“ชุมชนออร์แกนิค”

กิจการ4:32-34  32 คน​ทั้ง​ปวง​ที่​เชื่อ​นั้น​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน และ​ไม่​มี​ใคร​อ้าง​ว่า​สิ่งของ​ที่​ตน​มี​อยู่​เป็น​ของ​ตน แต่​ทั้งหมด​เป็น​ของ​กลาง33 อัครทูต​จึง​ประกอบด้วย​ฤทธิ์​เดช​ใหญ่​ยิ่ง เป็น​พยาน​ว่า​พระ​เยซู​เจ้า​ได้​ทรง​คืน​พระ​ชนม์​แล้ว และ​พระ​คุณ​อัน​ใหญ่​ยิ่ง​ได้​อยู่​กับ​เขา​ทุก​คน​34 เพราะ​ว่า​ใน​พวก​ศิษย์​ไม่​มี​ผู้ใด​ขัด​สน….  คำว่า ไม่มีผู้ใดขัดสน รากศัพท์พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่า ทุกคนมีเพียงพอ เหตุผลที่ทุกคนมีเพียงพอ เพราะมีการแบ่งปันกันและกัน  พระคัมภีร์บรรยายถึงบรรยากาศของคริสตจักรยุคแรกด้วยคำว่า เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งใช้คำว่า One Heart มีหัวใจที่ไม่ลำเอียง น่าสนใจที่คำว่า ไม่ลำเอียง  น่าจะตีความได้ว่า ไม่มีอคติ ไม่รังเกียจ ไม่กดใครต่ำกว่าใคร และไม่ยกตนเองสูงกว่าคนอื่น ไม่เปรียบเทียบใครดีกว่า หรือใครแย่กว่า  เป็นสังคมที่คนมากมายเมื่อได้เข้าร่วมแล้ว เขามีที่ยืน มีที่สำหรับความเป็นตัวตนของเขา  ในความรู้สึกเช่นนี้ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ทำให้คนรู้สึกเต็มใจที่จะให้ และไม่ตะขิดตะขวงใจที่จะรับ  มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Organic Community (ชุมชนออร์แกนิค) ได้พูดถึงบรรยากาศสังคมที่น่าอยู่  มีลักษณะอย่างที่สังคมของคริสตจักรยุคแรกเป็น  หนังสือกิจการจึงได้บันทึกว่า ความน่าอยู่ของสังคมคริสตจักรยุคแรก ทำให้มีคนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวัน กิจการ 2:46-47 46 เขา​ได้​ร่วม​ใจ​กัน​ไป​ใน​พระ​วิหาร และ​หัก​ขนม​ปัง​ตาม​บ้าน​ของ​เขา ร่วม​รับประทาน​อาหาร​ด้วย​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​และ​ใจ​กว้างขวาง ทุก​วัน​เรื่อยไป​47 ทั้ง​ได้​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ก็​ชอบ​ใจ ฝ่าย​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ได้​ทรง​โปรด​ให้​คน​ทั้ง​หลาย​ซึ่ง​กำลัง​จะ​รอด มา​เข้า​กับ​พวก​สาวก​ทุก​วันๆ  เรียกได้ว่า ใครๆก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่น่าอยู่นี้ ข้าพเจ้าเชื่อและหวังใจว่า คริสตจักรของเราสามารถเป็นได้ หากเราเข้าใจและมองเห็นภาพของคริสตจักรยุคแรกเป็นโมเดล (ต้นแบบ) มุ่งเน้นความสัมพันธ์ มุ่งเน้นความเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นความรักฉันท์พี่น้อง อย่างที่พระคัมภีร์ตอนหนึ่งได้กล่าวว่า 2เปโตร 1:5-7 5 เพราะ​เหตุ​นี้​เอง ท่าน​จง​อุตส่าห์​จน​สุดกำลัง​ที่​จะ​เอา​คุณธรรม​เพิ่ม​ความ​เชื่อ เอา​ความ​รู้​เพิ่ม​คุณธรรม​6 เอา​ความ​เหนี่ยว​รั้ง​ตน​เพิ่ม​ความ​รู้ เอา​ขันตี​เพิ่ม​ความ​เหนี่ยว​รั้ง​ตน และ​เอา​ธรรม​เพิ่ม​ขันตี​7 เอา​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​เพิ่ม​ธรรม และ​เอา​ความ​รัก​คน​ทั่วไป​เพิ่ม​ความ​รัก​ฉัน​พี่​น้อง​  อย่าท้อใจ หากเรากำลังอยู่ในสภาวะที่ต้องต่อสู้กับตนเองเพื่อเอาชนะความรู้สึกบางอย่างที่อยากวิ่งหนี หรือต้องการตอบโต้  นี่คือเส้นทางของการที่เรากำลังอยู่ในโหมดของการถูกสร้างให้เป็นชุมชนออร์แกนิค ปราศจากตำหนิ  หนุนใจกัน ให้ทุกคนสามารถเอาชนะตนเองได้ จัดการกับตนเองได้ การจัดการกับตนเอง ต้องการกำลังใจ ความรักสนับสนุน อย่าบั่นทอนกัน อย่าต่อว่ากัน 1เปโตร 4:8-10 ที่​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อะไร​หมด​ก็​คือ​จง​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ว่า​ความ​รัก​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​มาก​มาย​ได้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ต้อนรับ​เลี้ยง​ดู​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​โดย​ไม่​บ่น​ ตาม​ซึ่ง​ทุก​คน​ได้รับ​ของ​ประทาน​ที่​ทรง​ประ ทาน​ให้​แล้ว ​ก็​ให้​ใช้​ของ​ประทาน​นั้น​เพื่อ​ประโยชน์​แก่​กัน​และ​กัน เป็น​ผู้รับ​มอบ​ฉันทะ​ที่​ดี ที่​แจก​และ​สำแดง​พระ​คุณ​นานาประการ​ของ​พระ​เจ้า

Leave a Comment