“ครอบครัวเดียวกัน”

เอเฟซัส 2:12-15,19 12 จง​ระลึก​ว่า ครั้ง​นั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​คน​อยู่​นอก​พระ​คริสต์​ ขาด​จาก​การ​เป็น​พล​เมือง​อิสราเอล และ​ไม่​มี​ส่วน​ใน​บรรดา​พันธสัญญา​ซึ่ง​ทรง​สัญญา​ไว้​นั้น ไม่​มี​ที่​หวัง และ​อยู่​ใน​โลก​ปราศจาก​พระ​เจ้า​13 แต่​บัดนี้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ท่าน​ทั้ง​หลาย​ซึ่ง​เมื่อก่อน​อยู่​ไกล ได้​เข้า​มา​ใกล้​โดย​พระ​โลหิต​ของ​พระ​คริสต์14 พราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​เป็น​สันติ​สุข​ของ​เรา เป็น​ผู้​ทรง​กระทำ​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว​กัน และ​ทรง​รื้อ​กำแพง​ที่​กั้น​ระหว่าง​สอง​ฝ่าย​ลง​15 คือ​การ​เป็น​ปฏิปักษ์​กัน โดย​ใน​เนื้อ​หนัง​ของ​พระ​องค์ ได้​ทรง​ให้ธรรม​บัญญัติ​อัน​ประกอบด้วย​บทบัญญัติ​และ​กฎหมาย​ต่างๆ นั้น​เป็น​โมฆะ เพื่อ​จะ​กระทำ​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​เป็น​คน​ใหม่​คน​เดียว​ใน​พระ​องค์ เช่นนั้น​แหละ จึง​ทรง​กระทำ​ให้​เกิด​สันติ​สุข…19 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จึง​ไม่ใช่​คน​ต่างด้าว​ต่าง​แดน​อีก​ต่อไป แต่​ว่า​เป็น​พล​เมือง​เดียว​กัน​กับ​ธรรมิก​ชน และ​เป็น​ครอบครัว​ของ​พระ​เจ้า​ เมื่อก่อน  มีเพียงแค่คนอิสราเอลเท่านั้นที่เป็นประชากรของพระเจ้า แม้คนอิสราเอลจะได้เป็นประชากรของพระเจ้าทางนิตินัย แต่ในทางปฏิบัติ พระเจ้าก็ทรงเข้มงวดให้คนอิสราเอลยุคนั้นดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับกฏบัญญัติของพระเจ้า อ.เปาโลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นประชากรของพระเจ้าที่เกิดขึ้น อ.เปาโลจึงใช้สำนวนที่ว่า กิ่งมะกอกเทศที่ถูกตัดออก และเอากิ่งมะกอกเทศป่ามาเสียบแทน คือความหมายของการที่คนต่างชาติได้มีสิทธิ์เป็นประชากร พลเมือง และครอบครัวของพระเจ้า โรม 11:17-23 17 แต่​ถ้า​ทรง​หัก​กิ่ง​บาง​กิ่ง​ออก​เสีย​แล้ว และ​ได้​ทรง​นำ​ท่าน​ผู้​เป็น​กิ่ง​มะกอก​เทศ​ป่า มา​ต่อ​กิ่ง​ไว้​แทน​กิ่ง​เหล่า​นั้น เพื่อให้​เข้า​เป็น​ส่วน​ได้รับ​น้ำ​เลี้ยง​จาก​ราก​ต้น​มะกอก​18 ท่าน​ก็​อย่า​อวด​ดี​ต่อ​กิ่ง​เหล่า​นั้น ถ้า​ท่าน​อวด​ดี ใช่​ว่า​ท่าน​ได้​เลี้ยง​ราก​นั้น​ก็​หา​ไม่ แต่​ราก​ต่างหาก​เลี้ยง​ท่าน​19 ท่าน​อาจจะ​แย้ง​ว่า “กิ่ง​เหล่า​นั้น​ได้​ทรง​หัก​ออก​เสีย​แล้ว​ก็​เพื่อ​จะ​ได้​ต่อ​กิ่ง​ข้า​ไว้”20 ถูก​แล้ว เขา​ถูก​หัก​ออก ​ก็​เพราะ​เขา​ไม่​เชื่อ แต่​ที่​ท่าน​อยู่​ได้​ก็​เพราะ​ความ​เชื่อ​เท่านั้น อย่า​เย่อหยิ่ง​ไป​เลย​แต่​จง​เกรง​กลัว​21 เพราะ​ว่า​เมื่อ​พระ​องค์​มิได้​ทรง​งด​โทษ​กิ่ง​เหล่า​นั้น​ที่​เป็น​กิ่ง​เดิม ​พระ​องค์​ก็​จะ​ไม่​ทรง​งด​โทษ​ท่าน​เหมือน​กัน​22 เหตุ​ฉะนั้น​จง​พิจารณา​ดู​ทั้ง​พระ​เมตตา​และ​ความ​เข้มงวด​ของ​พระ​เจ้า คือ​พระ​องค์​ทรง​เข้มงวด​กับ​คน​เหล่า​นั้น ที่​หลง​ผิด​ไป​แต่​พระ​องค์​ทรง​พระ​เมตตา​ท่าน ถ้า​ว่า​ท่าน​จะ​ดำรง​อยู่​ใน​พระ​เมตตา​นั้น​ต่อไป มิฉะนั้น​ก็​จะ​ทรง​ตัด​ท่าน​ออก​เสีย​ด้วย​23 ส่วน​เขา​ทั้ง​หลาย ถ้า​เขา​ไม่​ดึง​ดัน​อยู่​ใน​ความ​ไม่​เชื่อ​สืบไป เขา​ก็​จะ​ได้รับ​การ​ต่อ​กิ่ง​เข้า​ไป​ใหม่ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ฤทธิ์​อาจ​ที่​จะ​ทรง​ให้​เขา​ต่อ​กิ่ง​เข้า​อีก​ได้​  คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 มีกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเป้าหมายเพื่อจะให้พี่น้องทุกคนพัฒนาสู่ความเป็นครอบครัว ประชากรของพระเจ้า คริสตจักรทัศนาจรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราจะได้ใช้เวลาด้วยกัน  ในความครอบครัวเดียวกัน หากมีปัญหาเรื่องการเงิน ให้เรามาวางแผนร่วมกัน เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน  เราไม่ได้มาโบสถ์เพียงแค่เรื่องการนับถือศาสนา แต่เรามาโบสถ์เพื่อจะเป็นครอบครัวของพระเจ้าเดียวกัน  หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องจะได้มาใช้เวลาร่วมกันในคจ.ทัศนาจรปีนี้

By admin