“ชีวิตที่ปราศจากที่ติ…ในด้านความอดกลั้นใจที่มีความปรานี”

เราคงเคยได้ยินคำว่า  Automatic response แปลเป็นไทยว่า ตอบสนองแบบอัตโนมัติ คือ ไม่ต้องใช้ความคิดเป็นปฏิกิริยาแบบเคยชิน  คำพูดบางคำที่หลุดออกมาประจำ เวลาไม่พอใจ เช่น ไอ้เวร หรือการฟาดมือใส่คนอื่น  หรือการปกป้องตัวเอง  เช่น ถ้าถูกด่าก็จะด่ากลับทันที ถ้าถูกตีก็จะตีกลับทันที ถ้าถีบมาก็ถีบกลับทันที หรือถ้าให้ทำอะไรก็จะบ่นทันที แม้กระทั่งความคิดก็เช่นกัน ถ้าได้รับข่าวสารที่เป็นลบมา ก็จะตอบสนองด้วยความคิดในทางลบทันที หรือการกระทำที่เป็นร้าย ก็จะคิดร้ายกลับทันที นี่คือภาพให้เราได้เห็นถึงการไม่มีความอดกลั้นใจที่มีความปรานี  ในความหมายของคุณลักษณะของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ความอดกลั้นใจจะต้องแสดงออกเป็นความปรานี จะรู้ว่ามีความปรานีก็ต่อเมื่อแสดงออกมาเป็นการกระทำ ความอดกลั้นใจ ไม่ใช่ความอดทนในการรอคอยสิ่งดีที่จะมา หรือรอคอยพระคุณมากขึ้น หรือรอคอยพระสิริของพระเจ้า  แต่เป็นความอดทนนานและอดทนต่อสิ่งเลวร้ายด้วยความชื่นชมยินดี ได้รับกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มด้วยฤทธิ์เดช ตามพระกำลังของพระองค์ ช้าในการโกรธ พร้อมให้อภัยเมื่อถูกทำให้บาดเจ็บ หรือถูกหมิ่นประมาท และอดกลั้นต่อกันและกัน ซึ่งมักจะมีคุณลักษณะของความสุภาพอ่อนโยนแสดงออกมาพร้อมกับความถ่อมใจ สุภาพ มีมารยาททั้งคำพูดการแสดงท่าทางและการกระทำในการเลียนแบบความสุภาพของพระเยซูคริสต์ และเห็นพ้องกับพระปัญญาจากเบื้องบนผ่านพระกิตติคุณ ฟังแล้ว บางคนอาจพูดว่า มีแต่เทวดาเท่านั้นที่ทำได้ เป็นการบอกว่า เป็นไปไม่ได้  ในสมัยพระเยซูคริสต์ก็มีคนพูดทำนองนี้เช่นกัน  มัทธิว19:23-26 23 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เหล่า​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า คน​มั่ง​มี​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ก็​ยาก​24 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อีก​ว่า ตัว​อูฐ​จะ​ลอด​รู​เข็ม​ก็​ง่าย​กว่า​คน​มั่ง​มี​จะ​เข้า​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า”25 เมื่อ​พวก​สาวก​ได้​ยิน​ก็​ประหลาด​ใจ​มาก จึง​ทูล​ว่า “ถ้า​อย่าง​นั้น​ใคร​จะ​รอด​ได้”26 ​พระ​เยซู​ทอด​พระ​เนตร​ดู​พวก​สาวก และ​ตรัส​ว่า “ฝ่าย​มนุษย์​ก็​เหลือ​กำลัง​ที่​จะ​ทำ​ได้ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ให้​สำเร็จ​ได้​ทุก​สิ่ง” เรื่องของความอดกลั้นใจที่มีความปรานีก็เช่นเดียวกัน  “ฝ่าย​มนุษย์​ก็​เหลือ​กำลัง​ที่​จะ​ทำ​ได้ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ให้​สำเร็จ​ได้​ทุก​สิ่ง”ก็เพราะเป็นสิ่งที่เหลือกำลังของมนุษย์ มีแต่เทวดาเท่านั้นที่ทำได้  ความอดกลั้นใจที่มีความปรานีจึงเป็นคุณลักษณะของผลพระวิญญาณบริ สุทธิ์ที่เนื้อหนังของมนุษย์ทำไม่ได้ ต้องเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น และเป็นคุณลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะที่ไม่มีใครอยากเลียนแบบ เพราะเลียนแบบได้ยากมากที่สุด