“ชีวิตนี้…อยู่เพื่ออะไร”

ต้นไม้ที่บ้านข้าพเจ้า  ออกผลให้กินหลายต้น โดยเฉพาะต้นมะเดื่ออิสราเอล ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต้นเชอรี่ ต้นทับทิม) ทุกอย่างปลูกกระถาง เพราะไม่มีที่ดินสำหรับปลูก ยังมีจำพวกกินใบ อีกหลายชนิด มีสมุนไพรแซมหลายต้น ต้นไม้ทุกต้นที่ข้าพเจ้าดูแล (ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไร) ข้าพเจ้าคาดหวังผลที่เกิดจากต้นไม้นั้น แม้กระทั่งไม้ดอกที่มีกลิ่น ก็คาดหวังกลิ่นหอมจากดอกไม้ ดอกไม่มีกลิ่นก็คาดหวังได้เห็นสีและความงดงามของดอกไม้นั้น  ต้นที่มีใบ แต่มีกลิ่นฉุน ข้าพเจ้าก็ยังคาดหวังกลิ่นฉุนของใบนั้น เพื่อไล่แมลง และยุง รวมทั้งสุนัขและแมว หนู ขณะข้าพเจ้ากำลังรดน้ำต้นไม้ที่บ้าน  ข้าพเจ้าสนใจต้นไม้เหล่านี้ทุกต้น และข้าพเจ้าก็ได้มองเห็นต้นไม้ทุกต้นเหล่านี้ ล้วนมีเป้าหมายของการที่มันคือ เติบโต ออกผล ออกดอก ออกใบ ตามชนิดของมัน ที่มีผลก็มีเมล็ดเพื่อจะสืบทอดต้นต่อไป ที่มีกิ่งก็เพื่อจะแตกออกไป ที่มีเป็นใบก็แตกใบ  แม้บางต้น มันขึ้นจากขี้ของนกที่ไปกินมัน ก็ยังโต

ข้าพเจ้ามองเห็นภาพคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เหมือนต้นไม้เหล่านี้  พวกเราทุกคนล้วนได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ไม่ใช่มนุษย์เรียก และไม่ใช่บังเอิญที่พี่น้องมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ เพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านอย่างเฉพาะเจาะจง ลองคิดดูว่า มีคนมากมาย ทำไม ต้องเป็นพวกเราด้วย ที่ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า และเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราแล้ว พระองค์ไม่ได้เรียกเรามาเฉยๆ  พระเจ้ามอบเครื่องมืออุปกรณ์ความสามารถเพื่อเราทุกคนจะเป็นและทำอย่างที่พระองค์ทรงเรียกเรา (อย่างมีวัตถุประสงค์)

1โครินธ์1:9,5  9 ​พระ​เจ้า​เป็น​ผู้​ทรง​ความ​สัตย์ ​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ท่าน​ให้​สัมพันธ์​สนิท​กับ​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ คือ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา….​5 เพราะ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​พรั่ง​พร้อม​ด้วย​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ใน​พระ​องค์ คือ​พร้อม​ด้วย​วาจา​และ​ความ​รู้​ทุก​อย่าง​

ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าไม่เรียกคนอื่น คนในครอบครัวของเรา หรือเพื่อนของเรา หรือคนบนท้องถนน พระเจ้าทรงเรียกทุกคน ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้า แต่ว่า ใครคือคนที่จะนำการทรงเรียกของพระเจ้าไปให้คนเหล่านั้นได้ยิน (ใครคือคนที่จะทำพันธกิจนี้) ในสูจิบัตรวันนี้ ข้าพเจ้าเขียนถึง การเป็นทูตการคืนดี นำคนคืนดีกับพระเจ้า ใครเหมาะสมกับพันธกิจนี้ นั่นคือคนที่มีประสบการณ์กับการคืนดีกันกับพระเจ้าเท่านั้นที่จะนำคนให้มาคืนดีกันกับพระเจ้าได้

เมื่อพระเจ้าเรียกเราแล้ว พระองค์ทรงตกแต่งเรา มอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับเรา รวมทั้งสิทธิอำนาจของพระเยซูที่อยู่กับเรา ทั้งหมดนี้ คือชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นกับเรา เรามีชัยชนะ เราสามารถต่อสู้กับศัตรูคือมารซาตาน เราแข็งแรง เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เรารับการเยียวยา เรามีเสรีภาพ เราเป็นไท เรามีกำลังมากขึ้น  มีชีวิตใหม่(ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ) เพื่ออะไร…..

