“….เป็นคริสเตียนอย่างไหนดี….”

ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์                                   มีพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าอยู่ไกล                                                         พระเจ้าอยู่กับเรา

พระคริสต์อยู่ในอดีต                                                จักรวาลกลับมีชีวิตใหม่และอาณาจักรใหม่เกิดขึ้น

พระกิตติคุณเป็นตัวหนังสือที่ตายไปแล้ว               พระกิตติคุณมีฤทธิ์อำนาจในการชักจูง

คริสตจักรเป็นแค่องค์กร                                         คริสตจักรคือชีวิตแห่งการเข้าสนิทสนมกับองค์ตรีเอกานุ

ภาพและเป็นพระกายของพระคริสต์

สิทธิอำนาจเป็นได้แค่การปกครอง                        สิทธิอำนาจคือสิ่งที่ปลดปล่อยผู้คนสู่เสรีภาพ

พันธกิจเป็นแค่ข้อมูลประชาสัมพันธ์                      พันธกิจคือวันเพนเตคอส

การอธิษฐานคือแค่คำอาลัยอาวรณ์                       อธิษฐานคือความทรงจำและการรอคอยอย่างคาดหวัง

และเป็นแค่การเตือนถึงอดีตที่ผ่านมา

การดำเนินชีวิตของคริสเตียนยังเป็นทาส             ดำเนินชีวิตอย่างมนุษย์ที่มีพระเจ้าทำกิจผ่านบนโลกนี้เรื่องศีลธรรมจรรยา

โรม 8:14-17 14 เพราะ​ว่า​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ทรง​นำ​ผู้ใด ผู้​นั้น​ก็​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​15 เหตุ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​รับ​น้ำใจ​ทาส​ซึ่ง​ทำ​ให้​ตก​ใน​ความ​กลัว​อีก แต่​ท่าน​ได้รับ​พระ​วิญญาณ​ผู้​ทรง​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​ร้อง​เรียก​พระ​เจ้า​ว่า “อับ​บา” คือ​พระ​บิดา 16 ​พระ​วิญญาณ​นั้น​เป็น​พยาน​ร่วมกับ​วิญญาณ​จิต​ของ​เรา​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​17 และ​ถ้า​เรา​ทั้ง​หลาย​เป็น​บุตร​แล้ว เรา​ก็​เป็น​ทายาท คือ​เป็น​ทายาท​ของ​พระ​เจ้า และ​เป็น​ทายาท​ร่วมกับ​พระ​คริสต์​ เมื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​ทน​ทุกข์​ทรมาน​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​นั้น ​ก็​เพื่อ​เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ศักดิ์ศรี​ด้วย​กัน​กับ​พระ​องค์​ด้วย  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า เราไม่สามารถที่จะเลือกยืนอยู่ตรงกลางคือ ไม่เลือกเลยไม่ได้ เช่นเดียวกัน คำพูดเดียวกันนี้ก็กำลังย้ำกับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนแล้วว่า เราไม่สามารถอยู่ตรงกลางคือ ดำเนินชีวิตอย่างคริสเตียนที่มีหรือไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ ไม่เห็นจะสำคัญลองอ่านพระคัมภีร์ข้างต้นหลายๆรอบแล้วเราจะรู้ว่า สำคัญขนาดไหน มันหมายถึงสถานะที่ใช่หรือไม่ใช่เชียวนะ มันหมายถึงสปิริตที่แตกต่างระหว่างความเป็นทาสของความกลัวกับการไม่ถูกความกลัวกดให้เราต้องตัวสั่นขวัญแขวนกับสิ่งที่มาข่มขู่เรา มันคือความแตกต่างในความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้พิพากษาโลก มันคือความมั่นใจว่าเราคือทายาทร่วมกับพระคริสต์…และอะไรอีกมากมาย เลือกเถิดที่จะมีพระวิญญาณฯ

Leave a Comment