​ด้วย​สิ้นสุด​กำลัง​ของ​ท่าน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่น่าเลียนแบบคนอิสราเอล นั่นคือในเฉลยธรรมบัญญัติยังกล่าวต่อไปว่า เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9 6 และ​จง​ให้​ถ้อยคำ​ที่​ข้าพเจ้า​บัญชา​พวก​ท่าน​ใน​วันนี้​อยู่​ใน​ใจ​ของ​ท่าน​7 และ​พวก​ท่าน​จง​อุตส่าห์​สอน​ถ้อยคำ​เหล่า​นั้น​แก่​บุตร​หลาน​ของ​ท่าน เมื่อ​ท่าน​นั่ง​อยู่​ใน​เรือน เดิน​อยู่​ตาม​ทาง และ​นอน​ลง​หรือ​ลุก​ขึ้น จง​พูด​ถึง​ถ้อยคำ​นั้น8จง​เอา​ถ้อยคำ​เหล่า​นี้​พัน​ไว้​ที่​มือ​ของ​ท่าน​เป็น​หมาย​สำคัญ และ​จง​จารึก​ไว้​ที่​หว่าง​คิ้ว​ของ​ท่าน​ 9และ​เขียน​ไว้​ที่​เสา​ประตู​เรือน และ​ที่​ประตู​ของ​ท่าน นี่เป็นที่มาของไบเบิ้ลคอนเทสต์ของคริสตจักรในวันนี้ เป็นวิธีการหนึ่งที่คริสตจักรพยายามจะให้การจดจำพระคำพระเจ้าที่สำคัญนี้อยู่ในใจของพวกเราทุกคน การท่อง การอ่าน การเล่นเป็นเกมส์ต่างๆ คือการแปลงสไตล์ชีวิตของคนอิสราเอลมาเป็นสไตล์ชีวิตของคนไทยเรา หลายปีที่ผ่านมา เรามีความสนุกสนาน ได้สาระ แต่อย่าให้ความสนุกสนานเป็นหลัก เกรงว่า เราจะมาถึงจุดที่เรียกว่า เบื่อและเซ็ง เพราะหมดมุกที่จะทำให้สนุกสนาน แต่ขอให้ไบเบิ้ลคอนเทสต์ของเรามีแก่นที่แท้คือความตั้งใจให้พระคำ พระวจนะของพระเจ้าฝังลึกเข้าไปในชีวิตของเราด้วยวิธีต่างๆที่สามารถจะทำได้  จงเปิดช่องทางให้กับพระคำเข้ามาในชีวิตให้มากเท่าที่จะทำได้ ไม่มากก็น้อยที่พระคำจะคงอยู่ในใจของเรา

By admin