“ชัยชนะเหนือความกลัว”

นายร้อย ที่อยู่ตรงกางเขน  มองดูมรณกรรม​ของ​พระ​เยซู

มาระโก 15:33-39 33 ครั้น​เวลา​เที่ยง​ก็​บังเกิด​มืด​มัว​ทั่ว​แผ่นดิน​จนถึง​บ่าย​สาม​โมง​34 พอ​บ่าย​สาม​โมง​แล้ว ​พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​ว่า “เอโล​อี เอโล​อี ลา​มา สะบัก​ธานี” แปลว่า “​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ ไฉน​ทรง​ทอดทิ้ง​ข้า​พระ​องค์​เสีย” 35 บาง​คน​ที่​ยืน​อยู่​ที่​นั่น​เมื่อ​ได้​ยิน​ก็​พูด​ว่า “ดู​เถิด​เขา​เรียก​เอลียาห์”36 มี​คน​หนึ่ง​วิ่ง​ไป​เอา​ฟองน้ำ​ชุบ​เหล้า​องุ่น​เปรี้ยว​เสียบ​ปลาย​ไม้​อ้อ ส่ง​ให้​พระ​องค์​เสวยแล้ว​ว่า “ให้​เรา​คอย​ดู​ว่า เอลียาห์​จะ​มา​ปลด​เขา​ลง​หรือ​ไม่”37 ฝ่าย​พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​แล้ว​ก็​สิ้น​พระ​ชนม์​38 ขณะนั้น​ม่าน​ใน​พระ​วิหาร​ก็​ขาด​ออกเป็น​สอง​ท่อน​ตั้งแต่​บน​ตลอด​ล่าง​39 ส่วน​นาย​ร้อย​ที่​ยืน​อยู่​ตรง​พระ​พักตร์​พระ​องค์ เมื่อ​เห็น​ว่า​พระ​องค์​สิ้น​พระ​ชนม์​อย่าง​นั้น​แล้ว จึง​พูด​ว่า “แท้จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า”

ฉายภาพยนต์เรื่อง Risen

ภาพยนต์นี้สร้างจากมุมมองของคนที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย เมื่อสองพันปีที่แล้ว  โดยน่าจะเอาบุคคลที่ได้มองเห็นการตายของพระเยซูคริสต์จริง มีส่วนในการตามล่าหาพระศพของพระเยซูในเวลานั้น เพื่อจะทำลายความเชื่อที่ว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เรียกว่า มีทั้งการสร้างข่าวเท็จว่า พระศพของพระเยซูถูกขโมยไป และมีทั้งการไล่ล่า จัดการกับคนที่เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย

สาวกของพระเยซูในเวลานั้น ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ทั้งถูกกล่าวหาเรื่องการขโมยพระศพ และยังถูกไล่ล่าเพื่อจะบีบคั้นให้เลิกเชื่อว่า พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย และไหนจะความจริงที่ตนเองไม่อยากจะเชื่อว่า เป็นไปได้หรือที่พระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตาย?

ผลกระทบของแรงกดดันที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด  คือ ทำให้เกิดความกลัว….(แต่มารีย์ มักดาลา ไม่ใช่ วันนี้ ในสูจิบัตรได้เขียนเกี่ยวกับรุ่งอรุณที่รอคอยของนางมารีย์ ชาวมักดาลา ได้พบกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์)   ในขณะที่สาวกคนอื่นกำลังเผชิญกับความกลัว และหนีตาย

หนึ่งในสาวกของพระเยซูเอง ที่ชื่อโธมัสก็พูดว่า จะไม่เชื่อ ถ้าไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปในสีข้างของพระเยซู

