“พี่น้อง…อย่าวิ่งหนีกันนะ”

เอเฟซัส 2:19-22  19 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จึง​ไม่ใช่​คน​ต่างด้าว​ต่าง​แดน​อีก​ต่อไป แต่​ว่า​เป็น​พล​เมือง​เดียว​กัน​กับ​ธรรมิก​ชน และ​เป็น​ครอบครัว​ของ​พระ​เจ้า​20 ท่าน​ได้​ถูก​ประดิษฐาน​ขึ้น บน​ราก​แห่ง​พวก​อัครทูต​และ​พวก​ผู้เผย​พระ​วจนะ ​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เป็น​ศิลา​มุม​เอก​21 ​ใน​พระ​องค์​นั้น​ทุก​ส่วน​ของ​โครง​ร่าง​ต่อ​กัน​สนิท และ​เจริญ​ขึ้น​เป็น​วิหาร​อัน​บริสุทธิ์​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​22 และ​ใน​พระ​องค์​นั้น ท่าน​ก็​กำลัง​จะ​ถูก​ก่อ​ขึ้น​ให้​เป็น​ที่​สถิต​ของ​พระ​เจ้า​ใน​ฝ่าย​พระ​วิญญาณ​ด้วย  ​พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ความเข้าใจของการดำรงอยู่ของคริสตจักร เป็นพลเมือง เป็นครอบครัวของพระเจ้า และครอบครัวของพระเจ้านี้ ประกอบไปด้วย รากฐานที่สำคัญ คือ พวกอัครทูต ผู้เผยพระวจนะ โดยมีพระเยซูเป็นศิลามุมเอก ศิลามุมเอก คือชิ้นส่วนที่สำคัญที่เชื่อมต่อโครงสร้างทั้งหมด  พระเยซูทรงเป็นจุดเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง พระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่ ระหว่างทูตสวรรค์กับมนุษย์ ระหว่างธรรมิกชนเบื้องบนกับธรรมิกชนเบื้องล่าง พระองค์ทรงเชื่อมต่อทุกยุคทุกสมัย คนทุกรุ่น (generations) ทุกคณะนิกาย  ทรงเชื่อมต่อระหว่างความงดงามกับพระสิริ ศิลามุมเอก เป็นจุดสำคัญของแรงดึงให้การเชื่อมต่อทั้งตัวอาคารคงไว้ได้  พระเยซูทรงอยู่ในบทบาทเป็นหลัก พระเยซูได้ทรงตรัสถึงคำสอนที่มาจากพระองค์นั้น เปรียบเหมือนศิลา มัทธิว 7:24-25 24 “เหตุ​ฉะนั้น​ผู้ใด​ที่​ได้​ยิน​คำ​เหล่า​นี้​ของ​เรา และ​ประพฤติ​ตาม เขา​ก็​เปรียบ​เสมือน​ผู้​ที่​มี​สติปัญญา​สร้าง​เรือน​ของ​ตน​ไว้​บน​ศิลา​25 ฝน​ก็​ตก​และ​น้ำ​ก็​ไหล​เชี่ยว ลม​ก็​พัด​ปะทะ​เรือน​นั้น แต่​เรือน​มิได้​พัง​ลง เพราะ​ว่า​ราก​ตั้งอยู่​บน​ศิลา​ การดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ คือการเอาตัวเราเองเชื่อมต่อและก่อขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์  เราไม่สามารถจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูโดยปราศจากการเชื่อมต่อกับพี่น้องในคริสตจักร ทุกคนที่เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้า จะต้องเชื่อมต่อ และยิ่งสนิทมากยิ่งขึ้น และนี่คือสิ่งที่มารซาตานไม่ต้องการให้เราเชื่อมต่อสนิทกับพระเยซู เพราะมารจะไม่สามารถหลอกเราได้อีกต่อไป  มารซาตานต้องการทำลายความเป็นครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของพระเจ้า เราจะเห็นว่า ในยุคนี้ โลกตกอยู่ภายใต้ค่านิยมที่ทำลายความเป็นครอบครัว  โปรแกรมรายการมากมายมีแนวโน้มทิศทางให้คนสนใจความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าภาพรวมของมีการมีกันและกัน และคนในยุคของเรากำลังถูกใส่ความคิดของการแยกตัวออกจากกัน แทนที่จะเข้าสนิทสนมกันและกัน  จะเห็นว่า ค่านิยมของโลกนี้ จะตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์ที่เน้นให้เราเข้าสนิทกัน เป้าหมายเพื่อให้ชีวิตของเราทุกคนเป็นที่สถิตของพระวิญญาณของพระเจ้า  ขอให้เราทั้งหลายมองเห็นความจริงเรื่องนี้ว่า กระแสของโลกกำลังมีแรงดึงคนของพระเจ้า ผู้เชื่อให้ออกห่างจากกัน เราทั้งหลายชาวใจสมานเพชรเกษม 11 ทุกคน เราต้องพยายามสวนกระแสของโลกนี้ด้วยกัน จับมือกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน ไปด้วยกัน ยิ่งรู้สึกอยากหนี ยิ่งต้องทำตรงกันข้าม และเราจะพบกำลังใหม่ ความเข้มเข็ง และสิทธิอำนาจของศิลามุมเอกในพระเยซูคริสต์เจ้า พี่น้อง…..อย่าวิ่งหนีกันนะ

Leave a Comment