“คนยาม = ผู้อารักขา = เราทุกคน???”

สดุดี 121:1-8 1 ข้าพเจ้า​เงย​หน้า​ดู​ภูเขา ความ​อุปถัมภ์​ของ​ข้าพเจ้า​มา​จาก​ไหน 2 ความ​อุปถัมภ์​ของ​ข้าพเจ้า​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​สร้าง​ฟ้า​สวรรค์​และ​แผ่นดิน​โลก 3 ​พระ​องค์​จะ​ไม่ให้​เท้า​ของ​ท่าน​พลาด​ไป ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อารักขา​ท่าน​จะ​ไม่​เคลิ้ม​ไป 4 ดู​เถิด ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อารักขา​อิสราเอล จะ​ไม่​ทรง​หลับ​สนิท​หรือ​นิทรา5 ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​อารักขา​ท่าน ​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​กำบัง​ที่​ข้าง​ขวามือ​ของ​ท่าน 6 ดวง​อาทิตย์​จะ​ไม่​โจมตี​ท่าน​ใน​เวลา​กลางวัน หรือ​ดวง​จันทร์​ใน​เวลา​กลางคืน 7 ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อารักขา​ท่าน​ให้​พ้น​ภยันตราย​ทั้งสิ้น ​พระ​องค์​จะ​ทรง​อารักขา​ชีวิต​ของ​ท่าน 8 ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​อารักขา​การ​เข้า​ออก​ของ​ท่าน ตั้งแต่​กาล​บัดนี้​สืบไป​เป็น​นิตย์​  ผู้เขียนสดุดีได้บรรยายพระลักษณะของพระเจ้า ไว้น่าสนใจมาก  เขาใช้คำๆหนึ่งที่โมเสสใช้ซ้ำไปซ้ำมาในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติคือคำว่า “ระวัง”  ภาษาฮีบรูคือคำว่า ชามาร์  แปลว่า คนยาม ผู้เฝ้ามองดูตลอดเวลา ในฐานะผู้ปกป้อง (อารักขา) คำว่า ชามาร์ ถูกใช้ในหนังสือสดุดีบทนี้แปลว่า ผู้อารักขา ผู้ปกป้อง คนยาม แต่ในสดุดีตอนนี้ คำว่า ผู้อารักขากลับถูกใช้กับพระเจ้า  ในมุมต่างๆที่พระเจ้าทรงทำหน้า ที่ผู้อารักขานั้น มีทั้งไม่ทรงหลับ ไม่ทรงง่วง ไม่ให้พลาด ในตอนนี้ ใช้คำว่า พระเจ้าไม่เคลิ้มหลับ ย้ำถึงสองครั้ง แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ และเฝ้าระวังชีวิตของคนอิสราเอลตลอดเวลา ในความพร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้อารักขา (คนยาม) พระเจ้าจึงสามารถเป็นที่กำบังที่เข้มแข็ง (ขวามือ หมายถึงความเข้มแข็ง)  น่าสนใจที่พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่า อารักขา ถึงหกครั้ง  คือความจริงจังของการทำหน้าที่  พระเจ้าไม่ได้รอให้มนุษย์เรียกร้องพระองค์มาเป็นผู้อารักขา แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาด้วยพระองค์เอง เป็นแบบอย่างของการเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ มีวินัย กระตือรือร้น ตื่นตัวตลอดเวลา ดาวิดผู้เขียนสดุดีตอนนี้ กำลังถ่ายทอดอะไรให้กับเรา  ดาวิดเป็นผู้ที่ลึกซึ้งกับพระบัญญัติ กฎ เกณฑ์ กฎหมายของพระเจ้า ดาวิดตระหนักเสมอว่า สิ่งที่โมเสสกำชับและสั่งคนอิสราเอลให้ระวังต่อพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ กฎหมายของพระเจ้า ด้วยการใช้คำๆเดียวกันกับโมเสส คือให้ทำหน้าที่ผู้อารักขาพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงอารักขาพวกเขาเช่นกัน 1โครินธ์ 4:1-2   1ให้​ทุก​คน​ถือ​ว่า​เรา​เป็น​คน​รับ​ใช้​ของ​พระ​คริสต์​ และ​เป็น​ผู้​อารักขา​สิ่ง​ล้ำ​ลึก​ของ​พระ​เจ้า​2 ฝ่าย​ผู้​อารักขา​เหล่า​นั้น​ต้อง​เป็น​คน​ที่​ไว้วางใจ​ได้​ทุก​คน​  “คนยาม = ผู้อารักขา = เราทุกคน?”  มัทธิว 5:19  19 เหตุ​ฉะนั้น ผู้ใด​ได้​ทำ​ให้​ข้อ​เล็กน้อย​สัก​ข้อ​หนึ่ง​ใน​ธรรม​บัญญัติ​นี้​เบา​ขึ้น ทั้ง​สอน​คน​อื่น​ให้​ทำ​อย่าง​นั้น​ด้วย ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ผู้น้อย​ที่สุด​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์ แต่​ผู้ใด​ที่​ประพฤติ​และ​สอน​ตาม​ธรรม​บัญญัติ ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ใหญ่​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ เราทุกคนมีหน้าที่จะต้องประพฤติตามและสอนพระวจนะ  ของประทานห้าอย่าง(อัครทูต ผู้ประกาศ ผู้เผยพระวจนะ ศิษยาภิบาลและอาจารย์) จะทำให้เราทุกคนเป็นผู้อารักขาที่ดี เป็นผู้เฝ้าระวังที่จะทำตามพระวจนะทุกประการ

Leave a Comment