เป็นคุณลักษณะที่บ่งชี้ถึงความเป็นของแท้…คำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูเรื่องผู้เป็นสุข  โดยเฉพาะการเผชิญกับการข่มเหงด้วยความรู้สึกไม่เป็นทุกข์ใจ ทุกข์แต่กายเท่านั้น  มัทธิว 5:10-12 10 “บุคคล​ผู้ใด​ต้อง​ถูก​ข่ม​เหง​เพราะ​เหตุ​ความ​ชอบธรรม ผู้​นั้น​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์​เป็น​ของ​เขา 11 “เมื่อ​เขา​จะ​ติ​เตียน​ข่ม​เหง และ​นินทา​ว่า​ร้าย​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​เท็จ​เพราะ​เรา ท่าน​ก็​เป็น​สุข12 จง​ชื่น​ชม​ยินดี เพราะ​ว่า​บำเหน็จ​ของ​ท่าน​มี​บริบูรณ์​ใน​สวรรค์ เพราะ​เขา​ได้​ข่ม​เหง​ผู้เผย​พระ​วจนะทั้ง​หลาย ที่​อยู่​ก่อน​ท่าน​เหมือน​กัน​ พระเยซูย้ำว่า รางวัลแห่งสวรรค์เป็นของคนที่สามารถจัดการกับจิตใจของตนเองในภาวะที่ร่างกายทุกข์แต่ใจถูกต้องต่อพระเจ้า ถูกต้องกับคนอื่น แม้คนอื่นจะไม่ถูกต้องกับเขาก็ตาม  จิตใจที่เป็นสุขยังเป็นความถูกต้องกับตัวเองด้วย  หนังสือสุภาษิต 17:22 22 ใจ​ร่า​เริง​เป็น​ยา​อย่าง​ดี แต่​จิตใจ​ที่​หมด​มานะ​ทำ​ให้​กระดูก​แห้ง  รากศัพท์ภาษาฮีบรูคำว่า ใจร่าเริง แปลว่า ใจที่ถูกต้อง ส่วนคำว่า จิตใจที่หมดมานะ คือจิตใจที่ถูกตีอย่างแรงหรือถูกทำให้ป่วย  ใครตีใครทำให้ป่วย มีคำหนึ่งกล่าวว่า ไม่มีใครสามารถทำอะไรใจของเราได้นอกจากตัวของเราเอง ที่ตอบสนองกับสถานการณ์ หรือบุคคลภายนอก  สำนวนที่หนังสือวิวรณ์ได้กล่าว ถึงการเคาะประตูที่เป็นจิตใจของมนุษย์  วิวรณ์ 3:20-22 20 นี่​แน่ะ เรา​ยืน​เคาะ​อยู่​ที่​ประตู ถ้า​ผู้ใด​ได้​ยิน​เสียง​ของ​เรา​และ​เปิด​ประตู เรา​จะ​เข้า​ไป​หา​ผู้​นั้น​และ​จะ​รับประทาน​อาหาร​ร่วมกับ​เขา และ​เขา​จะ​รับประทาน​อาหาร​ร่วมกับ​เรา​21 ผู้ใด​มี​ชัย​ชนะ เรา​จะ​ให้​ผู้​นั้น​นั่ง​กับ​เรา​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​เรา เหมือนกับ​ที่​เรา​มี​ชัย​ชนะ​แล้ว และ​ได้​นั่ง​กับ​พระ​บิดา​ของ​เรา​บน​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​องค์​22 ใคร​มี​หู​ก็​ให้​ฟัง​ข้อความ​ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ได้​ตรัส​ไว้​แก่​คริสตจักร​ทั้ง​หลาย​เถิด’ ” ชัดเจนว่า นี่เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้คนของพระเจ้ามีจิตใจที่ถูกต้อง ด้วยการรักษาใจให้มีชัยชนะ และไปถึงรางวัลแห่งสวรรค์สูงสุด คือได้นั่งในที่นั่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ที่ทรงทำสำเร็จแล้ว นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครเลียนแบบได้  ดังนั้น พี่น้องจงจดจ่อกับความอดกลั้นใจที่มีความปรานี  เพราะพระเจ้าจะเสริมกำลังให้เราสามารถทำได้  อ.