คำเทศนาอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016 (ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ)

“สู่ความไพบูลย์ฯ…อยู่โดยพระนามของพระคริสต์”

พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย นอกจาพระองค์จะพิสูจน์ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้ว ถ้าคิดอย่างมนุษย์ก็คือ จบ แต่พระเยซูไม่ได้จบแค่ฟื้นขึ้นจากความตาย เพื่อให้คนบูชาพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แต่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะให้ต่อ พระเยซูได้ให้ชีวิตเป็นค่าไถ่บาปมนุษย์แล้ว การตายบนไม้กางเขนของพระเยซู บาปจบแล้ว แต่การฟื้นขึ้นมาจากความตาย การมีชีวิตอยู่ของพระเยซู เป็นชีวิตนิรันดร์ ที่ไม่ตาย พระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเพื่อจะอยู่ในโลกนี้ พระเองค์มีเหตุผล ในการฟื้นขึ้นมาเพื่ออยู่ต่ออีกสักระยะหนึ่ง พระองค์ยังไม่จากไปทันที กิจการ 1:3-5 3 ครั้น​พระ​องค์​ทรง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​แล้ว ได้​ทรง​แสดง​พระ​องค์​แก่​คน​พวก​นั้น​ด้วย​หลักฐาน​หลาย​อย่าง พิสูจน์​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พระ​ชนม์​อยู่ และ​ได้​ทรง​ปรากฏ​แก่​เขา​ทั้ง​หลาย​ระหว่าง​สี่​สิบ​วัน และ​ได้​ทรง​สนทนา​กับ​เขา​ถึง​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​4 เมื่อ​พระ​องค์​ได้​ทรง​พำนัก​อยู่​กับ​อัครทูต จึง​กำชับ​เขา​มิ​ให้​ออกไป​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม แต่​ให้​คอย​รับ​ตาม​พระ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา คือ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ตาม​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​จาก​เรา​นั่น​แหละ​5 เพราะ​ว่า​ยอห์น​ให้​รับ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​ไม่​ช้า​ไม่​นาน​ท่าน​จะ​รับ​บัพติศมา​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์” ขณะนี้ มีภาพยนตร์คริสเตียนชื่อว่า Risen แปลว่า การเป็นขึ้นมาจากความตาย สร้างมาจากจดหมายของปอนตัส ปิลาตที่เขียนถึงเรื่องราวของพระศพของพระเยซูหายไป คาดว่าพวกสาวกของพระเยซูขโมยไปและออกข่าวลือว่า พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย ภาพยนตร์เรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้ดูแต่ตัวอย่าง แต่เนื้อเรื่องคร่าวๆ คือการไล่ล่าหาพระศพของพระเยซูโดยทหารโรม และนายทหารโรมซึ่งเป็นหัวหน้าถูกมอบหมายให้ไล่ล่าหาพระศพของพระเยซู นี่คือภาพยนตร์ที่บอกว่า มุมมองของคนที่ไม่เชื่อเรื่องการฟื้นจากตายของพระเยซูในยุคนั้นเป็นอย่างไร ก็ไม่ต่างจากคนในยุคนี้ ที่ใช้ประสบการณ์ที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องการตายแล้วฟื้นเป็นหลักในการตามหาพระเยซู แต่ที่น่าสนใจคือ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สร้างพล็อตเรื่องว่า นายทหารโรมคนนี้ตามหาพระศพของพระเยซู แต่กลับได้พบกับพระเยซูคริสต์ตัวเป็นๆ และได้เห็นการอัศจรรย์หลายอย่าง  ยอห์น 20:30-31 30 ​พระ​เยซู​ได้​ทรง​กระทำ​หมาย​สำคัญ​อื่นๆ อีก​หลาย​ประการ​ต่อ​หน้า​สาวก​เหล่า​นั้น ซึ่ง​ไม่ได้​บันทึก​ไว้​ใน​หนังสือ​เล่ม​นี้​31 แต่​การ​ที่​ได้​บันทึก​เหตุการณ์​เหล่า​นี้​ไว้ ​ก็​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เชื่อ​ว่า ​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​พระ​คริสต์​ ​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า และ​เมื่อ​มี​ความ​เชื่อ​แล้ว ท่าน​ก็​จะ​มี​ชีวิต​โดย​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​  คำถามสำหรับเราในวันนี้ เรากำลังตามหาพระเยซูหลังจากฟื้นขึ้นมาจากความตาย หรือเรากำลังตามหาแค่พระศพของพระเยซูเท่านั้น  ยอห์น 20:19-23 19 ค่ำ​วัน​นั้น​ซึ่ง​เป็น​วัน​อาทิตย์ เมื่อ​สาวก​ปิด​ประตู​ห้อง​ที่​พวก​เขา​อยู่​แล้ว เพราะ​กลัว​พวก​ยิว ​พระ​เยซู​ได้​เสด็จ​เข้า​มา​ประทับ​ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​เขา​ตรัส​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด”20 ครั้น​พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว ​พระ​องค์​ทรง​ให้​เขา​ดู​พระ​หัตถ์​และ​สีข้าง​ของ​พระ​องค์ เมื่อ​พวก​สาวก​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว​ก็​มี​ความ​ยินดี​21 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​อีก​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด ​พระ​บิดา​ทรง​ใช้​เรา​มา​ฉัน​ใด เรา​ก็​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ฉัน​นั้น”22 ครั้น​พระ​องค์​ตรัส​ดังนั้น​แล้ว​จึง​ทรง​ระบาย​ลม​หายใจ​ออก​เหนือ​เขา ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เถิด​23 ถ้า​ท่าน​จะ​ยก​ความ​ผิด​บาป​ของ​ผู้ใด ความ​ผิด​บาป​นั้น​ก็​จะ​ถูก​ยก​เสีย และ​ถ้า​ท่าน​จะ​ให้​ความ​ผิด​บาป​ติด​อยู่​กับ​ผู้ใด ความ​ผิด​บาป​ก็​จะ​ติด​อยู่​กับ​ผู้​นั้น” การฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้นำการเปลี่ยนแปลงวิถีและเป้าหมายการดำรงชีวิตของสาวกอย่างสิ้นเชิง พวกสาวกมีชีวิตอยู่โดยพระนามของพระเยซู ประการแรก

