“สิ่งที่ขัดขวางการได้ยินเสียงของพระเจ้า”

จากหนังสือ “การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า” ความจริงมีสิ่งที่ขัดขวางการได้ยินเสียงของพระเจ้าทั้งหมดสิบประการ แต่ข้าพเจ้าอยากจะคัดลอกมาให้พี่น้องได้อ่านคือประการสุดท้าย นั่นคือ ไม่ได้ฝึกฝนที่จะฟัง การฟังพระเจ้า  ไม่ใช่สิ่งที่เราทราบได้ว่าจะทำอย่างไร เมื่อเราเกิดมาในโลกนี้ เราต้องทำการฝึกฝนตัวเองในการฟัง เรามักจะถูกขัดขวางในการฟังพระเจ้า เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ แต่มีเครื่องมือบางอย่างที่เราจะยึดมั่นไว้ เพื่อช่วยเราในการฟังพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้จัดหาให้ที่ชำนาญ ทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เรา ในการมีความเชื่อฟังที่สมบูรณ์ สิ่งแรก เราควรตั้งคำถาม ถ้าเราจะฟัง เราต้องเรียนรู้จักการเป็นผู้อยากรู้อยากเห็น โดยการตั้งคำถามในสมอง เช่น “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงกำลังต้องการตรัสอะไรกับข้าพเจ้า” เราให้โอกาสพระเจ้าที่จะตรัสและสำแดงของพระองค์ พระเจ้าทรงมีคำตอบเสมอ แต่ขึ้นอยู่กับเราที่จะตั้งคำถามที่ถูกต้อง ในบางครั้งจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น เป็นสำคัญในการฟังพระเจ้า สิ่งที่สอง เราควรรอคอยการทรงตรัสของพระเจ้า พระคัมภีร์สัญญาว่า พระเจ้าจะทรงตรัส เราควรที่จะเชื่อและกระตือรือร้นที่จะฟังพระองค์ พระคัมภีร์กล่าว “พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) หมายความว่า ถ้าพระเจ้าตรัสในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา (นั่นคือ วานนี้) พระองค์ยังทรงตรัสวันนี้ และพระองค์จะทรงตรัสตลอดไปเป็นนิตย์ สิ่งที่สาม เราควรตอบ สนองในสิ่งที่เราได้ยิน ถ้าเราไม่มีการตอบสนองในสิ่งที่พระเจ้าตรัส เราจะไม่ได้เรียนรู้จักการฟังเลย ถ้าเราไม่ทราบอย่างแน่ใจว่า เราได้ยินจากพระเจ้า เราต้องเคลื่อนไปในทิศทางที่เราเชื่อว่าพระเจ้าตรัส เราเรียนรู้วิธีนี้เพราะว่า เราใช้ก้าวแห่งความเชื่อ เมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงเป็นความรัก ถ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเราเคลื่อนไปในทางที่ผิด พระองค์จะทรงแก้ไขวิถีทางของเรา  เพื่อที่เราจะดำเนินในความจริง เราอาจจะไม่ได้ย่างถูกต้องทุกครั้งไป แต่นั่นเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน กี่ครั้งที่เด็กเล็กๆจะล้มลง ก่อนที่เขาจะเรียนรู้จักการเดิน เหมือนกับซามูเอล พระเจ้าต้องตรัสหลายครั้ง ก่อนที่เขาจะจำพระองค์ได้ในที่สุด สี่งที่สี่ เราต้องสนใจเหตุการณ์ที่ยืนยันว่าเราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า พระเจ้าทรงยืนยันในพระวจนะของพระองค์ สิ่งที่ห้า เราควรที่จะทูลให้พระเจ้าตรัสกับเรา ก่อนที่จะนอนตอนกลางคืน ทำไม่ท่านไม่ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังฟังพระองค์อยู่ และท่านพร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่พระองค์ต้องตรัสทุกขณะในคืนนั้น ท่านจะแปลกใจว่า ปัญหาต่างๆที่ต้องการแก้ไขนั้นจะถูกคิดขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ความเจ็บปวดที่อยู่ลึกต่างๆนั้นจะได้รับการรักษา เมื่อท่านได้ทูลพระเจ้าว่า ท่านพร้อมและยอมที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ (จงตั้งคำถามต่อพระเจ้า รอคอย ตอบสนอง ตื่นตัวต่อการยืนยันของพระองค์ และทูลให้พระเจ้าตรัสกับเราอย่างชัดเจน)  อาเมน

By admin