“มิชชั่น (พันธกิจ) คืออะไร ทำไม..ต้องแอคชั่น”

2โครินธ์ 5:17-21 17 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ผู้ใด​อยู่​ใน​พระ​คริสต์​ ผู้​นั้น​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สารพัด​ที่​เก่าๆ ​ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้งนั้น​18 ทั้งสิ้น​นี้​เกิด​มา​จาก​พระ​เจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​ และ​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​มี​พันธ​กิจ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​19 คือ​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​โลก​นี้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​องค์​โดย​พระ​คริสต์​ มิได้​ทรง​ถือ​โทษ​ใน​การ​ผิด​ของ​เขา และ​ทรง​มอบ​เรื่อง​การ​คืน​ดี​กัน​นั้น​ให้​เรา​ประกาศ​20 ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​ โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทาง​เรา เรา​จึง​ขอร้อง​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กัน​กับ​พระ​เจ้า​21 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ได้​ทรง​กระทำ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ไม่​มี​บาป​ให้​บาป เพราะ​เห็น​แก่​เรา เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ชอบธรรม​ของ​พระ​เจ้า​ทาง​พระ​องค์   คำว่า พันธกิจ Daikonia (ไดโคเนีย) ที่พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้ มาจากรากศัพท์ภาษากรีก Daikonos  (ไดโคนอส) แปลว่า ผู้รับใช้ ผู้ที่รอคอยรับคำสั่งจากเจ้านาย เมื่อเอามาใช้ในประโยคของพระคัมภีร์ตอนนี้ มีความหมายถึง ผู้ที่ร่วมอยู่ในภารกิจการคืนดีของพระเจ้า ไม่ใช่เราทำคนเดียว แต่เราทำงานร่วมกับพระเจ้า  ในแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยให้คนบาปมากมายกลับใจหันกลับมาหาพระเจ้า  ในแผนการไถ่บาปที่พระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้ยอมรับแบกบาปแทนมนุษย์ทุกคน  แผนการไถ่บาปนี้สำเร็จแล้ว แต่ยังขาดคนที่จะทำหน้าที่เป็นทูตแห่งการคืนดี  คำว่า ทูต แปลว่า เป็นตัวแทนของพระเจ้า นำข่าวสารเรื่องการไถ่บาป ไปถึงคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ คำว่า พันธกิจ Mission  ถูกเข้าใจว่า เป็นภารกิจของมิชชั่นนารีต่างชาติ หรือการทำพันธกิจข้ามวัฒนธรรมเท่านั้น  วิธีการของมิชชันนารี ในอดีต ก็คือการสร้างสัมพันธ์ก่อน เรียนรู้ภาษาของอีกประเทศหนี่ง จึงทำให้กลายเป็นเรื่องยาก และจำเพาะเฉพาะกับงานประกาศข้ามวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ความจริง ความหมายของพันธกิจ มิชชั่น คืองานของการเป็นทูตของการคืนดี ที่นำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าไปสู่คนที่แตกต่างกันทางความเชื่อ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน จะต่างประเทศหรือในประเทศ ล้วนมีผู้คนที่มีความแตกต่างในด้านความเชื่อ (ความเชื่อที่คิดว่าจะเอาตัวเองรอดได้ด้วยตัวเองที่หลากหลายมากมาย) แต่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า กิจการ 4:12 12 ​ใน​ผู้อื่น​ความ​รอด​ไม่​มี​เลย ด้วย​ว่า​นาม​อื่น​ซึ่ง​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​รอด​ได้ ไม่​ทรง​โปรด​ให้​มี​ใน​ท่ามกลาง​มนุษย์​ทั่ว​ใต้​ฟ้า”  พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคนให้รอดได้   คือต้องให้คนได้รู้ความจริงเรื่องนี้ว่าบาปของมนุษย์ไม่สามารถชดใช้ได้หมด นอกจากจะต้องมีคนที่สามารถจ่ายราคาค่าจ้างของความบาปได้ ก็คือ ต้องระดับพระเจ้าที่จ่ายราคาชีวิตของพระองค์ และพระเยซูได้ทำสำเร็จบนไม้กางเขนแล้ว แลพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย สำแดงพระองค์เป็นพระเจ้าที่ชนะความตาย โรม 6:23 23 เพราะ​ว่า​ค่าจ้าง​ของ​ความ​บาป​คือ​ความ​ตาย แต่​ของ​ประทาน​จาก​พระ​เจ้า​คือ​ชีวิต​นิรันดร์​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​ คนมากมายในโลกนี้กำลังพยายามดิ้นรนและถูกนำเสนอวิถีทางรอดมากมาย เราจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้คนรู้ความจริงนี้ นี่คือเหตุผลว่า ทำไม เราต้องมิชชั่น แอคชั่น ทำพันธกิจเดี๋ยวนี้ ทำงานร่วมกับพระเจ้าอย่างผู้รับใช้ที่ตามพระเจ้าให้ทัน พระเจ้าทรงทำกิจของของพระองค์แล้ว  รอแต่เราทุกคน แอคชั่นนั่นแหล่ะ Mission   Action!

Leave a Comment