1.ด้วยสันติสุขใหม่ของพระเยซู ยอห์น 20:19-21

19 ค่ำ​วัน​นั้น​ซึ่ง​เป็น​วัน​อาทิตย์ เมื่อ​สาวก​ปิด​ประตู​ห้อง​ที่​พวก​เขา​อยู่​แล้ว เพราะ​กลัว​พวก​ยิว ​พระ​เยซู​ได้​เสด็จ​เข้า​มา​ประทับ​ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​เขา​ตรัส​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด”20 ครั้น​พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว ​พระ​องค์​ทรง​ให้​เขา​ดู​พระ​หัตถ์​และ​สีข้าง​ของ​พระ​องค์ เมื่อ​พวก​สาวก​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว​ก็​มี​ความ​ยินดี​  21 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​อีก​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด ​พระ​บิดา​ทรง​ใช้​เรา​มา​ฉัน​ใด เรา​ก็​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ฉัน​นั้น  พระคัมภีรตอนนี้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงปรากฏแก่สาวของพระองค์หลังจากพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย พวกเหล่าสาวกกำลังซ่อนตัวด้วยความกลัว เพราะการตายของพระเยซู พวกสาวกกลัวตายอย่างพระเยซู นั่นคือพวกเขายังเชื่อในพระเยซู แต่เชื่อแบบกลัวๆ ไม่กล้าเปิดเผยความเชื่อของตนเอง ความเชื่อแบบกลัวๆนี้ เป็นความเชื่อที่ตายไปพร้อมกับพระเยซู ดูเหมือนบรรดาสาวกได้ฝังความเชื่อของตนเอไว้ในอุโมงค์พร้อมกับพระเยซูไปด้วย แต่อาการของสาวกในห้องที่พระเยซูมาพบกับพวกเขา แสดงให้เห็นว่า พวกสาวกยังไม่ฝังจริง พวกเขายังมีความเชื่อแบบกลัวๆอยู่  พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและมาปรากฏกับพวกเขาเวลานั้น เพื่อจะฝังความเชื่อของบรรดาสาวกจริงๆ เพราะความเชื่อที่บรรดาสาวกมีอยู่ก่อนพระเยซูตายนั้น เป็นความเชื่อแบบกลัวๆ แบบไม่พร้อมเผชิญหน้ากับความตาย ความเชื่อแบบนี้ สมควรถูกฝัง ความเชื่อนี้ไปๆมาๆ เข้าๆออกๆ  ไม่นิ่ง …พระ​เยซู​ได้​เสด็จ​เข้า​มา​ประทับ​ยืน​อยู่​ท่ามกลาง​เขา​ตรัส​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด” คำว่า “สันติสุข” แปลว่า เงียบ มีคำภาษาอังกฤษ พูดถึงความเงียบอย่างนี้ว่า Silence is not  the absent of something but the presence of everything แปลว่า ควมเงียบไม่ได้หมายถึงบางสิ่งที่ได้หายไป แต่หมายถึงการยังอยู่ของทุกสิ่ง   บ่อยครั้งที่เมื่อความกลัวครอบคลุมบรรยากาศ ทำให้จิตใจของคนไม่สามารถเงียบได้ มีแต่คำว่า กลัว และกลัว และการพูดกับตนเองด้วยจินตนาการมากมายถึงอนาคตที่น่ากลัว สาวกของพระเยซูในเวลานั้นก็กำลังปล่อยให้จิตนาการมากมายพูดกับตนเอง ถึงอนาคตที่น่ากลัว กลัวพวกยิวมาทำร้าย กลัวมีชะตากรรมอย่างพระเยซูคริสต์ 20 ครั้น​พระ​องค์​ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว ​พระ​องค์​ทรง​ให้​เขา​ดู​พระ​หัตถ์​และ​สีข้าง​ของ​พระ​องค์ เมื่อ​พวก​สาวก​เห็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แล้ว​ก็​มี​ความ​ยินดี  พระเยซูทรงนำสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้มาสู่สาวก