ยอห์น 20:24,27,29 …แต่​โธมัสต​อบ​เขา​เหล่า​นั้น​ว่า “ถ้า​ข้า​ไม่​เห็น​รอย​ตะปู​ที่​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ และ​ไม่ได้​เอา​นิ้ว​ของ​ข้า​แยง​เข้า​ไป​ที่​รอย​ตะปู​นั้น และ​ไม่ได้​เอา​มือ​ของ​ข้า​แยง​เข้า​ไป​ที่​สีข้าง​ของ​พระ​องค์​แล้ว ข้า​จะ​ไม่​เชื่อ​เลย… 27 แล้ว​พระ​องค์​ตรัส​กับโธ​มัส​ว่า “จง​ยื่น​นิ้ว​มา​ที่นี่​และ​ดู​มือ​ของ​เรา จง​ยื่น​มือ​ออก​คลำ​ที่​สีข้าง​ของ​เรา อย่า​ขาด​ความ​เชื่อ​เลย จง​เชื่อ​เถิด” …..29 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เพราะ​ท่าน​ได้​เห็น​เรา​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ผู้​ที่​ไม่​เห็น​เรา​แต่​เชื่อ​ก็​เป็น​สุข”

ในพระคัมภีร์ได้บันทึกเกี่ยวการตอบสนองของทหารที่เฝ้าอุโมงค์  และพวกมหาปุโรหิต คนที่ตรีงพระเยซู เมื่อรับการรายงานจากทหารว่า อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูว่างเปล่า

มัทธิว 28:1-15 1 ภายหลัง​วันสะบาโต เวลา​ใกล้​รุ่ง​เช้า​วัน​ต้น​สัปดาห์ มารีย์​ชาว​มักดาลา​กับ​มารีย์​อีก​คน​หนึ่ง​นั้น​มา​ดู​อุโมงค์​2 ​ใน​ทันใด​นั้น​ได้​เกิด​แผ่น​ดิน​ไหว​ใหญ่​ยิ่ง​นัก มี​ทูต​ของ​พระ​เจ้า​องค์​หนึ่ง ได้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​กลิ้ง​ก้อน​หิน​นั้น​ออก​จาก​ปาก​อุโมงค์ แล้ว​ก็​นั่ง​อยู่​บน​หิน​นั้น​3 สัณฐาน​ของ​ทูต​นั้น​เหมือน​แสง​ฟ้า​แลบ เสื้อ​ก็​ขาว​เหมือน​หิมะ​4 ยาม​ที่​เฝ้า​อยู่​นั้น​กลัว​ทูต​องค์​นั้น​จน​ตัว​สั่น​และ​เป็น​เหมือน​คน​ตาย​….11 …มี​ยาม​บาง​คน​ใน​พวก​ที่​เฝ้า​อุโมงค์​นั้น เข้า​ไป​ใน​เมือง​เล่า​เหตุการณ์​ทั้ง​ปวง ซึ่ง​บังเกิด​ขึ้น​นั้น​ให้​พวก​มหา​ปุโรหิต​ฟัง​12 เมื่อ​พวก​มหา​ปุโรหิต​ประชุม​ปรึกษา​กัน​กับ​พวก​ผู้ใหญ่​แล้ว ​ก็​แจก​เงิน​เป็น​อัน​มาก​ให้แก่​พวก​ทหาร​13 สั่ง​ว่า “พวก​เจ้า​จง​พูด​ว่า ‘พวก​สาวก​ของ​เขา​มา​ลัก​เอา​ศพ​ไป​ใน​เวลา​กลางคืน เมื่อ​เรา​นอน​หลับ​อยู่’14 ถ้า​ความ​นี้​ทราบ​ถึง​หู​เจ้า​เมือง​ เรา​จะ​พูด​แก้ไข​ให้​พวก​เจ้า​พ้น​โทษ”15 ครั้น​พวก​ทหาร​ได้รับ​เงิน​แล้ว​จึง​ทำ​ตาม​คำแนะนำ และ​ความ​นี้​ก็​เลื่อง​ลือ​ไป​ใน​บรรดา​พวก​ยิว​จน​ทุก​วันนี้​