ต้นไม้มีชีวิตอยู่เพื่อสืบต่อความเป็นชนิดของมัน  มันจึงไม่สูญพันธ์ไป มันเกิดผลตามที่มันเป็น และผลของต้นไม้นั้น คือชีวิตที่ส่งต่อไปยังต้นไม้รุ่นต่อไป

ยอห์น 15:1-2 1 “เรา​เป็น​เถา​องุ่น​แท้ และ​พระ​บิดา​ของ​เรา​ทรง​เป็น​ผู้​ดู​แล​รักษา​2 แขนง​ทุก​แขนง​ใน​เรา​ที่​ไม่​ออก​ผล ​พระ​องค์​ก็​ทรง​ตัดทิ้ง​เสีย และ​แขนง​ทุก​แขนง​ที่​ออก​ผล ​พระ​องค์​ก็​ทรง​ลิด​เพื่อให้​ออก​ผล​มาก​ขึ้น​

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเปรียบเทียบพระองค์เองเป็นต้นองุ่น  ส่วนผู้เชื่อทุกคน (คริสเตียน)ทุกคน คือแขนงที่ติดกับเถา สำแดงชีวิตที่เกิดผลเพื่อจะสืบต่อการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ ผลที่เกิดในชีวิตของคริสเตียน คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพลังที่ขับเคลื่อนให้เราทำพันธกิจ ทำหน้าที่เป็นทูตของพระเจ้า นำคนให้คืนดีกับพระเจ้า  ไม่ใช่เพราะเราประกาศเก่ง ไม่ใช่เพราะเราพูดเก่ง หรือเรียนจบโรงเรียนพระคริสตธรรม บางทีนักศึกษาพระคัมภีร์ยังไม่เคยนำคนมาคืนดีกับพระเจ้าได้สักคนก็มี  ได้แต่ระดมคนมา เรียกคนมา แต่เราไม่ได้ให้การทรงเรียกของพระเจ้าไปถึงคน แล้วคนเหล่านั้นที่มาโบสถ์แล้วก็จากไป  มาเพราะเราเรียกเขามา ไม่ใช่พระเจ้าเรียกเขามา คริสเตียนทุกคน มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?

2โครินธ์5:19 19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​

ครั้งหนึ่ง มีคนที่คืนดีกันกับพระเจ้าที่เรารู้จัก เขาได้ทำให้เราได้มาคืนดีกับพระเจ้า วันนี้ เรายังรักษาชีวิตการคืนดีกันกับพระเจ้า เพื่อจะนำการคืนดีกันกับพระเจ้านี้ไปนำคนอื่นมาคืนดีกันกับพระเจ้า ใช่ไม๊?  (พันธกิจคือคุณ.. คุณคือพันธกิจ)

เรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร   เพื่อรักษาชีวิตใหม่ที่เราได้จากพระเจ้า เพื่อสืบต่อ หรือเพื่อสูญพันธ์ บางคนกลัวทื่จะมีชีวิตที่จะสืบต่อในพันธกิจที่อยู่ในชีวิตใหม่  เพราะกลัว…. พระเยซูมักจะใช้คำว่า อย่ากลัวเลย  ไม่ได้เป็นแค่คำปลอบใจ แต่เป็นความจริง

มัทธิว 10:28-30 28 อย่า​กลัว​ผู้​ที่​ฆ่า​ได้​แต่​กาย แต่​ไม่​มี​อำนาจ​ที่​จะ​ฆ่า​จิต​วิญญาณ แต่​จง​กลัว​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ฤทธิ์ ที่​จะ​ให้​ทั้ง​จิต​วิญญาณ​ทั้ง​กาย​พินาศ​ใน​นรก​ได้​29 นก​กระจาบ​สอง​ตัว​เขา​ขาย​บาท​หนึ่ง​มิใช่​หรือ แต่​ถ้า​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ไม่​ทรง​เห็นชอบ นก​นั้น​แม้​สัก​ตัว​เดียว​จะ​ตก​ลง​ถึง​ดิน​ก็​ไม่ได้​30 ถึง​ผม​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ​ก็​ทรง​นับ​ไว้​แล้ว​ทุก​เส้น​31 เหตุ​ฉะนั้น​อย่า​กลัว​เลย ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ประเสริฐ​กว่า​นก​กระจาบ​หลาย​ตัว​