โลกนี้ในเวลานั้นสำหรับสาวก ไม่สามารถปลอบประโลมหรือขจัดความกลัวไปได้เลย ดูเหมือนความกลัวจะเกินควบคุมเสียด้วยซ้ำ  มีสิ่งเดียวที่จะขจัดความกลัวในเวลานั้นได้ คือต้องแก้ที่ต้นเหตุของความกลัว นั่นคือ สาวกต้องพบกับสิ่งที่ลบล้างข้อมูลเดิม คือพระเยซูตายไม่มีวันฟื้น พระเยซูเป็นของจริง ตัวเป็นๆ ฟื้นขึ้นมาจริงๆ ด้วยการสัมผัสรอยแผลที่สีข้างถูกหอกแทง มือที่ถูกตะปูตอก แล้วสาวก็มีความยินดี ความกลัวหายไป   เราทุกคนต้องพบกับพระเยซูของจริง ความกลัวของเราจะหายไป พระเยซูมีชื่อเรียกว่า Prince of peace เจ้าชายแห่งสันติสุข ใครที่พบกับพระองค์จะมีสันติสุข สันติสุขที่ทำให้ความกลัวหายไป นี่คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของพระเยซู พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะนำสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้มาสู่มวลมนุษยชาติ พระองค์ไม่เพียงไถ่บาป แต่พระองค์ฟื้นขึ้นมาให้สันติสุข เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่า ไม่มีอะไรที่น่ากลัว อย่าให้จินตนาการการหลอกลวงของจิตใจ และการโกหกของมารซาตานมารบกวนทำให้เรากลัวเกินเหตุ กระวนกระวายเกิน และเป็นทุกข์เกิน อย่าอยู่ด้วยความกลัว แต่อยู่ด้วยสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ ยอห์น14:27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​  พระเยซูตรัสประโยคนี้ ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขน และตาย เมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ยังทำอย่างที่พูด และทำได้อย่างที่พูด ในสถานการณ์จริง  21 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​อีก​ว่า “สันติ​สุข​จง​ดำรง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิด ​พระ​บิดา​ทรง​ใช้​เรา​มา​ฉัน​ใด เรา​ก็​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ฉัน​นั้น  สองครั้งที่พระเยซูได้พูดในเหตุการณ์การปรากฏตัวกับสาวกหลังฟื้นจากความตาย และย้ำว่า สาวกจะเป็นอย่างที่พระเยซูเป็น คือไปอย่างคนที่มีสันติสุข เป็นสันติสุข และให้สันติสุข  เป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาทรงใช้อย่างพระเยซู ต่อจากนี้ไป สาวกจะเกิดผล เพราะสาวกมีสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้   สันติสุข ความนิ่งสงบ ความเงียบ จะทำให้มีสมาธิ และสามารถต่อสู้กับสิ่งรบกวนของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ จงอยู่โดยพระนามของพระคริสต์ ด้วยสันติสุขใหม่ของพระเยซู ภาษาอังกฤษอีกคำเกี่ยวกับความเงียบ A meaningful silence is better than a meaningless words แปลว่า การเงียบอย่างมีความหมายก็ดีกว่าคำพูดมากมายที่ไร้ความหมาย พระเยซูทรงนิ่งเหมือนกับแกะที่ถูกเอาไปฆ่า และพระองค์ก็ทรงมีชัยชนะบนไม้กางเขนอย่างสิ้นเชิง ประการที่สองของการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู เพื่อให้สาวกอยู่โดยพระองค์ด้วยลมหายใจใหม่ นั่นคือ

