“หน้าต่าง 4/14

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ เดือนนี้เป็นเดือนพันธกิจของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนซึ่งเป็นวันที่ 25 กันยายนในปีนี้  ทุกปีเราจะมีการแต่งชุดนานาชาติ และอธิษฐานเผื่อพันธกิจในประเทศต่างๆ ให้งานของพระเจ้าเกิดผลก้าวหน้า และเติบโต  ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว พระเจ้าทรงนำหัวข้อพันธกิจของคริสตจักรในหัวข้อ พันธกิจ 360 องศา จากการไม่ติดอยู่ที่อายุและวัย ทำให้เราได้เห็นพี่น้องที่สูงวัย แต่มีภาระใจกับเด็กๆ  ในตลอดปีนี้ งานเข้าชุมชนของเรามุ่งสู่เด็กๆมากมาย และในเดือนตุลาคมนี้พระเจ้าทรงนำทีมรับใช้ทุกคนทั้งเต็มเวลาและฆราวาสที่จะเดินทางไปบาหลี และได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานของหน้าต่าง 4/14  ซึ่งเป็นงานสัมมนาอบรมเกี่ยวกับการทำพันธกิจกับเด็กระหว่างอายุ 4 -14 ปี ตั้งแต่ประกาศ เลี้ยงดู สร้างเด็กในวัยนี้ให้เป็นสาวกของพระเยซู และให้เป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่จะรับไม้ต่อ ส่งไม้ต่อ เรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้า  ทีมงานของดร.บิลลี เกรแฮม ได้ทำวิจัย เก็บข้อมูลได้ผลสรุปว่า เด็กในหน้าต่าง 4/14 เมื่อได้มาโบสถ์ เชื่อพระเจ้าแล้ว เป็นกลุ่มคนที่เติบโตขึ้น และส่วนใหญ่จะอยู่กับโบสถ์ เป็นผู้รับใช้พระเจ้า จึงทำให้มีการมุ่งเป้าหมายที่จะให้ความสำคัญกับเด็กในอายุระหว่าง 4-14 ปีโดยส่วนตัวข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า พระเจ้าทรงมีแผนการให้คริสตจักรของเราได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพันธกิจในหน้าต่าง 4/14 นี้แน่นอน และหากเรามองเข้าไปในปัญหาของเด็กในปัจจุบันในสังคมข้างนอก เราจะพบ ว่า เด็กในวัยก่อน 14 ปี กำลังเสียคน ไม่ยอมเรียนหนังสือ ไม่อยากจะเรียนหนังสือ แต่อยากจะใช้ชีวิตนอกกฎกติกาต่างๆทุกอย่าง ข้าพเจ้าเฝ้าสังเกต ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย หรือเด็กฝรั่ง ในวัยนี้ พ่อแม่ต่างกำลังเผชิญกับปัญหาเดียวกัน คือเด็กในวัยก่อน 14 ปี ไม่ยอมไปโรงเรียน ไม่อยากเรียนหนังสือ บางคนกว่าจะกลับมาเรียนได้ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องลุ้นอย่างมาก แต่พอผ่านวัยนี้ไปได้ เขากลับมาเป็นปกติ อยากเรียนหนังสือ ข้าพเจ้าจึงเรียกปัญหาของเด็กวัยก่อน 14 ปีนี้ว่า วิญญาณแห่งการไม่อยากเรียนหนังสือ แต่ก็มีไม่น้อยที่พ่อแม่เอาไม่อยู่ และยากที่จะกู่กลับให้มาเรียนหนังสือ ปัญหาเรื่องนี้ มีอยู่เรื่อยๆ ในท่ามกลางคนที่เรารู้จัก ยังมีอีกมากมายที่เราไม่รู้ว่าพวกเด็กวัยก่อน 14 ปี มีปัญหาอย่างเดียวกัน ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะในเมือง หรือชนบท ดังนั้น ไม่ใช่บังเอิญที่ปีนี้ พระเจ้าทรงจัดเตรียมหลายอย่างให้กับคริสตจักรของเรา ทั้งพื้นที่ชุมชน กลุ่มคน งบประมาณ และโอกาสต่างๆ เพื่อจะให้เราได้มองเห็นภาพในหน้าต่าง 4/14 นี้ และพันธกิจของเราในปีนี้ ได้เกิดขึ้นแล้ว ต่อยอดจากพันธกิจ 360 องศา นั่นคือ 360 องศากับคนรุ่น Z…คนรุ่น Z คือคนที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี และมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของโซเชียลมีเดียเว๊ปไซด์  และในการเติบโตท่ามกลางเศรษฐกิจที่ถดถอยนั้น ทำให้คนรุ่นนี้ยิ่งมีความรู้สึกผสมผสานระหว่างความไม่มั่นคงกับความรู้สึกไม่แน่นอนของชีวิต ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราที่จะมียุทธวิธีที่จะทำพันธกิจกับคนรุ่น Z นี้ ขอพระเจ้าประทานนิมิต คนงาน และความเชี่ยวชาญ และสัมผัสไวในการเข้าถึงคนรุ่น Z  360 องศา

Leave a Comment