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสคำนี้ เพื่อให้เราทุกคนตระหนักว่า ขนาดนกที่ยังดำรงชีวิตอยู่เพื่อสืบต่อชนิดของมัน พระเจ้ายังดูแล  แล้วเราทั้งหลาย ที่ได้รับการทรงเรียกมาเพื่อทำพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์จะไม่ยิ่งดูแลเราหรือ  เพราะฉะนั้น อย่ากลัวที่จะทำพันธกิจที่อยู่ในตัวของคุณ  “คุณคือพันธกิจ…พันธกิจคือคุณ” จงทำทุกอย่างสุดความสามารถ สุดกำลัง สุดความคิด สุดจิตใจ เพื่อให้การทรงเรียกของพระเจ้าไปถึงคนทุกประเภท ทุกวัย ทุกที่ที่เราได้พบกับคนเหล่านั้น

โรม 10:17 17 ฉะนั้น​ความ​เชื่อ​เกิดขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ได้​ยิน และ​การ​ได้​ยิน​เกิดขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ประกาศ​พระ​คริสต์​

โรม 10:16 แต่​มิใช่​ทุก​คน​ได้​เชื่อ​ฟัง​ข่าว​ประเสริฐ​นั้น เพราะ​อิสยาห์​ได้​กล่าว​ไว้​ว่า ​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ใคร​เล่า​ได้​เชื่อ​สิ่ง​ที่​เขา​ได้​ยิน​จาก​เรา​ทั้ง​หลาย

ผู้เขียนหนังสือโรมได้บอกเราชัดเจนจากหนังสืออิสยาห์ว่า  ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินแล้วจะเชื่อ แต่หน้าที่ของเราคือนำการทรงเรียกของพระเจ้าไปให้เขาได้ยิน นอกจากนั้นขึ้นอยู่กับคนที่ได้ยินจะตอบสนองด้วยความเชื่อหรือไม่ ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้ว

พระเยซูทรงตรัสกับสาวกที่พระองค์ทรงส่งออกไปประกาศตามหมู่บ้านต่างๆว่า

มัทธิว 10:14 14 ถ้า​ผู้ใด​ไม่​ต้อนรับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​และ​ไม่​ฟัง​คำ​ของ​ท่าน เมื่อ​จะ​ออก​จาก​เรือน​นั้น​เมือง​นั้น จง​สะบัด​ผง​คลี​ที่​ติด​เท้า​ของ​ท่าน​ออก​เสีย เพื่อ​แสดง​ว่า​ท่าน​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อไป

พระเยซูทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ให้ทำพันธกิจโดยไม่เลือกว่าเป็นใคร ทั้งคนที่ต้อนรับและไม่ต้อนรับ คนที่ฟังหรือไม่รับฟังคำ  แต่พันธกิจที่อยู่ในตัวของสาวก ก็ยังเป็นพันธกิจที่ต้องประกาศออกไป นี่คือความหมายของการเป็นเกลือ หรือการเป็นแสงสว่าง  อยู่ที่ไหน ก็ยังทำหน้าที่ของเกลือที่รักษาความเค็ม เข้มข้น อยู่ที่ไหน ก็ยังเป็นแสงสว่างไล่ความมืด สำแดงความจริงของพระเจ้าอย่างกระจ่างชัด

“พันธกิจคือคุณ…คุณคือพันธกิจ” คือการแสดงออกของชีวิตใหม่ที่ชัดเจนที่สุด ที่ไม่มีสิ่งใดลอกเลียนแบบได้ คุณได้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็น  คือการมีชีวิตอยู่…สมกับที่ถูกสร้างใหม่ เพื่อนำการคืนดีกันกับพระเจ้าไปสู่คนรอบข้าง

2โครินธ์5:19 19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​

เรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร…..ทุกอย่างที่เรามี ทุกอย่างที่เราทำ  เพื่ออะไร จริงหรือ ที่เรากำลังทำและเป็นอยู่เพื่อคนในครอบครัวของเรา คนที่เรารัก เพื่อนของเรา เราได้ทำสุดกำลังแล้วหรือยัง

Leave a Comment