2.ด้วยลมหายใจฝ่ายวิญญาณ ยอห์น 20:22

”22 ครั้น​พระ​องค์​ตรัส​ดังนั้น​แล้ว​จึง​ทรง​ระบาย​ลม​หายใจ​ออก​เหนือ​เขา ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​รับ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เถิด

พระเยซูทรงเสด็จมาพบสาวกที่ห้องซ่อนตัว อาจจะเรียกว่าที่ลี้ลับ ที่เก็บตัวด้วยความกลัว ไม่เพียงพระองค์จะทำลายความกลัวด้วยการปรากฏพระองค์กับเหล่าสาวก พระเยซูยังได้ประทานลมหายใจของพระองค์ให้กับสาวกในตอนนี้ด้วย ลมหายใจ มีความหมายของการมีชีวิตอยู่ต่อไป  นับจากวันนั้น เมื่อสาวกได้พบกับพระเยซู มีความยินดี หายกลัว สาวกต้องอยู่ต่อไป แต่มิใช่ด้วยลมหายใจอย่างมนุษย์ ที่มีความกลัวเข้าๆออก ไปๆมาๆ อีกต่อไป แต่สาวกต้องอยู่ด้วยลมหายใจใหม่ที่มีความสำคัญต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ นั่นคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์  พระวิญญาณบริสุทธิ์ รากศัพท์ภาษากรีกแปลว่า ลมหายใจ เป็นลมหายใจสำหรับจิตวิญญาณที่แท้จริง Ex.  ลมหายใจของมนุษย์กำหนดจิตวิญญาณ  หากร่างกายไม่สามารถที่จะมีลมหายใจต่อไปได้ จิตวิญญาณก็จะต้องตามไปด้วย คือแย่ไปหมด   แต่หากชีวิตของมนุษย์ถูกกำหนดด้วยลมหายใจฝ่ายวิญญาณ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ร่างกาย สุขภาพ ของจิตใจก็จะดีขึ้นมา และแข็งแรง    มีคำพูดถึงสุขภาพของคนที่เป็นมะเร็ง การต่อสู้กับมะเร็ง 80% คือจิตใจ  จิตใจจะแข็งแรง คนนั้นต้องมีจิตวิญญาณที่แข็งแรง ผู้นำจิตวิญญาณที่แท้จริง ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำ มิใช่เนื้อหนังนำ อย่าอยู่ด้วยลมหายใจของร่างกายอย่างเดียว แต่จงอยู่ด้วยลมหายใจใหม่ คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย เพื่อให้ลมหายใจใหม่ เพื่อให้เราอยู่โดยลมหายใจใหม่ ยอห์น 16:13   13 เมื่อ​พระ​วิญญาณ​แห่ง​ความ​จริง​จะ​เสด็จ​มา​แล้ว ​พระ​องค์​จะ​นำ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไปสู่​ความ​จริง​ทั้ง​มวล เพราะ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ตรัส​โดย​พลการ แต่​พระ​องค์​จะ​ตรัส​สิ่ง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ได้​ยิน และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ถึง​สิ่ง​เหล่า​นั้น​ที่​จะ​เกิดขึ้น​

