“ประชุมสมัชชา”

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ วันนี้ เป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 เพราะว่าคือวันประชุมสมัชชา (ผู้เข้าร่วมประชุมคือสมาชิกสมบูรณ์ ที่มาร่วมนมัสการกับเราอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 6 เดือน  หรือรับบัพติศมาในน้ำกับคริสตจักร) ในวันนี้ของทุกปี ทางคริสตจักรจะมีการรายงานทางด้านการเงิน สรุปการบริหารงานคริสตจักรในปีที่ผ่านมา และแผนงานปีต่อไป  เป้าหมายของการประชุมสมัชชา เพื่อสมาชิกทุกท่านจะรับทราบและตระหนักถึงความเป็นไปของคริสตจักร และมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของพระกายแห่งนี้ มีความรับผิดชอบต่อกันและกัน ต่อสังคมของเรา และสังคมรอบนอก นิมิตปรัชญาคริสตจักรคือ สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่าง เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย และจนสุดปลายแผ่นดินโลก  ซึ่งมาจากคำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้าในหนังสือมัทธิว 28:19-20 19เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”นิมิตและปรัชญาของคริสตจักร คือสิ่งที่แสดงถึงการดำรงอยู่ของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 หากปราศจากนิมิตและปรัชญานี้ คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ก็ปราศจากชีวิต (ตาย)  คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 คือใคร  ก็คือ สมาชิกผู้เชื่อทุกคนที่มานมัสการด้วยกันทุกอาทิตย์  ใช้เวลาด้วยกัน  รับใช้กันและกัน และออกไปปรนนิบัติชุมชนภายนอกด้วยกัน ประกาศด้วยกัน เสริมสร้างหนุนจิตชูใจกัน มีความเป็นห่วงต่อกันและกัน พะวงต่อกัน ช่วยเหลือกัน ถวายเงินสนับสนุนงานของคริสตจักร และดูแลผู้รับใช้ ดูแลผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ และพี่น้องที่ยากจน  คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ก่อตั้งมาเกือบสิบสามปีเต็ม ในวันอีสเตอร์ของปี 2004 เราประกาศเปิดคริสตจักรห้องประชุมเป็นครั้งแรก และแยกตัวออกเป็นอิสระในปี 2007 เราเติบโตแข็งแรง สุขภาพดี มีกำลังช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยคนยากจน หญิงม่ายและเด็กกำพร้า  มีส่วนในการช่วยผู้ ประสบภัยพิบัติใหญ่ในประเทศไทย เช่นผู้ประสบภัยสึนามิที่พังงาและภูเก็ต และช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงกรุงเทพ เป็นศูนย์ใหญ่ของฝั่งธนบุรี และล่าสุด เราลงไปช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคริสเตียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเจ้าทรงนำเราให้มีส่วนที่จะร่วมทุกข์ ร่วมลำบากกับคนอื่นๆ  ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพี่น้องชาวใจสมานฯ 11 ทุกคนที่ได้มีส่วนในภารกิจเหล่านี้ และอีกหลายอย่างที่ไม่ได้กล่าวถึง (ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ แต่เป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ถูกหลักมนุษยธรรม ถูกกฏหมาย และถูกจรรยาบรรณ)  ขอให้เราชาวใจสมานฯ 11 ทุกคนจงภูมิใจและเดินหน้าต่อไปในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระกายแห่งนี้ และพร้อมใจให้พระเจ้าใช้เราให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น  ขอพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระบิดาเจ้า พระเยซูคริสต์พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์   อาเมน

Leave a Comment