เปาโลได้กล่าวด้วยประสบการณ์ของท่านว่า ฟิลิปปี 4:11-13 11 ข้าพเจ้า​ไม่ได้​บ่น​ถึง​เรื่อง​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพเจ้า​จะ​มี​ฐานะ​อย่างไร​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​เรียนรู้​แล้ว​ที่​จะ​พอใจ​อยู่​อย่าง​นั้น​12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน​13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า เปาโลไม่ได้บ่น แต่ยังรักษาท่าทีของจิตใจที่ถูกต้องเอาไว้ได้ และรู้ว่า การเผชิญกับสถานการณ์ที่อยากจะอัตโนมือ อัตโนปาก หรืออัตโนเท้าคือ อยากตอบโต้ อยากวิ่งหนี ความอยากนั้นเป็นความอ่อนแอของเนื้อหนัง เป็นธรรมชาติที่เราอ่อนแอ  จงจำไว้ว่า  “ฝ่าย​มนุษย์​ก็​เหลือ​กำลัง​ที่​จะ​ทำ​ได้ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​กระทำ​ให้​สำเร็จ​ได้​ทุก​สิ่ง”คือการยอมรับความจริงว่าเราต้องการพระเจ้าเสริมกำลังเรา  ให้เราอ่านหนังสือกาลาเทีย 5:19-23 19 การ​งาน​ของ​เนื้อ​หนัง​นั้น​เห็น​ได้​ชัด คือ​การ​ล่วง​ประเวณี การ​โสโครก การ​ลามก​20 การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ การ​ถือ​วิทยาคม การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​วิวาท​กัน การ​ริษยา​กัน การ​โกรธ​กัน การ​ใฝ่​สูง การ​ทุ่ม​เถียง​กัน การ​แตก​ก๊ก​กัน​21 การ​อิจฉา​กัน การ​เมา​เหล้า การ​เล่น​เป็น​พาล​เกเร และ​การ​อื่นๆ ใน​ทำนอง​นี้​อีก​เหมือน​ที่​ข้าพเจ้า​ได้​เตือน​ท่าน​มา​ก่อน บัดนี้​ข้าพเจ้า​ขอ​เตือน​ท่าน​เหมือนกับ​ที่​เคย​เตือน​มา​แล้ว​ว่า คน​ที่​ประพฤติ​เช่นนั้น​จะ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​ 22 ฝ่าย​ผล​ของ​พระ​วิญญาณ​นั้น คือ​ความ​รัก ความ​ปลาบ​ปลื้ม​ใจ สันติ​สุข ความ​อด​กลั้น​ใจ ความ​ปรานี ความ​ดี ความ​สัตย์​ซื่อ​23 ความ​สุภาพ​อ่อน​น้อม การ​รู้จัก​บังคับ​ตน เรื่อง​อย่าง​นี้​ไม่​มีธรรม​บัญญัติ​ห้าม​ไว้​เลย​ หนังสือกาลาเทียบอกเราชัดเจนว่า ธรรมชาติของเราคือการงานของเนื้อหนังที่มีอะไร….Automatic Response การตอบสนองแบบอัตโนมัติในทางลบ ทางร้าย ทางโกรธ ทางแตกแยก ทางพาลเกเร และอะไรอื่นๆในทำนองนี้ คำถามก็คือว่า เราเคยสนใจจริงจังกับการสังเกตธรรมชาติเนื้อหนังในตัวเราหรือไม่ หรือเราดำเนินชีวิตแบบตอบสนองแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องคิดก่อนทำ ทำไปเลย ทำบ่อยๆ ทำเรื่อยๆ จนชาชิน ไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะอยู่กับมันอีกต่อไป ครั้งหนึ่ง แอร์ห้องนอนของข้าพเจ้าอยู่ๆก็ไม่เย็น มีแต่ลม ข้าพเจ้ารู้ว่าจะไม่ฝืนใช้แอร์ต่อไป ก็เลยปิดแอร์ทันที และเรียกช่างแอร์มาดู เมื่อช่างแอร์มาดูก็พูดกับข้าพเจ้าว่า ถ้าข้าพเจ้าฝืนเปิดแอร์ต่อไปได้ซ่อมใหญ่แน่ แค่เปลี่ยนตัวตัดอัตโนมัติใหม่ เสียเงินไม่กี่ตังค์ ไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์ เพราะไม่ได้มีปัญหากับน้ำยาแอร์  บทเรียนนี้สอนข้าพเจ้าว่า ถ้ามีบางอย่างในตัวเราผิดปกติ ต้องรีบหยุด อย่าฝืนต่อไป  รับการตรวจสอบโดยผู้ชำนาญคือพระวิญญาณบริสุทธิ์  เปลี่ยนพฤติกรรมที่เสียๆของเราใหม่ ชีวิตของเราก็จะกลับมาเย็นเหมือนแอร์ห้องนอนข้าพเจ้า แต่ถ้าเราฝืน ดำเนินชีวิตอย่างไม่คิด  ตอบสนองด้วยเนื้อหนังแบบอัตโนมือ อัตโนเท้า อัตโนปาก อัตโนความคิด  ทั้งชีวิตของเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ความพินาศสันตโรแน่ๆ  คุณลักษณะของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องความอดกลั้นใจที่มีความปรานี ทำให้มุมมองชีวิตของเราเปลี่ยนไปดังนี้

