“อีสเตอร์ปีที่ 2015”

เวลาเรานับอายุขัยของคน จะเริ่มจากวันที่เกิดจนถึงวันที่ตาย รวมอายุทั้งสิ้นกี่ปีก็แล้วแต่ใครจะตายช้าตายเร็ว  และหากเราจะนับอายุขัยของพระเยซูคริสต์เจ้า ตั้งแต่พระองค์เกิด (วันคริสตมาส) จนถึงวันที่พระองค์ตาย (วันศุกร์ประเสริฐ) รวมอายุก็ประมาณสามสิบสามปีครึ่ง แล้วหลังจากพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย เราจะนับอายุขัยต่อหรือไม่  ข้าพเจ้าคิดว่า ไม่มี แล้วตอนนี้พระเยซูอายุเท่าไร พระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงอายุขัยของพระเยซูอย่างนี้ ฮีบรู 13:8 8 พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เหมือน​เดิม​ทั้ง​วาน​นี้ และ​วัน​นี้ และ​ตลอด​ไป​เป็น​นิตย์ น่าจะมีความหมายว่า พระเยซูยังอายุเท่าเดิม ไม่มีที่จบอายุขัย เพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิม ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่เกิด ไม่ตาย และพระเยซูยังสื่อสารกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้ทุกเมื่อ โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์สามารถรับการสื่อสารกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ คำสอนของพระองค์ยังเป็นปัจจุบันเสมอสำหรับผู้เชื่อที่สื่อสารกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือเหตุผลว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหน เสรีภาพอยู่ที่นั่น นั่นคือเสรีภาพแห่งการสื่อสารกับพระเยซูคริสต์เจ้าโดยไร้พรหมแดน ไร้ขีดจำกัด ทุกคนทั่วโลกสามารถรับคำสั่งสอนของพระเยซูที่สดใหม่ ที่โลกปัจจุบันของเราใช้คำศัพท์คำหนึ่งคือคำว่า Live แปลว่า ถ่ายทอดสด อีสเตอร์ปี 2015 ยังสดใหม่เหมือนกับ อีสเตอร์ครั้งแรกเพราะคริสเตียนในยุคไหนๆก็รับคลื่นความถี่เดียวกัน คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสัญญากับเหล่าสาวก ยอห์น14:26;16:7,13-15 26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​…7 อย่างไร​ก็​ตาม​เรา​จะ​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​การ​ที่​เรา​จาก​ไป​นั้น​ก็​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​ท่าน เพราะ​ถ้า​เรา​ไม่​ไป องค์​พระ​ผู้ช่วย​ก็​จะ​ไม่​เสด็จ​มา​หา​ท่าน แต่​ถ้า​เรา​ไป​แล้ว เรา​ก็​จะ​ใช้​พระ​องค์​มา​หา​ท่าน​…13 เมื่อ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง​จะ​เสด็จ​มา​แล้ว ​พระ​องค์​จะ​นำ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไปสู่​ความ​จริง​ทั้ง​มวล เพราะ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ตรัส​โดย​พลการ แต่​พระ​องค์​จะ​ตรัส​สิ่ง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ได้​ยิน และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ถึง​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ที่​จะ​เกิดขึ้น​14 ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​เรา​ได้รับ​เกียรติ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​จะ​ทรง​เอา​สิ่ง​ที่​เป็น​ของ​เรา​มา​สำแดง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​15 ทุก​สิ่ง​ที่​พระ​บิดา​ทรง​มี​นั้น​เป็น​ของ​เรา เหตุ​ฉะนั้น​เรา​จึง​กล่าว​ว่า ​พระ​วิญญาณ​ทรง​เอา​สิ่ง​ซึ่ง​เป็น​ของ​เรา​นั้น มา​สำแดง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ อีสเตอร์ปีที่ 2015 กับสิ่งที่พระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกของพระองค์ยังคงเหมือนเดิม ขอให้เราทั้งหลายจงรับการสื่อสารกับพระเยซูคริสต์เป็นความสดใหม่ทุกวัน ตลอดเวลา เหมือนกับที่โลกในยุคของเราได้ใช้เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี่โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ไปทุกที่อย่างไร้ขีดจำกัด ไร้พรมแดน จงทำให้อีสเตอร์ปีที่ 2015ของแต่ละคนเป็นเหมือนอีสเตอร์ครั้งแรกคือพบกับพระเยซูด้วยตัวของเราเองให้ได้ อาเมน

By admin