“ก้าวผ่านความกลัวของวันนี้”

มัทธิว6:11 11 ขอ​ทรง​โปรด​ประทาน​อาหาร​ประจำวัน​แก่​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย​ใน​กาล​วันนี้   หากจะวิเคราะห์คำสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเรียบเรียงอับดับต้นๆในการอธิษฐาน คือ น้ำพระทัยพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่ง สำหรับตัวสาวกเอง อันดับต้นๆก็คือ ปัจจัยเรื่องอาหารประจำวันซึ่งหมายถึงเวลาปัจจุบัน โดยใช้คำว่า วันนี้  ชีวิตในวันนี้สำคัญที่สุด ไม่ใช่พรุ่งนี้ มัทธิว 6:34 34 “เหตุ​ฉะนั้น อย่า​กระวน​กระวาย​ถึง​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่งนี้​คง​มี​การ​กระวน​กระวาย​สำหรับ​พรุ่งนี้​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว​ ในบทเดียวกันของมัทธิวตอนนี้ พระเยซูทรงจบด้วยความหมายของคำว่า วันนี้ ด้วยคำว่า แต่ละวันก็มีความทุกข์พออยู่แล้ว นั่นหมายความว่าอย่าเอาความทุกข์ที่ยังไม่เกิดของวันพรุ่งนี้มาทับถมในวันนี้จนกระตุ้นความกลัว(ปกติ) กลายเป็นความกลัวที่ผิดปกติ 2ทิโมธี 1:7  7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​มิได้​ทรง​ประทาน​จิต​ที่​ขลาด​กลัว​ให้​เรา แต่​ได้​ทรง​ประทาน​จิต​ที่​กอปร​ด้วย​ฤทธิ์ ความ​รัก และ​การ​บังคับ​ตนเอง​  ให้แก่​เรา ความกลัวที่เกินความจริงจะทำร้ายคนที่กลัว และอาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ในหนังสือพระกิตติคุณสี่เล่ม (มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น) มีคำว่า “อย่ากลัวเลย” ของพระเยซูที่ตรัสกับสาวก   และคำๆนี้ถูกใช้ในข้อพระคัมภีร์สุดฮ้อตของคริสเตียน ในหนังสือยอห์น 14:27 27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​  ในภาษากรีก คำว่า เอเรเน่  (สันติสุข Peace)  แปลว่า ความเงียบ ได้พักผ่อน ยังสื่อความหมายถึง  ความเจริญ  คนไทยเรามักมองคำว่า เจริญ คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้  หากตีความตามรากศัพท์ภาษากรีกตอนนี้ ความเจริญคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  อาจพูดเป็นสำนวนอย่างนี้ว่า เมื่อใดที่เราชนะความกลัวในปัจจุบันได้ ความเจริญก็จะเกิดขึ้นในทันที แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อใดที่พ่ายแพ้ต่อความกลัว ถูกความกลัวครอบงำ  ความถดถอยก็จะเกิดขึ้น (อาจเทียบกับคำที่พระเยซูกำลังหมายความถึง ก็คือ เกิดเป็นความทุกข์) พระเยซูจึงตรัสว่า แค่วันนี้ เรายังไม่สามารถก้าวผ่านความกลัว ความทุกข์ของวันนี้ได้ อย่าคิดถึงพรุ่งนี้เลย  เป็นสำนวนที่บอกอีกมุมว่า วันนี้ยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหาของวันนี้ได้ แต่ดันไปมองถึงปัญหาของวันพรุ่งนี้แล้ว  เป็นการคิดเกินตัวไปหรือเปล่า อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย​  คือคำแนะนำว่า จงจัดการกับความกลัวของตัวเองเดี๋ยวนี้ วันนี้ ด้วยสันติสุขของวันนี้ เดี๋ยวนี้ด้วย  27 เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​ให้แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ คือคำที่ย้ำกับเราว่า อย่าแสวงหาสันติสุขที่เลียนแบบ จงแสวงหาสันติสุขแท้ที่มาจากพระเยซูคริสต์ พระ องค์ทรงสัญญาแล้ว มีจริง เป็นของจริง สันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ เพื่อสยบความวิตกและความกลัวในปัจจุบัน  ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านให้สามารถก้าวผ่านความกลัวของปัจจุบัน วันนี้ไปให้ได้ เพื่อจะไม่มีจินตนาการความวิตกและกลัววันพรุ่งนี้ เพราะเราจะเผชิญวันพรุ่งนี้ได้แน่นอน อาเมน

Leave a Comment