“เกลือและแสงสว่าง”

มัทธิว 5:13-14  13 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​เกลือ​แห่ง​โลก….14 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก คำตรัสของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เล็งถึงสาวกของพระองค์ สาวกของพระเยซูจะมีปรัชญาในการดำรงชีวิตเหมือนกับพระเยซู พระเยซูคริสต์ทรงเป็นและดำเนินชีวิตตามอย่างที่พระองค์ทรงสอน ทรงตรัส นี่คือความแตกต่างจากพวกฟาริสีที่ดำเนินชีวิตภายนอกแตกต่างจากภายใน ซึ่งถูกเปรียบเทียบเป็นอีกอย่าง มัทธิว 23:25-28 25 “วิบัติ​แก่​เจ้า พวก​ธรรมาจารย์​และ​พวก​ฟาริสี คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด ด้วย​เจ้า​ขัด​ชำระ​ถ้วย​ชาม​แต่​ภายนอก ส่วน​ภาย​ใน​ถ้วย​ชาม​นั้น​เต็ม​ด้วย​โจรกรรม​และ​การ​มัว​เมา​กิเลส​26 โอ พวก​ฟาริสี​ตา​บอด จง​ชำ ระ​ถ้วย​ชาม​ภาย​ใน​เสียก่อน เพื่อ​ข้าง​นอก​จะ​ได้​สะอาด​ด้วย 27 “วิบัติ​แก่​เจ้า พวก​ธรรมาจารย์​และ​พวก​ฟาริสี คน​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด เพราะ​ว่า​เจ้า​เป็น​เหมือน​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ซึ่ง​ฉาบ​ด้วย​ปูน​ขาว ข้าง​นอก​ดู​งดงาม แต่​ข้าง​ใน​เต็ม​ไป​ด้วย​กระดูก​คน​ตาย และ​สารพัด​โสโครก​28 เจ้า​ทั้ง​หลาย​ก็​เป็น​อย่าง​นั้น​แหละ ภายนอก​แลดู​เหมือนว่า​เป็น​คน​ชอบธรรม แต่​ภาย​ใน​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​เท็จ​เทียม​และ​อธรรม พระเยซูทรงตำหนิลักษณะชีวิตอย่างพวกเคร่งศาสนาที่ข้างนอกอย่างข้างในอีกอย่าง ดังนั้นพระองค์จึงสอนสาวกของพระองค์ให้เป็นอย่างเกลือและแสงสว่าง เพราะทั้งสองอย่างนี้ มีด้านเดียวทั้งในและนอก ไม่มีสองด้าน เกลือมีรสเดียวคือเค็มไม่มีจืด แสงสว่างมีแต่ความสว่างไม่มีด้านมืด ผู้คนสามารถคาดหวังความเค็มจากเกลือได้ และคาดหวังความสว่างจากแสงสว่างได้ ทั้งสองสิ่งไม่ทำให้คนผิดหวัง สามารถตอบสนองต่อความต้องการในยามที่คนกำลังขาดรสชาติของชีวิต หรือกำลังอยู่ในความมืด พระเยซูคริสต์เปรียบเทียบสาวกเป็นเหมือนเกลือและแสงสว่างของโลก เพราะพระองค์ทรงมั่นใจว่า หากสาวกของพระองค์ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์แล้ว แน่นอน สาวกจะมีคำตอบให้กับโจทย์ชีวิตของตนเอง และสามารถนำให้คนมาพบกับคำตอบของโจทย์ชีวิตได้เช่นกัน  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า เราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มี นั่นหมายความว่า ถ้าเราเป็นเกลือและแสงสว่าง เราคือคนที่มีประสบการณ์จริงกับพระเยซูคริสต์ มีพระองค์ที่เป็นของจริงในชีวิต เราจึงเป็นพยานที่น่าเชื่อถือที่สุดที่คนจะเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงกำชับสาวกของพระองค์ว่า ประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ท่านเป็นเกลือและแสงสว่าง ยอห์น 14:26 แต่​องค์​ผู้ช่วย​คือ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​ซึ่ง​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ใช้​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​สิ่ง และ​จะ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​กล่าว​ไว้​แก่​ท่าน​แล้ว​  กิจการ 1:8 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้ รับ​พระ​ราชทาน​ฤทธิ์​เดช เมื่อ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​จะ​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​พยาน​ฝ่าย​เรา​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย แคว้น​สะมาเรีย และ​จนถึง​ที่สุด​ปลาย​แผ่นดิน​โลก” วันนี้ เราจะออกไปแจกใบปลิวกันอีก ขอให้พี่น้องทุกท่านจงออกไปพร้อมกับคำตอบโจทย์ชีวิตให้กับผู้คนมากมาย

Leave a Comment