3.ด้วยสถานะใหม่เหนือความผิดบาป ยอห์น 20:23

23 ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้น” การฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู และปรากฏให้สาวกได้เห็นได้มีประสบการณ์ สัมผัสของจริง  ตัวตนจริงของพระองค์ นอกจากจะขจัดความกลัว นำความชื่นชมยินดีมา ให้ลมหายใจใหม่แล้ว พระองค์ยังเปลี่ยนสถานะของสาวกใหม่ ให้อยู่ในสถานะใหม่ อยู่อย่างคนที่มีชัยชนะเหนือความบาป ไม่เพียงชนะบาป แต่ยังปลดปล่อยคน ให้คนหยุดทำบาปได้ นี่คือสำนวนของพระคัมภีร์ตอนนี้เรื่องการยกความผิดบาปออกจากคน หรือการให้ความผิดบาปติดอยู่กับคนนั้น ก็คือ การที่คนๆนั้นไม่ฟังคำเตือนคำสอนของสาวก และยังอยู่ในความผิดบาปต่อไป นั่นคือการพิพากษาของคนๆนั้นเอง การประกาศ การเตือน คือหน้าที่ และยังเป็นเหมือนคำพิพากษาด้วย เมื่อคนไม่ฟัง ไม่ยอมรับก็หมดหน้าที่ และคนที่ไม่ฟัง ไม่ตอบสนอง ก็จะไม่มีข้อแก้ตัวเมื่อเขายืนอยู่ต่อหน้าบัลลังค์ พิพากษาของพระเจ้าหลังความตาย   ข้าพเจ้าไม่ได้ดูภาพยนต์เรื่อง เดอะรีซัน The Risen จนจบ แต่เดาเนื้อเรื่องได้ หากผู้สร้างภาพยนตร์ไม่บิดเบือนพระคัมภีร์ นั่นคือ ตอนจบ นายทหารโรมคนนี้ไม่สามารถปฏิเสธการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้ เมื่อเขาได้พบกับพระเยซูในสถานะใหม่ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจ นายทหารโรมคนนี้ต้องดำเนินชีวิตโดยพระนามของพระเยซู คือเป็นคริสเตียนที่มีสถานะใหม่เหนือความผิดบาป ด้วยลมหายใจใหม่ และไม่ใช่ด้วยความกลัวอำนาจของโรม คำสั่งให้ไล่ล่าการโกหกอีกต่อไป เพราะความจริง ไม่มีใครขโมยพระศพของพระเยซู จนถึงวันนี้ เราเชื่อว่า ไม่มีพระศพของพระเยซู เพราะพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย  คริสเตียนที่กำลังเดินไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ จะอยู่โดยพระนามของพระคริสต์ มิใช่อยู่โดยค่านิยมของโลกนี้อีกต่อไป

 “สู่ความไพบูลย์ฯ…อยู่โดยพระนามของพระคริสต์”

1.ด้วยสันติสุขใหม่ของพระเยซู

2.ด้วยลมหายใจฝ่ายวิญญาณ

3.ด้วยสถานะใหม่เหนือความผิดบาป