“เรื่องน้ำ…น้ำ..กับน้ำใจ”

ถึงวันสงกรานต์ทุกปี มีเรื่องน้ำมาเกี่ยวข้องทุกที  ปีนี้ เรื่องน้ำๆ อาจจะต้องจริงจังกัน  เพราะว่าในขณะที่เราอยู่ในเมืองหลวง มีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลน พี่น้องในต่างจังหวัดหลายแห่งขาดแคลนน้ำมาหลายเดือนแล้ว ต้องซื้อน้ำจากรถที่เอาไปขายมาประทังชีวิต ข้าพเจ้าได้อ่านในบางข่าว ราคาค่าน้ำที่พี่น้องต่างจังหวัดบางแห่งถึงขนาดต้องจ่ายสัปดาห์ละ 300-500 บาท แพงมาก   ดังนั้น สงกรานต์ปีนี้ เรื่องน้ำๆ ที่คนอีกพื้นที่หนึ่งจะใช้อย่างสาดเสียเทเสีย เทียบกับอีกฝากหนึ่งของชีวิตที่กำลังขาดน้ำเหมือนอยู่ในทะเลทราย เพื่อเห็นแก่คนที่กำลังต้องการน้ำ เราจึงควรตระหนักว่า เราจะใช้น้ำอย่างประหยัดกันอย่างไร รณรงค์ในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า อย่าใช้น้ำสิ้นเปลือง ปล่อยทิ้งขว้าง หรืออาบน้ำเป็นชั่วโมง บริหารการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้เราทั้งหลายมีความรับผิดชอบร่วมกันกับสังคมโดยรวม  ในขณะที่ภาครัฐกำลังรณรงค์ให้เราช่วยกันประหยัดน้ำในภาวะที่กำลังขาดแคลนน้ำ  สิ่งที่ต้องไม่ขาดแคลนคือน้ำใจ  อย่าแล้งน้ำใจต่อกัน พระคัมภีร์สอนคริสเตียนให้ไม่แล้งน้ำใจ โรม 12:13 13 จง​เห็น​อก​เห็น​ใจ​ช่วย​ธรรมิก​ชน​เมื่อ​เขา​ขัด​สน จง​มี​น้ำใจ​อัธยาศัย​ไมตรี คำว่า น้ำใจ ในที่นี้ ใช้คำว่า การให้การต้อนรับแขกแปลกหน้า ในเวลาเดียวกันกับที่ช่วย เหลือพี่น้องกันเอง ในสังคมข้างนอกกำลังขาดแคลนน้ำใจประเภทนี้ คือถ้าไม่ใช่คนกันเอง ไม่ใช่คนรู้จัก ก็จะได้ รับการปฏิบัติที่แตกต่าง ด้อยกว่า หรือไม่ได้รับการใส่ใจเลย ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไป ทำให้สังคมเต็มไปด้วยภาวะที่ขาดแคลนน้ำใจอัธยาศัยไมตรี ขอให้สังคมของเราไม่ขาดแคลนน้ำใจอัธยาศัยไมตรี และที่ต้องตระหนักยิ่งกว่านั้นก็คือ คนในบ้านเดียวกัน อย่าแล้งน้ำใจต่อกัน ลูกอย่าแล้งน้ำใจต่อพ่อแม่ สามีภรร ยาอย่าแล้งน้ำใจต่อกัน พี่น้องต้องมีน้ำใจต่อกันและกัน จะโกรธกันนานมาแค่ไหน ก็จงวางความโกรธลง และแสดงน้ำใจต่อกัน เพื่อนบ้านอย่าแล้งน้ำใจต่อเพื่อนบ้าน อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว เรื่องน้ำๆกับน้ำใจ ดูจะคู่กันเหมือนกับที่พระเยซูได้ขอน้ำดื่มจากหญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ ยอห์น 4:6-10 6 บ่อ​น้ำ​ของ​ยาโคบอ​ยู่​ที่​นั่น ​พระ​เยซู​ทรง​ดำเนิน​ทาง​มา​เหน็ด​เหนื่อย จึง​ประทับ​ลง​ที่​ข้าง​บ่อ​นั้น เป็น​เวลา​ประมาณ​เที่ยง 7 มี​หญิง​ชาว​สะมาเรีย​คน​หนึ่ง​มา​ตัก​น้ำ ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “ขอ​น้ำ​ให้​เรา​ดื่ม​บ้าง”8 ขณะนั้น​สาวก​ของ​พระ​องค์​เข้า​ไป​ซื้อ​อาหาร​ใน​เมือง​9 หญิง​ชาว​สะมาเรีย​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ไฉน​ท่าน​ผู้​เป็นยิว​จึง​ขอ​น้ำ​ดื่ม​จาก​ดิฉัน ผู้​เป็น​หญิง​ชาว​สะมาเรีย” (​เพราะ​พวก​ยิว​ไม่​คบ​หา​ชาว​สะมาเรีย​เลย​)​10 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​นาง​ว่า “ถ้า​เจ้า​ได้​รู้จัก​ของ​ที่​พระ​เจ้า​ประทาน และ​รู้จัก​ผู้​ที่​พูด​กับ​เจ้า​ว่า ‘ขอ​น้ำ​ให้​เรา​ดื่ม​บ้าง’ เจ้า​ก็​คง​จะ​ได้​ขอ​จาก​ท่าน​ผู้​นั้น และ​ท่าน​ผู้​นั้น​ก็​คง​จะ​ให้​น้ำ​ธำรง​ชีวิต​แก่​เจ้า” เพราะพระเยซูไม่ได้คิดอย่างคนยิว และพระองค์ไม่ได้แล้งน้ำใจอย่างคนยิวที่กระทำต่อชาวสะมาเรีย พระเยซูได้แสดงน้ำใจผ่านเรื่องน้ำ ทำให้หญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำกลับใจใหม่ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ เรื่องน้ำๆกับน้ำใจ ทำให้คนบาปคนหนึ่งเห็นคุณค่าชีวิตของตนเอง วันนี้ เรื่องน้ำๆกับน้ำใจกำลังใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที คนที่เราจะมีน้ำใจเรื่องน้ำๆคือใคร….

By admin