1.ใส่ใจชีวิตอัตโนมัติของตนเอง  1เธสะโลนิกา 5:15ก

15 ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​คน​ใด​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​การ​ชั่ว

พระคัมภีร์ได้แนะเราว่า อย่า​ให้​คน​ใด​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​การ​ชั่ว ต้องใช้ความระวัง ถ้าไม่ระวัง การตอบสนองอย่างอัตโนมัติจะทำงานทันที 1เปโตร 4:7-11 7 อวสาน​ของ​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ก็​ใกล้​จะ​มาถึง​แล้ว เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​มี​สติสัมปชัญญะ และ​จง​รู้จัก​สงบ​ใจ​เพื่อ​แก่​การ​อธิษฐาน​8 ที่​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อะไร​หมด​ก็​คือ​จง​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ว่า​ความ​รัก​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​มาก​มาย​ได้9 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ต้อนรับ​เลี้ยง​ดู​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​โดย​ไม่​บ่น​10 ตาม​ซึ่ง​ทุก​คน​ได้รับ​ของ​ประทาน​ที่​ทรง​ประทาน​ให้​แล้ว ​ก็​ให้​ใช้​ของ​ประทาน​นั้น​เพื่อ​ประโยชน์​แก่​กัน​และ​กัน เป็น​ผู้รับ​มอบ​ฉันทะ​ที่​ดี ที่​แจก​และ​สำแดง​พระ​คุณ​นานาประการ​ของ​พระ​เจ้า​11 ถ้า​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​จะ​พูด ​ก็​ให้​กล่าว​เหมือน​หนึ่ง​กล่าว​พระ​ภาษิต​ของ​พระ​เจ้า ถ้า​คน​ใด​กระทำ​บริการ ​ก็​จง​ให้บริการ​ตาม​กำลัง​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ทรง​โปรด​ประทาน เพื่อ​ว่า​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ได้​เกียรติ​ใน​การ​ทั้ง​ปวง โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ ​พระ​สิริ​และ​ไอ​ศวรรยา​นุ​ภาพ​จง​มี​แด่​พระ​องค์​ตลอดไป​เป็น​นิตย์ อาเมน  ​พระคัมภีร์เตือนถึงการมีสติสัปชัญญะ คือการใส่ใจตัวเองว่ามีความอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลืออย่างไร  การรู้จักสงบใจ คือการฝึกจิตใจให้ไปในทางที่ควร  คำแนะนำคือ ทางที่ควรคือ การอธิษฐาน การอธิษฐานคือการคุยกับพระเจ้า เป็นการฝึกตอบสนอองต่อทุกสถานการณ์ด้วยการคุยกับพระเจ้า ไม่ใช่บ่นกับพระเจ้า คำว่า บ่น ในที่นี้ยังแปลว่า คำราม มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า อย่าให้เราบ่นอย่างอิสราเอลที่ถูกพระเจ้าลโทษเพราะการบ่น  บางคนอาจจะคิดว่า การบ่นไม่น่าจะเสียหายอะไร แต่นี่ก็คือ อัตโนปากที่ไม่ระวัง 1โครินธ์ 10:10-13 10 อย่า​ให้​เรา​บ่น​เหมือน​อย่าง​ที่​บาง​คน​ใน​พวก​เขา​ได้​บ่น แล้ว​ก็​ต้อง​พินาศ​ด้วย​องค์​เพชฌฆาต11 เหตุการณ์​เหล่า​นี้​ได้​บังเกิด​แก่​เขา​เพื่อ​เป็น​ตัวอย่าง และ​ได้​บันทึก​ไว้​เพื่อ​เตือนสติ​เรา​ทั้ง​หลาย ซึ่ง​กำลัง​ประสบ​วาระ​สุดท้าย​แห่ง​บรรดา​ยุค​เก่า​12 เหตุ​ฉะนั้น​คน​ที่​คิด​ว่า​ตัวเอง​มั่นคง​ดี​แล้ว ​ก็​จง​ระวัง​ให้​ดี กลัว​ว่า​จะ​ล้ม​ลง​13 ไม่​มี​การ​ทดลอง​ใดๆ เกิด​ขึ้นกับ​ท่าน นอกเหนือจาก​การ​ทดลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์​ทั้ง​หลาย ​พระ​เจ้า​ทรง​สัตย์​ธรรม ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ให้​ท่าน​ต้อง​ถูก​ทดลอง​เกิน​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​ทน​ได้ และ​เมื่อ​ท่าน​ถูก​ทดลอง​นั้น ​พระ​องค์​จะ​ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​มี​ทาง​ที่​จะ​หลีกเลี่ยง​ได้​ด้วย เพื่อ​ท่าน​จะ​มี​กำลัง​ทน​ได้  พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราอีกอย่างว่า เราสามารถทนได้  อย่าเป็นคนที่ทนอะไรไม่ได้  แล้วตอบแทนการชั่วด้วยการชั่ว หรือบางทียังไม่ทันจะมีสิ่งชั่วเกิดขึ้น ก็ตอบแทนเป็นการชั่วตลอดเวลา เป็นอัตโนใจ อัตโนความคิดตนเองไปเสียก่อนแล้ว  ขอเรากลับมาใส่ใจว่าเรากำลังทำ คิด รู้สึกแบบไหนอย่างอัตโนมัติอยู่  ทางดีหรือทางร้าย ถ้าทางร้ายก็แสดงว่า ต้องมีบางอย่างที่ผิดปกติ ต้องรีบแก้ไขอย่างรวดเร็ว ชีวิตที่ปราศจากที่ติ…ในด้านความอดกลั้นใจที่มีความปรานี จะเป็นชีวิตที่พร้อมรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

