“เปลี่ยนความตั้งใจที่ดีเป็นความสำเร็จ”

เรายังคงอยู่ในหัวข้อของปีนี้ คือปีแห่งการปราศจากที่ติในพระคริสต์  เราจะดำเนินชีวิตให้ไม่มีที่ติได้อย่างไร 2 เธสะโลนิกา 1 :  11-12  11เหตุฉะนั้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอ   ขอให้พระเจ้าของเราทรงโปรดให้ท่าน   เป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั้น   และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความตั้งใจดีทุกประการ   และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จ 12เพื่อพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจะได้เกียรติเพราะท่านทั้งหลาย   และท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์   ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเรา   และแห่งพระเยซูคริสตเจ้า   พระคัมภีร์ที่เราอ่านไปนี้เป็นคำอธิษฐานของอ.เปาโล ที่มีถึงคริสตจักรเมืองเธสะโลนิกา อ.เปาโลอธิษฐานเผื่อพวกเขาเรื่องอะไรบ้าง  มี 3 เรื่องคือ ให้มีชีวิตที่มีคุณภาพคู่ควรกับการที่พระเจ้าทรงเรียก และขอพระเจ้าทรงทำให้ความตั้งใจดีทุกประการของพวกเขาสำเร็จโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า  และสุดท้ายคือให้กิจการแห่งความเชื่อสำเร็จทุกอย่าง

พระธรรมตอนนี้ชี้ให้เห็นว่าในคำอธิษฐานนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ ต่อจุดประสงค์แห่งการทรงเรียกของพระเจ้า  คือเมื่อพระเจ้าเรียกเรา พระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับเรา เมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮาม พระเจ้ามีพันธสัญญากับเขา และทรงชี้ให้เขาเห็นจุดประสงค์ของพระเจ้าซึ่งจะมีความสอดคล้องกับความต้องการอยู่ในใจลึก ๆ ของอับราฮาม เช่นเราจะให้เจ้าเป็นบิดาของคนหลายชาติ ซึ่งอับราฮามก็อยากได้แต่มองไม่เห็นความเป็นไปได้ เพราะเขาแก่ ภรรยาก็เป็นหมัน แต่พระเจ้าจะให้เขาเป็นบิดาของคนหลายชาติ นี่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าที่จะต้องสำเร็จ  อีกคนคือโมเสส พระเจ้าคุยกับเขาและมีจุดประสงค์ที่จะให้เขาไปปลดปล่อยอิสราเอลจากอียิปต์       วันนี้พระเจ้าเรียกเราและมีจุดประสงค์ต่อชีวิตเรา และเราต้องตอบสนองด้วยการรับผิดชอบต่อการทรงเรียก  คนมากมายในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าเรียกและมีจุดประสงค์ ซึ่งดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่คนเหล่านั้นตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ จากเนื้อหาในข้อ 11 ดูเหมือนพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ในชีวิตเรา 3 อย่าง แต่จริง ๆ ไม่ใช่แค่นั้น ความเป็นจริงคือ การมีชีวิตที่พระเจ้าให้เรา ในคุณภาพที่เหมาะสมกับที่พระเจ้าทรงเรียกเรา และคุณภาพชีวิตดังกล่าวแสดงออกในการที่เรามีความตั้งใจที่ดีทุกเรื่อง มีกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่าง คือถ้าเราเป็นคริสเตียน  ตื่นเช้ามาสิ่งที่เข้ามาในสมองเราสิ่งแรกคือความตั้งใจที่ดี และคิดถึงกิจการแห่งความเชื่อ  คำว่าทุกประการ กับทุกอย่างเราในแต่ละวัน เรามีทั้งความตั้งใจที่ดีและไม่ดี มีทั้งกิจการแห่งความเชื่อ และไม่เชื่อ บางคนบางวันมีความตั้งใจดีประการเดียว แต่มีความตั้งใจไม่ดีหลายประการ เมื่อเรากลับไปดูข้อ 11 มีอีกความหมายนั่นคือมาตรฐานของคนที่พระเจ้าทรงเรียก ซึ่งมีส่วนที่เป็นเนื้อหาของราชกิจของพระคริสต์อยู่ในชีวิตเรา เราเป็นคนใหม่ที่มีคุณภาพใหม่ และทุกความคิดที่เกิดขึ้นที่เป็นความตั้งใจนั้นต้องเป็นความตั้งใจที่ดี  คือทุกครั้งที่มีความตั้งใจจะทำอะไรต้องเป็นความตั้งใจที่ดี เพราะเราถูกเปลี่ยนสภาพจากคนบาปมาเป็นคนชอบธรรม  และในกิจการที่เราทำทุกอย่างก็ต้องเป็นกิจการแห่งความเชื่อความชอบธรรมด้วย  เมื่อเราเข้ามาอยู่ในพระคริสต์กิจการที่เราจะทำทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับความเชื่อ  ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรต้องเป็นความตั้งใจที่ดี นั่นคือคำอธิษฐานของอ.เปาโล คุณภาพความตั้งใจของคริสเตียนต้องถูกพัฒนา พัฒนาชีวิตของเราเนื่องจากพระเจ้าทรงเรียกเรา จนกระทั่งเรามีชีวิตทุกประการที่มีความตั้งใจดี และกิจการทุกอย่างเกี่ยวข้องกับความเชื่อ  ฮีบรู 11:6   6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว   จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย   เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น   ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่   และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

