“จะจบปีแล้ว…มาประเมินผล….ตนเองกัน”

ใกล้จะจบปี 2014 แล้ว…คนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลานี้ในการทบทวนตลอดปีที่ผ่านมาว่าได้ทำอะไรมาบ้าง และไม่ได้ทำอะไรบ้าง ผิดพลาดเรื่องใด และสำเร็จเรื่องใด  คริสตจักรของพระเจ้าก็เช่นกัน เราเชื่อว่า แต่ละปี พระเจ้าทรงนำเราในแต่ละหัวข้อประจำปีคริสตจักร ซึ่งปี 2014 ที่กำลังจะจบนี้ หัวข้อของเราคือ “ชีวิตที่เกิดผล” (Be Fruitful in Christ) ดังนั้นทิศทางของการทบทวนตลอดปีที่ผ่านมาก็จะอยู่ในแนวของชีวิตที่เกิดผล เราทุกคนคงได้ฟังคำเทศนา ทำกิจกรรมต่างๆ อบรม ศึกษา ในทิศทางหัวข้อนี้ “ชีวิตที่เกิดผล” อยากจะหนุนใจให้ลองทบทวนคำเทศนา คำหนุนใจ กิจกรรมคริสตจักรที่ผ่านมา จงมองดูชีวิตของตนเองว่า ความหมายการเกิดผลในแง่มุมต่างๆเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหน เพียงแค่เรารู้สึกว่าไม่เหมือนเดิม ดีขึ้นกว่าเดิม แม้จะเพียงเล็กน้อย นั่นก็ถือว่าเกิดผลแล้ว อย่าดูหมิ่นดูถูกตนเองว่า ไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรเลย  บางคนตั้งเป้าการเปลี่ยนแปลงเกินกำลัง และสูงเกินที่จะเป็นไปได้ จึงทำให้ตนเองรู้สึกแย่ รู้สึกตนเองไม่สามารถ หรือไม่มีค่าอะไร แต่ให้เรามาดูอ.เปาโล คริสเตียนรู่นพี่ของเรา ที่สอนวิธีคิดอย่างคนที่ประเมินผลตนเองอย่างนี้ ฟิลิปปี 3:13-16 13 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพเจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพเจ้า​ได้​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพเจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา​แล้ว​เสีย และ​โน้ม​ตัว​ออกไป​หา​สิ่ง​ที่​อยู่​ข้างหน้า​14 ข้าพเจ้า​กำลัง​บาก​บั่น​มุ่ง​ไปสู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้รับ​รางวัล ซึ่ง​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​เรียก​จาก​เบื้อง​บน ให้​เรา​ไป​รับ​15 เรา​ซึ่ง​เป็น​ผู้ใหญ่​แล้ว​จึง​คิด​อย่าง​นั้น และ​ถ้า​ท่าน​คิด​อย่าง​อื่น ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เรื่อง​นั้น​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย​16 แต่​เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ดำเนิน​ตรง​ตามนั้น​ต่อไป พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเราว่า ชีวิตการเป็นคริสเตียนของเราทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน คือหลักชัยที่พระเยซูทรงเรียกให้เราทุกคนมุ่งหน้าไป อย่าได้หยุดหรือถอย มุ่งหน้าต่อไป ในเส้นทางนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นั่นคือชีวิตที่เกิดผล เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เข้าใกล้หลักชัย เข้าใกล้รางวัลชีวิต แม้จะเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้าบางครั้ง  เมื่อเหนื่อยก็พักเอาแรงเพื่อเดินต่อ 16 แต่​เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ​ก็​ให้​เรา​ดำเนิน​ตรง​ตามนั้น​ต่อไป เมื่อพักแล้ว มีกำลังก็เดินต่อ นื่คือวิถีชีวิตที่เกิดผล อย่าเป็นคนบ้างาน  ไม่รู้จักพักผ่อน อย่าหลงทิศทางจนไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่  การประเมินผลชีวิตของเรา คือการทบทวนวิถีการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา ทบทวนวิธีคิด วิธีพูด วิธีตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ วิธีแสดงความรัก วิธีให้อภัย เป็นต้น ฮีบรู 4:10-11 ​10 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ที่​ได้​เข้า​สู่​การ​พำนัก​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว ​ก็​ได้​พัก​งาน​ของ​ตน เหมือน​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​พัก​พระ​ราช​กิจ​ของ​พระ​องค์ 11 เหตุ​ฉะนั้น ขอ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​พยายาม​ที่​จะ​ได้​เข้า​สู่​การ​พำนัก​นั้น เพื่อ​จะ​ได้​ไม่​มี​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​หลง​ไป​เหมือน​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​เหล่า​นั้น​ ให้เราถามตนเองว่า เรากำลังมีชีวิตที่เกิดผลที่นำไปสู่การพำนักของพระเจ้าหรือไม่ …ยิ่งใกล้ที่พักยิ่งไม่เหนื่อยเร็ว แต่ยิ่งห่างยิ่งเหนื่อยนาน

Leave a Comment