2.จงทำดีกับทุกคน  1เธสะโลนิกา 5:15ข

แต่​จง​หาทาง​ทำ​ดี​เสมอ​ต่อ​พวก​ท่าน​เอง และ​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย​​

นี่คือธรรมชาติใหม่ที่ต้องให้เป็นอัตโนมัติในการทำดี โดยเฉพาะการทำดีกับทุกคน  รากศัพท์ภาษากรีก คำว่า  หาทางทำดีเสมอ แปลว่า จงไล่กวดสิ่งที่ดีให้ทันตลอดเวลา แสดงว่า โอกาสในการทำดีนั้นจะผ่านมาและผ่านไปเร็ว เอเฟซัส 5:15-16 15 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​ระมัดระวัง​ใน​การ​ดำเนิน​ชีวิต​ให้​ดี อย่า​ให้​เหมือน​คน​ไร้​ปัญญา แต่​ให้​เหมือน​คน​มี​ปัญญา​16 จง​ฉวย​โอกาส เพราะ​ว่า​ทุก​วันนี้​เป็น​กาล​ที่​ชั่ว​  โอกาสที่จะทำดีนั้นไม่ได้มาง่ายๆ และไม่อยู่อ้อยอิ่งนานๆ  คนที่ปล่อยให้โอกาสในการทำดีผ่านไปโดยไม่ได้ฉวยโอกาสนั้นไว้ คือคนโง่  คือคนที่ไม่ระวังในการดำเนินชีวิต เป็นคนที่ประมาท  มีคำแนะนำสำหรับคนที่ขี่จักรยานว่า เวลาขี่ผ่านผู้คน หรือคนขี่จักรยาน ให้ทักทาย และดีดกระดิ่งอย่างสุภาพหนึ่งครั้ง เพราะเราไม่รู้ว่า วันใด เราอาจต้องการความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้น  นี่คือคำแนะนำของคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน แต่ยังรู้ว่า โอกาสไม่ได้มาง่ายๆในการพบปะผู้คน อย่าให้โอกาสในการสร้างมิตรภาพสั้นๆนั้นผ่านไป เพราะทุกวันนี้มีโอกาสที่เราจะพบกับสิ่งเลวร้ายและต้องการความช่วยเหลือ นี่เป็นคำแนะนำที่มีนัยของการฝึกให้เป็นอัตโนมัติในการตอบสนองกับทุกสิ่งที่มีชีวิตที่ทักทายกันได้ ก็จงทักทาย ​ต่อ​พวก​ท่าน​เอง และ​ต่อ​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย​  ไม่อคติ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ต้องมีใจเที่ยงธรรม เหมือนผู้พิพากษา ข้าพเจ้าเคยไปที่ศาลฟังผู้พิพากษาพิจารณาคดี ได้ยินทนายพูดถึงผู้พิพากษาว่า ท่านจะมีความปรานี โดยเฉพาะคนที่อ่อนแอ คนที่เป็นผู้เสียหาย และเข้มงวดกับคนที่สร้างความเสียหาย  แต่ถ้าคนที่สร้างความเสียหายหรือที่เรียกว่า จำเลย สำนึกผิดและชดใช้ความเสียหาย ผู้พิพากษาก็มีความเมตตาปรานีต่อจำเลย ผ่อนหนักเป็นเบาให้  นี่คือลักษณะของคนที่ทำดีต่อทุกคน มีความปรานีกับทุกคน

