“พัก…ให้หายเหนื่อย…ฟื้นกำลังใหม่”

กิจการ 3:19  19 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​หัน​กลับ​และ​ตั้งใจ​ใหม่ เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​บาป​ของ​ท่าน​เสีย เพื่อ​วาระ​พักผ่อน​หย่อน​ใจ​จะ​ได้มา​จาก​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​คำว่า พักผ่อนหย่อนใจ ในรากศัพท์ภาษากรีกใช้คำแปลว่า รับการฟื้นฟู ภาษาอังกฤษแปลว่า ฟื้นกำลังใหม่  หากเรามาดูที่เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟู อยู่ที่การหันกลับและตั้งใจใหม่ ซึ่งก็คือความหมายของการกลับใจใหม่  การกลับใจใหม่ คือการสำนึก เสียใจกับบาปที่ทำไป และตั้งใจว่า จะเลิกทำบาป เริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่จะหันหลังให้กับบาปที่เคยทำ การหันกลับจากบาป คือการหันเข้าหาพระเจ้า และเมื่อได้เข้าใกล้และอยู่ต่อหน้าพระเจ้า ด้วยท่าทีของการสำนึกผิด เสียใจ และมุ่งมั่นที่จะเลิกทำบาป ณ วินาทีนั้น  คือย่างก้าวของการสัมผัสกับการพักผ่อนที่แท้จริง  บ่อยครั้ง เรามักจะคิดว่า การพักผ่อนหย่อนใจ คือการไปในที่ที่ตนเองชื่นชอบ กินอาหารที่อยากกิน (อ้วนเลยล่ะ หากใช้วิธีกินเป็นตัวผ่อนคลายความเครียด หรือจากความเหน็ดแหนื่อย) คนในยุคของเราช่างสรรหา วิธีพักผ่อนต่างๆนาๆเพื่อจะให้หายเหนื่อยด้วยสถานที่ อาหาร เทศกาล และกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอาหาร ไม่น่าแปลกใจที่มีร้านอาหารในกรุงเทพมากมาย มีตลอด 24 ชั่วโมง มุมหนึ่งทำให้เรามองเห็นคนกรุงเทพฯ ผ่อนคลายด้วยการกิน และอีกมุมหนึ่ง คนกรุงเทพเครียดและเหน็ดเหนื่อย กลายเป็นวิถีชีวิตของคนกรุงไปแล้วกับเรื่องกิน  แต่ให้เรามาดูคำตรัสของพระเยซู ในหนังสือมัทธิว 11:28-30  28 บรรดา​ผู้​ทำงาน​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย หาย​เหนื่อย​เป็น​สุข​29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอเหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”  พระเยซูทรงเชิญชวนให้คนที่เหน็ดเหนื่อยมาเรียนรู้จากพระองค์ คำว่า เรียน แปลตามตัวอักษร ก็คือการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายที่จะเข้าใจ พระเยซูพร้อมที่จะสอน ถ้าเราพร้อมที่จะเรียนจากพระองค์ ความคาดหวังของพระเยซูสำหรับผู้ที่เรียนจากพระองค์ในเรื่องนี้ก็คือ นักเรียนจะหายเหนื่อย ได้พัก และเป็นสุข คำว่า เป็นสุข คือที่จิตวิญญาณได้พัก  ซึ่งในหนังสือกิจการใช้คำว่  พักผ่อนหย่อนใจ (ฟื้นกำลังใหม่) นี่คือคำตอบของคำว่า พักที่แท้จริง การพักของจิตวิญญาณ  วิธีการใดที่จิตวิญญาณได้พักบ้าง  สำหรับคริสเตียน  ได้แก่ การอธิษฐาน การอดอาหาร การได้เข้าเฝ้าพระเจ้า  การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ สังเกตุว่า พระเยซูทรงใช้เวลาของพระองค์ในการอธิษฐาน เข้าเฝ้าพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า อาหารของพระองค์คือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา อาหารของจิตวิญญาณทำให้พระองค์ได้ผ่อนคลายจากพันธกิจ ที่ยุ่งเหยิงตลอดทั้งวันในการช่วยเหลือผู้คน ทั้งการสั่งสอน การเทศน แต่พระเยซูมีกำลังมากตลอดเวลา แม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อย (พระเยซูหลับบนเรือขณะเกิดพายุ) แต่พระองค์ก็คื่นขึ้นมาด้วยกำลังใหม่ และสยบพายุด้วยคำตรัสไม่กี่คำ พายุร้ายก็เชื่อฟัง และสงบลง ขอให้เราทั้งหลาย จงค้นพบการพัก…ให้เหนื่อย….และฟื้นกำลัง (สดชื่น) ในทุกๆวัน  อาเมน

By admin