“แด่พระเจ้าที่เรารู้จัก….พระเยซู”

อพยพ 3:13-14 13 ฝ่าย​โมเสส​ทูล​พระ​เจ้า​ว่า “เมื่อ​ข้า​พระ​องค์​ไป​หา​ชน​ชาติ​อิสราเอล และ​บอก​พวก​เขา​ว่า ‘พระ​เจ้า​แห่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ทรง​สั่ง​ข้าพเจ้า​มา​หา​ท่าน’ และ​เขา​จะ​ถาม​ข้า​พระ​องค์​ว่า ‘พระ​องค์​ทรง​พระ​นาม​ว่า​กระไร’ ข้า​พระ​องค์​จะ​ตอบ​เขา​อย่างไร”14 ​พระ​เจ้า​จึง​ตรัส​กับ​โมเสส​ว่า “เรา​เป็น​ผู้​ซึ่ง​เรา​เป็น” แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ไป​บอก​ชน​ชาติ​อิสราเอล​ว่า ‘พระ​องค์​ผู้​ทรง​พระ​นาม​ว่า​เรา​เป็น​ ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​มา​หา​ท่าน​ทั้ง​หลาย’ ” ชื่อคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตน ความเป็นบุคคล และการเป็นอยู่  หากตายไป ชื่อเป็นเพียงสิ่งที่บ่งบอกว่าคนๆนั้นเคยเป็น เคยอยู่ แต่ปัจจุบันไม่อยู่แล้ว อนาคตก็ไม่มีแล้ว แต่เมื่อโมเสสถามพระเจ้าว่าพระองค์ชื่ออะไร พระเจ้าทรงตอบโมเสสว่า  ชื่อของพระองค์ คือ  “เราเป็นซึ่งเราเป็น” ภาษาฮีบรูใช้คำว่า ฮายาห์ haw yaw พระองค์ทรงดำรงอยู่โดยพระองค์ ทรงนิรันดร์ ไม่เปลี่ยนแปลง มีความซื่อสัตย์และเสมอต้นเสมอเปลาย ดังนั้นพระองค์จึงทรงสามารถทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เราเคยเป็น แต่เรายังเป็นอยู่ในปัจจุบัน และเราจะเป็นอยู่ในอนาคตด้วย พระคัมภีร์ใหม่ได้กล่าวถึงความเป็นตัวตน ความเป็นบุคคลของพระเจ้านี้ปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าในหนังสือฮีบรู13:8 ​พระ​เยซู​คริสต์​ยัง​ทรง​เหมือนเดิม​ใน​เวลา​วาน​นี้ และ​เวลา​วันนี้ และ​ต่อๆ ไป​เป็น​นิจ​กาล​ นั่นหมายความว่า ความเป็นพระเจ้าได้มาปรากฏเป็นมนุษย์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้า พระเจ้าได้เสด็จมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปคนเป็นอันมาก หนังสือฮีบรูกล่าวถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูว่า พระเยซูไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์ยังเหมือนเดิม พระเยซูมีตัวตัว มีความเป็นบุคคลอย่างพระเจ้า พระนามของพระเยซู  คือพระนามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้มนุษย์ได้รู้จักพระองค์ในสภาพที่สามารถมองเห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้ เราสามารถรู้จักพระเยซูได้จนถึงปัจจุบันนี้ และในอนาคตที่จะมาถึง เมื่อสองพันปีที่แล้ว มีคนที่นมัสการพระเจ้าที่พวกเขาไม่รู้จัก และคนที่รู้จักพระเยซูคือเปาโลได้เข้าไปในเมืองนั้น จึงได้แนะนำให้คนเหล่านั้นรู้จักพระเยซู กิจการ 17:22-23 22 ฝ่าย​เปาโล​จึง​ยืน​ขึ้น​กลาง​สภา​อาเร​โอ​ปากัส​แล้ว​กล่าว​ว่า “ดูก่อน​ท่าน​ชาวกรุง​เอเธนส์ โดย​ประการ​ต่างๆ ข้าพเจ้า​เห็น​ได้​ว่า ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​นัก​ศาสนา​23 เพราะ​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​เดินทาง​มา​สังเกต​ดู​สิ่ง​ที่​ท่าน​นมัสการ​นั้น ข้าพเจ้า​ได้​พบ​แท่น​แท่น​หนึ่ง มี​คำ​จารึก​ไว้​ว่า ‘แด่​พระ​เจ้า​ที่​ไม่​รู้จัก’ เหตุ​ฉะนั้น​ข้าพเจ้า​จึง​มา​ประกาศ และ​แสดง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทราบ ถึง​พระ​เจ้า​ที่​ท่าน​ไม่​รู้จัก​แต่​ยัง​นมัสการ​อยู่​  ลักษณะของคนในกรุงเอเธนส์เป็นคนที่ไม่สนใจอะไรนอกจากการกล่าวถึงและฟังสิ่งใหม่ มีความรู้มากมายเกิดขึ้นในเวลานั้น (ปรัชญาเมธี) ความรู้ไม่ได้ทำให้คนเหล่านั้นรู้จักพระเจ้าเลย คนในยุคของเราในวันนี้ก็เหมือนกับคนในกรุงเอเธนส์ แม้กาลเวลาจะผ่านไปนับพันๆปี พระเยซู พระนามที่คงความเป็นบุคคลของพระองคยังดำรงอยู่ กิจการ4:12 12 ​ใน​ผู้อื่น​ความ​รอด​ไม่​มี​เลย ด้วย​ว่า​นาม​อื่น​ซึ่ง​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​รอด​ได้ ไม่​ทรง​โปรด​ให้​มี​ใน​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั่ว​ใต้​ฟ้า”

Leave a Comment