ดังนั้นกิจการใดที่ไม่มีความเชื่อเป็นกิจการที่ไม่ได้อยู่ในพระทัยของพระเจ้า ดังนั้นอ.เปาโลจึงอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้ และเราต้องเรียนรู้จักที่จะรับผิดชอบที่จะพัฒนาชีวิตของเรา เพื่อการดำเนินชีวิตของเราแต่ละก้าวจะสมกับการที่พระเจ้าทรงเรียก  ถ้าเราคิดกลับไปที่เรื่องอับราฮามตั้งแต่ที่พระเจ้าเรียกเขาจากบ้านมาส่วนใหญ่เป็นกิจการแห่งความเชื่อ แต่บางครั้งก็มีความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งที่อับราฮามพลาด  ดังนั้นพระเจ้ามีพระทัยในชีวิตเราให้เรามีกิจการในชีวิตที่เป็นกิจการแห่งความเชื่อ เราต้องมีความรับผิดชอบ นั่นคือบทนำ เรามาพิจารณาสาระความสัมพันธ์ ของสาระทั้ง 3 ประการด้วยกัน เนื่องจากพระเจ้าทรงเรียกเรา และการทรงเรียกของพระเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ทำให้ชีวิตเราชอบธรรม โรม 8 :30 30และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น   พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย   และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น   พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม   และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม   พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย  

เราต้องดำเนินชีวิตให้สมศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเรียก  1 เธสะโลนิกา 2:12 12เพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้า   ผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดิน   และพระสิริของพระองค์

นี่คือความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องดำเนินชีวิตให้สมกับพระสิริพระเจ้า โดยการทำความดี นี่คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ ต่อคนรอบข้าง ต่อมิตร ศัตรู คนในครอบครัว กับคนที่ข่มเหง ใส่ร้ายป้ายสีกับทุก ๆ คน เราต้องทำความดี เอเฟซัส 2:1010เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์   ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี   ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ

เมื่อเราถูกเรียกและตอบสนองการทรงเรียกเพื่อให้เราทำการดี เราต้องดำเนินชีวิตในทุกวันทุกเวลานาทีที่จะทำความดี คิดด่าใคร สาปแช่งใคร อิจฉาใครไม่ได้ เพราะเราถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว เป็นคุณภาพใหม่ที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่สิ่งที่ดี นี่คือการดำเนินชีวิตที่สมกับการทรงเรียกของเรา ศูนย์กลางของการทำดีในชีวิตอยู่ที่ ใจ ถ้าใจเราไม่อยากทำดีโอกาสมาแล้วแต่ใจไม่ทำก็ไม่ทำ แต่ถ้าใจอยากทำแต่ไม่มีโอกาส เราก็สร้างโอกาสขึ้นมา  ไปร่วมกับคนโน้น คนนี้  ให้ความตั้งใจที่ดีทุกประการสำเร็จ เราต้องประกอบการดีทุกวัน  เริ่มต้นเช้าวันใหม่ในแต่ละวันทุกวันด้วยการทำสิ่งที่ดีด้วยความตั้งใจ ความตั้งใจที่ดีจะเป็นเพียงความตั้งใจเท่านั้นตราบเท่าที่เรายังเก็บไว้ในใจ ไม่ได้กระทำออกมา คนที่ตั้งใจจะออกกำลังกายถ้าเพียงแค่ตั้งใจไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น กิจการแห่งความเชื่อและความตั้งใจเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าเราทำเราก็ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียก และถ้าเราไม่ทำตามความตั้งใจดี ความตั้งใจที่ดีก็จะถูกแทรกแซงด้วยความตั้งใจใหม่ที่ตรงกันข้ามกับความตั้งใจที่ดี  คือการทดลอง การทดลองเกิดจากการที่เรามีความตั้งใจที่ดีแต่เราไม่รีบลงมือทำแล้วก็มีความตั้งใจใหม่แทรกแซงเข้ามา เช่นเราจะไปโบสถ์แต่ไม่ไปสักที แล้วเพื่อนก็มาชวนไปดูหนัง ความตั้งใจที่ดีต้องถูกเปลี่ยนเป็นกิจการแห่งความเชื่อด้วยการทำทันที อย่าลังเล การที่เราลังเลเพราะเราไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้  และไม่มั่นใจว่าจะทำให้สำเร็จเสร็จเรียบร้อย และพระธรรม 2 เธสะโลนิกา 1:11 เปิดเผยสัจธรรม 4 ประการที่เราจะเปลี่ยนความตั้งใจที่ดีเป็นกิจการแห่งความเชื่อ

1. เราต้องลงมือทำตามความตั้งใจที่ดีทุกประการด้วยความเชื่อ  เมื่อลงมือก้าวขาออกไปคือความเชื่อ ในการจะเป็นพยาน เป็นพี่เลี้ยง การถวายมากกว่า สิบลด การช่วยเหลือคนอื่น ทุกอย่างเราต้องทำ ยากอบ 2:22 22ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่า   ความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่าน   และความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติ

ถ้าเรามีความเชื่อแต่ไม่มีความประพฤติมันก็ไม่สมบูรณ์ ความตั้งใจดีจะไม่เกิดอย่างเป็นรูปธรรมถ้าไม่มีความเชื่อ ยากอบ 2:26 26เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นไร้ชีพแล้วฉันใด   ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉันนั้น

หมายความว่าความตั้งใจที่ดีไม่มีชีวิตในตัวของมันเอง แต่ความตั้งใจที่ดีที่จะปรากฎเป็นชีวิตและส่งผลก็ต่อเมื่อเราใส่ความเชื่อลงไป และลงมือทำ  ขอให้เราเข้าใจเพื่อเราจะเกิดผล เพราะเรามีความตั้งใจที่ดีมากมายในเวลาที่ผ่านมาและเราไม่ได้ทำ ไม่ได้ขับเคลื่อนความตั้งใจที่ดีเป็นกิจการแห่งความเชื่อ

