“อธิษฐานเพื่อพระมหากษัตริย์”

1ทิโมธี 2:1-2 1 เหตุ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด ข้าพเจ้า​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ให้​วิงวอน​อธิษฐาน​ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​คน​ทั้ง​ปวง​2 เพื่อ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย​และ​คน​ทั้ง​ปวง​ที่​มี​ตำแหน่ง​สูง เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​เงียบๆ และ​สงบ​สุข​ใน​ทาง​ธรรม​และ​อย่าง​นอบ​น้อม​  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ คริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและถวายคำอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นที่รัก เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป  ในการแสดง ออกถึงความจงรักภักดี เราจึงได้สวมเสื้อสีเหลือง สีของพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกันในวันนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์นี้  และขอให้พระองค์ท่านอยู่ในคำอธิษฐานของพี่น้องสมาชิกทุกคน  ดังที่พระคัมภีร์ได้สอนเราให้วิงวอนอธิษฐานเพื่อพระมหากษัตริย์   ..เพื่อ​เรา​จะ​ได้​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​เงียบๆ และ​สงบ​สุข​ใน​ทาง​ธรรม​และ​อย่าง​นอบ​น้อม​  ในการอธิษฐานเผื่อนี้ มีการขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระมหากษัตริย์พระองค์นี้มาเป็นผู้นำ ผู้ปกครองประเทศไทย ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ ได้อยู่อย่างสงบสุข ข้าพเจ้าได้อ่านพระราชประสงค์ของในหลวงร.10 ตอนหนึ่ง มีความประทับใจที่พระองค์ทรงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะให้ประเทศไทย เป็นบ้านแสนสุข สำหรับประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบารมีของพระองค์ท่านจะรู้สึกถึงความสุขอย่างครอบครัว เหมือนอยู่บ้านของตนเอง ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงดำเนินตามรอยพระบาทของพระราชินีในหลวงร.9   และพระราชบิดา  ขอพระองค์ทรงได้รับพระพรจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ขอให้สิ่งดีๆมากมายของพระองค์ได้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชน ข้าพเจ้าได้ทราบมาอีกว่า ในหลวงร.10 ทรงเป็นผู้ที่มักทำอะไร ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ตัวเอง เราคนไทยจึงรู้เรื่องราวของพระองค์น้อยมาก ขอพระเจ้าทรงปกป้องพระองค์ท่านจากการโจมตี และผู้ไม่หวังดี และขอให้พระองค์ท่านทรงมีสติปัญญาในการปกครองบ้านเมือง และนำพาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป  และขอให้ประชาชนภายใต้พระบารมีของพระองค์มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักกันและกัน และมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน  ขอให้ประเทศไทยภายใต้พระบารมีของพระองค์ท่าน ไม่เกิดภัยพิบัติใด ไม่เกิดเรื่องร้ายใด และให้รอดพ้นจากภัยใดที่จะมีขึ้นจากเหตุใดก็ตาม ให้สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น  อธิษฐานอวยพรแผ่นดินไทยภายใต้พระบารมีของในหลวงร.10 ที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่พบกับภัยแล้ง ไม่เจอกับน้ำท่วม และประชาชนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ ในรัชกาลของพระองค์ท่าน จะมีแต่คนดี คนที่กลับใจ หยุดทำชั่ว  และมีใจที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้น อธิษฐานอวยพรคนไทย อวยพรผู้มีตำแหน่งสูง ข้าราชการของในหลวงร.10 ที่จะเป็นข้าราชการที่สัตย์ซื่อ มีระเบียบ มีวินัย และทำงานราชการอย่างเกิดผล เต็มความสามารถ  และเป็นประชาชนที่ดี เป็นคนดีตอบสนองต่อคุณของแผ่นดิน อาเมน

Leave a Comment