“อธิษฐานด้วยความเชื่อ”

ยากอบ 5:13-18  13 มี​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​ทน​ทุกข์​หรือ จง​ให้​ผู้​นั้น​อธิษฐาน มี​ผู้ใด​ร่า​เริง​ยินดี​หรือ จง​ให้​ผู้​นั้น​ร้อง​เพลง​สรรเสริญ​14 มี​ผู้ใด​ใน​พวก​ท่าน​เจ็บป่วย​หรือ จง​ให้​ผู้​นั้น​เชิญ​บรรดา​ผู้ปกครอง​ของ​คริสตจักร​มา และ​ให้​ท่าน​เหล่า​นั้น​อธิษฐาน​เพื่อ​เขา และ​เจิม​เขา​ด้วย​น้ำ​มัน​ใน​พระ​นาม​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า15 และ​การ​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​ช่วย​ให้​ผู้ป่วย​รอด​ชีวิต และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เขา​หาย​โรค และ​ถ้า​เขา​ได้​กระทำ​บาป​พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​โปรด​อภัย​ให้​16 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​โรคภัย คำ​อธิษฐาน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​นั้น​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิดผล​17 ท่าน​เอลียาห์​ก็​เป็น​มนุษย์​ที่​มี​สภาพ​เหมือนกับ​เรา​ทั้ง​หลาย และ​ท่าน​ได้​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​อัน​แรง​กล้า​ขอ​ไม่ให้​ฝน​ตก และ​ฝน​ก็​ไม่​ตก​ต้อง​แผ่นดิน​ถึง​สาม​ปี​กับ​หก​เดือน18 และ​ท่าน​ได้​อธิษฐาน​ขอ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง และ​ฟ้า​สวรรค์​ได้​ประทาน​ฝน​ให้ และ​แผ่นดิน​จึง​ได้​ผลิต​พืชผล​ต่างๆ ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถาน การณ์อะไรก็ตาม หนังสือยากอบได้แนะนำให้อธิษฐานด้วยความเชื่อ ความทุกข์หรือ…จงอธิษฐานด้วยความเชื่อ เจ็บป่วยหรือ ….จงอธิษฐานด้วยความเชื่อ แต่สิ่งที่น่าสังเกตุที่นี่คือการอธิษฐานของเอลียาห์ขอฝนตกลงมา 18 และ​ท่าน​ได้​อธิษฐาน​ขอ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง และ​ฟ้า​สวรรค์​ได้​ประทาน​ฝน​ให้ และ​แผ่นดิน​จึง​ได้​ผลิต​พืชผล​ต่างๆ ในยามที่แผ่นดินไทยขณะนี้กำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่ เอลนิโญ่ คือ ผลกระทบจากโลกร้อนทำให้เกิดภัยแล้ง และภาวะขาดน้ำเพื่อการเกษตรอย่างรุนแรง  เราต้องการการอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างเอลียาห์ขอฝนที่ไม่ตกถึงสามปีครึ่ง เพื่อให้ท้องฟ้าเปิดออก จะมีคริสเตียนสักกี่คนที่จะอธิษฐานด้วยความเชื่อแรงกล้า สำหรับเรื่องฟ้าฝนในประเทศชาติของเรา คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้ใส่ใจความเดือด ร้อนในภาพรวมระดับประเทศ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะคิดแค่เอาตัวเองรอดเท่านั้น วันนี้ คนในประเทศชาติของเราที่อยู่ในต่างจังหวัดทางภาคเหนือ อีสาน กำลังเผชิญกับภัยแล้ง บางคนฆ่าตัวตายเพราะต้นข้าวแห้งตาย ไม่มีน้ำ บางคนต้องเอาแม้กระทั่งครกไปจำนำ เพราะไม่มีอะไรจะกิน เราอยู่ในเมืองหลวงที่ยังมีน้ำประปาใช้อย่างง่ายดาย บางคนก็ไม่ประหยัดน้ำ เพราะคิดว่า มีสตังค์จ่าย หรือคนอื่นจ่ายแทน ก่อนที่เราจะมาถึงการอธิษฐานด้วยความเชื่อที่แรงกล้า ขอให้เราช่วยกันปลุกจิตสำนึกกันและกันให้ใส่ใจให้ไกลออกไปจากตัวเองมากๆสักหน่อย โดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้า โรม 8:14  14 เพราะ​ว่า​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​เจ้า​ทรง​นำ​ผู้ใด ผู้​นั้น​ก็​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​  และข้าพเจ้าเชื่อมั่นใจในพระวิญญาณของพระเจ้าว่า ถ้าพระองค์ทรงนำเราเมื่อไร เราจะดำเนินชีวิตที่เป็นเกลือ ที่เยียวยารักษาความเน่าเฟะของสังคม นั่นหมายความว่า เราจะเป็นผู้สร้างสรรค์มากกว่าทำลายล้างผลาญ และย่างก้าวต่อไปที่ต้องอาศัยการอุทิศตัวเพื่อการอธิษฐานด้วยความเชื่อจึงไม่ใช่สิ่งที่ยาก เพราะเราจะอธิษฐานเพื่อความเดือดร้อนของคนอื่น

Leave a Comment