2.ต้องลงมือทำโดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้า  ไม่ใช่สำเร็จด้วยงบประมาณของคริสตจักร หรือด้วยความสามารถของเรา แต่ต้องโดยฤทธิ์เดชพระเจ้า เรากำลังดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระเจ้าทรงเรียก เราก็ต้องพึ่งพาพระองค์ เพื่อความสำเร็จนั้นจะสมบูรณ์และสง่างาม ถ้าเป็นความสำเร็จที่ไม่สมบูรณ์ไม่สง่างามพระเจ้าจะได้รับเกียรติมั้ย   และฤทธิ์เดชมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่าคิดว่าการพึ่งพาฤทธิ์เดชเป็นความอ่อนแอ คนที่พระเจ้าไม่เรียกเค้าก็ทำอย่างเราได้ด้วยกำลังความสามารถของเค้าเอง  แต่เราเป็นคนของพระเจ้า เป็นคนที่พระเจ้าเรียก เราต้องไปด้วยความเชื่อ ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กิจการ 1:8  8แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช   เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน   และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม   ทั่วแคว้นยูเดีย   แคว้นสะมาเรีย   และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

เมื่อเราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระเจ้า เราจะทำกิจการแห่งความเชื่อได้ทุกอย่างสำเร็จ อย่าทิ้งฤทธิ์เดชพระวิญญาณ เพราะเราอาศัยอยู่ในโลกที่เราต้องอาศัยฤทธิ์เดช เราไม่มีอาวุธอะไร แต่เรามีฤทธิ์เดช อย่าให้เราอยู่ในโลกธุรกิจการลงทุนและเราไปจำกัดกิจการแห่งความเชื่อบนพื้นฐานของตัวเลขและความสามารถของบุคลากร ตัวเลข ปัจจัย  อ.เปาโลพูดชัดว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งโดยพระเจ้าผู้ทรงชูกำลังด้วยฤทธิ์เดช ไม่ใช่ชูกำลังด้วยงบประมาณใด ๆ  ฤทธิ์เดชเราไม่เข้าใจหรอก แต่เกิดผลอย่างเดียว 30 เท่าบ้าง 60 เท่าบ้าง ไม่เกี่ยวว่าเป็นหญิงชาย เก่งไม่เก่ง แต่เกี่ยวกับฤทธิ์เดชพระเจ้าเท่านั้น

3. เราต้องอธิษฐานเพื่อกิจการแห่งความเชื่อ  อ.เปาโลอธิษฐานเสมอเพื่อให้กิจการแห่งความเชื่อสำเร็จ  พี่น้องคริสเตียนเมืองเธสะโลนิกาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงมาก มีชื่อเสียงมากจนเป็นแบบอย่าง  เพราะการอธิษฐาน และเราก็ทำได้ด้วยเช่นกัน

4. เราต้องไว้ใจในแผนการแห่งพระคุณของพระเจ้า 12เพื่อพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจะได้เกียรติเพราะท่านทั้งหลาย   และท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์   ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเรา   และแห่งพระเยซูคริสตเจ้า

นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เราพบความสำเร็จ ให้เราดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าทรงเรียกเรา ให้เราดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความสำเร็จ บนพื้นฐานของความตั้งใจที่ดี และเปลี่ยนเป็นกิจการแห่งความเชื่อ สมองเราสามารถบรรจุกิจการแห่งความเชื่อได้เยอะมาก และพระเจ้าต้องการให้ทุกสิ่งนั้นสำเร็จถวายเกียรติแด่พระเจ้า และทั้งหมดนี้เป็นพระคุณ คนจะยกย่องเราไม่ใช่เพราะเราเก่ง แต่โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ เมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้เราจะไม่มีที่ติ และถวายเกียรติแด่พระเจ้า  เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับศักดิ์ศรี

เราสรุปด้วย 1 เปโตร 5:10 10และเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว   พระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศ   ผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์   พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคง   และมีกำลังขึ้น

นี่คือศักดิ์ศรีที่พระเจ้าให้เราโดยพระคุณ พระเจ้าให้เราเป็นของฟรี ไม่ได้ขึ้นกับอะไรทั้งนั้น และเราจะพบความสำเร็จในชีวิต ครอบครัว การงาน การรับใช้ เพราะเป็นความสำเร็จที่เกิดจากฤทธิ์เดชของพระเจ้า

By admin