3. มีอารมณ์ดีตลอดเวลา  1เธสะโลนิกา 5:16

16 จง​ชื่น​บาน​อยู่​เสมอ

มีคำแนะนำให้ผู้ป่วยจิตเวชออกกำลังกายติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ร่างกายหลั่งสารความสุข มีฤทธิ์เท่ากับยาต้านเศร้าจำนวนเป็นมิลลิกรัมที่ออกฤทธิ์แทนยาได้เลย ข้าพเจ้าเชื่อว่า คุณลักษณะของผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องความอดทนต่อสิ่งเลวร้ายด้วยความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้นได้ เหมือนผลจากการออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งสารความสุข ถ้าคริสเตียนถูกขับเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยๆ  ชีวิตในมิติฝ่ายวิญญาณก็จะแสดงออกเป็นคุณลักษณะของผลพระวิญญาณ  มีฤทธิ์และกำลังที่จะถูกต้องกับพระเจ้า กับคนอื่น และกับตนเองได้ อย่างคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูเรื่อง เป็นสุข ที่สวนทางกับการตอบสนองของคนทั่วไปที่ไม่สามารถเป็นสุขได้ การดำเนินชีวิตก็จะมุ่งเป้าของการดับเหตุที่เป็นทุกข์ เพื่อจะหาความสุข แต่คริสเตียนจะต้องเข้าใจว่า ความชื่นบานตลอดเวลา สามารถเกิดขึ้นได้ในการดำเนินชีวิตปกติ ไม่ต้องสรุปให้เทวดาเป็นแพะแห่งสิ่งที่ตนเองทำไม่ได้ ด้วยความไม่ใส่ใจของตนเอง  ให้เราสำรวจ อารมณ์ของตนเองว่า หมู่นี้อารมณ์ของตัวเราเองเป็นอย่างไร หากเราอารมณ์เสียบ่อยๆ แน่นอน ยากที่ความอดกลั้นใจที่มีความปรานีจะเกิดขึ้นได้ แต่ในทางตรงกันข้าม มีแต่จะหลุด และควบคุมตัวเองไม่ได้ และไม่ต้องพูดถึงความปรานีเลย เพราะรังสีอำมหิตจะเปล่งประกายแทน 16 จง​ชื่น​บาน​อยู่​เสมอ​ รากศัพท์ภาษากรีกใช้คำว่า ภาษาอังกฤษว่า every when แปลว่า ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะมีสิ่งที่ทำให้อารมณ์ดี หรือไม่ดี ก็มีความชื่นบานได้  คนอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดี แต่คนอารมณ์ร้าย มักมองโลกในแง่ร้าย คนอารมณ์ดีให้อภัยง่าย แต่คนอารมณ์ไม่ดี แม้ทุกอย่างจะเคลียร์แล้วก็ยังไม่อยากจะให้อภัย เพราะอารมณ์ไม่ดี  คนอารมณ์ดีพาให้คนรอบข้างอารมณ์ดีไปด้วย  ชีวิตที่ปราศจากที่ติ…ในด้านความอดกลั้นใจที่มีความปรานี อยู่ในผู้เชื่อทุกคนแล้ว เพียงแต่ใส่ใจให้มากขึ้นเท่านั้น

“ชีวิตที่ปราศจากที่ติ…ในด้านความอดกลั้นใจที่มีความปรานี”

1.ใส่ใจชีวิตอัตโนมัติของตนเอง 

2.จงทำดีกับทุกคน

3. มีอารมณ์ดีตลอดเวลา

Leave a Comment