สาส์นศิษยาภิบาลอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

“พระมหาบัญชา” (The Great Commandment)

มัทธิว 28:18-20 18 ​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​แล้ว​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ฤทธานุภาพ​ทั้งสิ้น​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่นดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว​19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค”   มีคำพูดหนึ่งกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า Pastor the unfaithful,  Disciple the faithful  แปลว่า อภิบาลคนที่ไม่ซื่อสัตย์  แต่สร้างสาวกคนที่ซื่อสัตย์  ผู้ที่กล่าวถ้อยคำนี้ กำลังหมายถึงความซื่อสัตย์ต่อพระมหาบัญชา  (The Great Commandment)  คำว่า สาวก  แปลว่า นักเรียน ผู้เรียนรู้   การที่พระเยซูทรงสั่งสาวกของพระองค์ให้ออกไปสร้างสาวก ก็คือการให้ผู้เรียนรู้ออกไปสร้างผู้เรียนรู้ คำว่า สั่งสอน ในภาษากรีกคำนี้ หมายถึงการทำให้คนๆนั้นเป็นนักเรียน เป็นผู้เรียนรู้  คนที่เป็นครูที่พวกเขาจะเรียนรู้คือ พระเยซูคริสต์  พระเยซูทรงตรัสไว้ตอนหนึงว่า  มัทธิว 11:29 29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะ​ว่า​เรา​สุภาพ​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิตใจ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​พัก คำว่า เรียนจากเรา คือคำเดียวกันกับที่พระเยซูใช้ในพระมหาบัญชา คือจงเป็นนักเรียนของเรา ดังนั้น การทำพันธกิจของคริสตจักร คือการออกไปเชิญชวนคนทุกชาติทุกภาษา ทุกเผ่าพันธ์มาเป็นนักเรียนของพระเยซู คนที่สัตย์ซื่อต่อพระมหาบัญชามุ่งที่จะเรียนรู้  และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ไม่ต้องรอรับการอภิบาลศิษย์ ก็คือ ไม่ต้องรอแต่จะอ้าปากรับการป้อน หรือรับได้แต่อาหารอ่อน 1โครินธ์ 3:2 2 ข้าพเจ้า​เลี้ยง​ท่าน​ด้วย​น้ำนม มิใช่​ด้วย​อาหาร​แข็ง เพราะ​ว่า​เมื่อก่อน​นั้น​ท่าน​ยัง​ไม่​สามารถ​รับ และ​ถึงแม้​เดี๋ยวนี้​ท่าน​ก็​ยัง​ไม่​สามารถ​  อ.เปาโลได้กล่าวถึงคริสเตียนที่เมืองโครินธ์ที่ควรจะโตสักที แต่ก็ไม่โต ยังไม่สามารถ  ในยุคของเราก็จะมีคริสเตียนที่ไม่โตสักทีเช่นกัน ซึ่งอ.เปาโลได้กล่าวแบบอ้อมๆกับทิโมธีว่า 2ทิโมธี 2:2 2 จง​มอบ​คำ​สอน​เหล่า​นั้น ซึ่ง​ท่าน​ได้​ยิน​จาก​ข้าพเจ้า​ต่อ​หน้า​พยาน​หลาย​คน ไว้​กับ​คน​ที่​ซื่อสัตย์​ที่​สามารถ​สอน​คน​อื่น​ได้​ด้วย​  อ.เปาโลกำลังแนะนำทิโมธี คนหนุ่มไฟแรงในยุคของท่านว่า  จะมีคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระมหาบัญชา (The Great Commandment) จงหาคนที่ซื่อสัตย์ คนที่จะนำคนมาเรียนรู้ เป็นนักเรียนของพระเยซู ทิโมธีต้องส่งไม้ผลัดต่อไปให้กับคนเช่นนี้  คนที่ซื่อสัตย์นี้ได้ส่งไม้ผลัดต่อมาอย่างต่อเนื่องถึงสองพันปี และจะส่งต่อไปจนกว่าจะสิ้นยุค ส่งต่อไปจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา  ไม้ผลัดนี้อยู่ในมือของเราทุกคนแล้ว วันพันธกิจของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ปีนี้  มีหัวข้อที่ชื่อว่า  “พันธกิจคือคุณ  คุณคือพันธกิจ” (Mission is You, You are Mission) วันพันธกิจ วันอาทิตย์ที่  24 กันยายนนี้ เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11  มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ถ้าคริสตจักรไม่มีพันธกิจ คริสตจักรก็ไม่มีลมหายใจ เป็นคริสตจักรที่ไม่มีชีวิต (ตาย)