นี่คือความคิดของคนที่ไม่เชื่อว่า พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย โดยเฉพาะคนที่คิดว่า ตนเองจะกลายเป็นคนที่เลือกทางผิด ถ้าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริง สิ่งที่จะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองก็คือ การโกหก และการหลอกลวง ให้ร้ายสาวกของพระเยซู เป็นผู้ขโมยศพของพระเยซูไป

สาวกสองคนที่ใกล้ชิดพระเยซู  คือ เปโตร กับยอห์น ก็เชื่อว่า ศพของพระเยซูถูกขโมยไป

ยอห์น 20:1-71วัน​อาทิตย์​เวลา​เช้า​มืด มารีย์​ชาว​มักดาลา​มาถึง​อุโมงค์​ฝัง​ศพ นาง​เห็น​หิน​ออก​จาก​ปาก​อุโมงค์​อยู่​แล้ว​2 นาง​จึง​วิ่ง​ไป​หา​ซีโมน​เปโตร และ​สาวก​อีก​คน​หนึ่ง​ที่​พระ​เยซู​ทรง​รัก​นั้น และ​พูด​กับ​เขา​ว่า “เขา​เอา​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ออกไป​จาก​อุโมงค์​แล้ว และ​พวก​เรา​ไม่​รู้​ว่า​เขา​เอา​พระ​องค์​ไป​ไว้​ที่​ไหน”3 ​เปโตร​จึง​ออกไป​ยัง​อุโมงค์​กับ​สาวก​คน​นั้น​4 เขา​วิ่ง​ไป​ทั้ง​สอง​คน แต่​สาวก​คน​นั้น​วิ่ง​เร็ว​กว่า​เปโตร​จึง​มาถึง​อุโมงค์​ก่อน​5 เขา​ก้ม​ลง​มองดู​เห็น​ผ้า​ป่าน​วาง​อยู่ แต่​เขา​ไม่ได้​เข้า​ไป​ข้าง​ใน​6 ซีโมน​เปโตร​ตาม​มาถึง​ภายหลัง แล้ว​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์​เห็น​ผ้า​ป่าน​วาง​อยู่​7 และ​ผ้า​พัน​พระ​เศียร​ของ​พระ​องค์​ไม่ได้​วาง​อยู่​กับ​ผ้า​อื่น แต่​พับ​ไว้​ต่างหาก​8 แล้ว​สาวก​คน​นั้น​ที่​มาถึง​ก่อน​ก็​ตาม​เข้า​ไป​ด้วย เขา​ได้​เห็น​และ​เชื่อ

ยากที่จะเชื่อว่า พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย ทำไมถึงยากที่จะเชื่อ เพราะว่า ทุกคนมีประสบการณ์กับคนที่ตายแล้วไม่ฟื้น หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี  ความจริงในความจำกัดของประสบการณ์ของคน

เรื่องศพของพระเยซูถูกขโมย เป็นเรื่องที่น่าเชื่อมากกว่า และการโกหกว่า เป็นฝีมือของสาวกของพระเยซูก็ยิ่งน่าเป็นไปได้ แต่ว่า สาวกของพระเยซูจะทำไปเพื่ออะไร  ในขณะนั้น สาวกเองก็ถูกข่มเหง ตามล่า เอาชีวิตอยู่แล้ว

ในประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่า สาวกอย่างน้อยห้าคนของพระเยซู ถูกฆ่าตายอย่างทรมานเพื่อปกป้องเรื่องที่พวกเขาโกหกว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย  อย่างนั้นหรือ? หนึ่งในนั้นคือ เปโตร (ผู้ที่เคยปฏิเสธพระเยซู เป็นหนึ่งในสองคนที่เชื่อว่า ศพของพระเยซูถูกขโมย) สาวกห้าคนของพระเยซู ยอมตายเพราะได้มีประสบการณ์กับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู

อ.เปาโลเองที่เคยชื่อเซาโล เคยเป็นฟาริสี เคยต่อต้านคริสเตียนอย่างรุนแรง จับคริสเตียนไปขัง และฆ่า ได้กลับใจหันมาเปลี่ยนเป็นคริสเตียน  อ.เปาโลเป็นพยานถึงการมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ และเป็นคนที่เขียนพระคัมภีร์ฉบับจดหมายฝากและจดหมายนักโทษมากที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่  คำพยานของอ.เปาโลเกี่ยวกับการกลับใจใหม่ ยังสดใหม่ถึงเราในวันนี้

กิจการ 22:6-8 6 “ครั้น​เมื่อ​ข้าพเจ้า​กำลัง​เดินทาง​ไป​ใกล้​จะ​ถึง​เมือง​ดามัสกัส ประมาณ​เวลา​เที่ยง ใน​ทันใด​นั้น​มี​แสง​สว่าง​กล้า​มา​จาก​ฟ้า​ล้อม​ข้าพเจ้า​ไว้​7 ข้าพเจ้า​จึง​ล้ม​ลง​ที่ดิน​และ​ได้​ยิน​พระ​สุรเสียง​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า ‘เซาโล​ ​เซาโล​ เจ้า​ข่ม​เหง​เรา​ทำไม’8 ข้าพเจ้า​จึง​ทูล​ตอบ​ว่า ‘พระ​องค์​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ผู้ใด’ ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​ข้าพเจ้า​ว่า ‘เรา​คือ​เยซู​ชาว​นาซาเร็ธ​ซึ่ง​เจ้า​ข่ม​เหง​นั้น’

เปาโลเป็นพยานถึงประสบการณ์กับพระเยซู หลังจากพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย  เปาโลผู้เคยพยายามใช้ความกลัวในการจัดการกับสาวกของพระเยซู  แต่สุดท้าย เปาโลต้องเผชิญกับความกลัวขีดสุด และตาบอดชั่วคราว เพื่อจะมีเวลาคิดได้ว่า พระเยซูคือของจริงทรงมีชีวิต  ไม่ใช่ข่าวลือ  ว่าพระองค์กลายเป็นศพที่ถูกขโมย

ยอห์น 20:29 29 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เพราะ​ท่าน​ได้​เห็น​เรา​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ผู้​ที่​ไม่​เห็น​เรา​แต่​เชื่อ​ก็​เป็น​สุข”

คำที่พระเยซูใช้กับสาวก หลักจากพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย คือคำว่า  อย่ากลัวเลย

แปลว่า จงมีชัยชนะเหนือความกลัว หยุดกลัวได้แล้ว

โรม 10:17 ฉะนั้น​ความ​เชื่อ​เกิดขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ได้​ยิน และ​การ​ได้​ยิน​เกิดขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ประกาศ​พระ​คริสต์​

เรากำลังประกาศพระคริสต์แบบไหน ที่จะทำให้คนที่ได้ยิน มีชัยชนะเหนือความกลัว

บทเรียนของโยสิยาห์ ที่เราได้เรียนในรุ่งอรุณเช้านี้  โยสิยาห์เป็นคนดี เป็นคนมีพระเจ้า เอาพระเจ้า ทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้า เพื่อครอบครัว เพื่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อผู้รับใช้ ทำบทบาทของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมในฐานะของกษัตริย์ แต่สิ่งเดียวที่ทำให้โยสิยาห์ตายก่อนเวลา เพราะความกลัว ทำให้ตัดสินผิด  คนเก่ง  ผิดพลาด เพราะให้ความกลัวเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจ

ภาพยนต์เรื่อง Risen ทรงเป็นขึ้นแล้ว  ได้ทำให้เราได้เห็นภาพของนายทหารที่กล้าหาญ แต่มีความกลัวที่ซ่อนอยู่ คือกลัวเลือกทางผิด เพราะเดิมพันของชีวิต อยู่ที่การตัดสินใจเลือกพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ประโยคที่ตัวละครคือพระเอกได้เขียนจดหมายลาออกจากการเป็นนายทหารโรม และไม่กลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมที่เป็นหน้ากาก ที่สังคมโรมเวลานั้น เรียกร้องให้กับทหารโรมต้องทำ เขาเลือก ที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า

นั่นคือ ประโยคที่ว่า มีสองสิ่งที่ขัดแย้งกัน คือ คนๆหนึ่งตายโดยปราศจากความผิด และคนเดียวกันนี้ ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

หนังสือพระกิตติคุณสามเล่มเขียนตรงกัน กับเหตุการณ์ที่ทหารโรมยศนายร้อยพูดประโยคยอมรับความจริงการเป็นพระเจ้าของพระเยซู

มัทธิว 27:54  ส่วน​นาย​ร้อย​และ​ทหาร​ที่​เฝ้า​พระ​ศพ​พระ​เยซู​อยู่​ด้วย​กัน เมื่อ​ได้​เห็น​แผ่น​ดิน​ไหว​และ​การ​ทั้ง​ปวง​ซึ่ง​บังเกิด​ขึ้น​นั้น ​ก็​พา​กัน​ครั่น​คร้าม​ยิ่ง​นัก จึง​พูด​กัน​ว่า “แท้จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า”

มาระโก 15:39  ส่วน​นาย​ร้อย​ที่​ยืน​อยู่​ตรง​พระ​พักตร์​พระ​องค์ เมื่อ​เห็น​ว่า​พระ​องค์​สิ้น​พระ​ชนม์​อย่าง​นั้น​แล้ว จึง​พูด​ว่า “แท้จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า”

ลูกา 23:47 47 ฝ่าย​นาย​ร้อย​เมื่อ​เห็น​เหตุการณ์​ซึ่ง​บังเกิด​ขึ้น​นั้น จึง​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​ว่า “แท้จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​คน​ชอบธรรม”

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเพื่อให้เราทั้งหลายได้ร่วมในชัยชนะของพระองค์  โดยเฉพาะชัยชนะเหนือความกลัว ที่ทรงอิทธิพลกับคนทุกยุคทุกสมัย

หากเราทั้งหลายกำลังตกอยู่ภายใต้ความกลัว  จงพบกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้า เพื่อเราจะอยู่ในความจริงของพระองค์

ยอห์น 8:32  32 และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​รู้จัก​สัจจะ และ​สัจจะ​จะ​ทำ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ไท”

พระเยซูคริสต์จะทำให้เราเป็นอิสระจากการโกหกหลอกลวงจากมารซาตานที่พยายามควบคุมเราด้วยความกลัว เสียงกล่าวโทษต่างๆ

โรม 8:1  1 เหตุ​ฉะนั้น​การ​ลงโทษ​จึง​ไม่​มี​แก่​คน​ทั้ง​หลาย ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซู​คริสต์

โรม 8:11 11 …​พระ​วิญญาณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ทรง​ชุบ​ให้​พระ​เยซู​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย ทรง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง​หลาย…

พระวิญญาณองค์เดียวกันนี้ จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือความกลัวใดๆทั้งสิ้น สาวกของพระเยซูคริสต์ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่คริสตจักรยุคแรก ได้พิสูจน์แล้ว่า พวกเขามีชัยชนะเหนือความกลัว โดยเฉพาะการเป็นพยานว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พวกเขายอมตายเพื่อคำพยานที่เป็นจริงนี้

ยอห์น 20:29 29 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เพราะ​ท่าน​ได้​เห็น​เรา​ท่าน​จึง​เชื่อ​หรือ ผู้​ที่​ไม่​เห็น​เรา​แต่​เชื่อ​ก็​เป็น​สุข”

เราเชื่อสิ่งที่เราได้ยินนี้ไม๊

Leave a Comment