“ร่วมพันธกิจ…กับเพื่อนร่วมทางกับพระเยซู”

2โครินธ์ 8:19-21 19 และ​มิใช่​แต่​เท่านั้น คริสตจักร​ได้​ตั้ง​คน​นั้น​ไว้​ให้​เป็น​เพื่อน​เดินทาง​ด้วย​กัน​กับ​เรา​ใน​การ​กุศล ซึ่ง​เรา​ได้รับ​เป็น​ธุระ เพื่อให้​เป็น​ที่​ถวาย​เกียรติ​แด่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​เป็น​ที่​แสดง​น้ำใจ​พรัก พร้อม​ของ​เรา​20 เรา​เจตนา​จะ​ไม่ให้​คน​หนึ่ง​คน​ใด​ติ​เตียน​เรา​ได้ ใน​เรื่อง​ของ​บริจาค​เป็น​อัน​มาก​ซึ่ง​เรา​รับมา​แจก​นั้น​21 เพราะ​เรา​มุ่ง​ที่​จะ​เป็น​คน​สัตย์​ซื่อ มิใช่​เฉพาะ​แต่​ใน​สาย​พระ​เนตร​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เท่านั้น แต่​ใน​สายตา​ของ​คน​ทั้ง​ปวง​ด้วย​ พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่า หนึ่งในงานพันธกิจที่ขาดไม่ได้ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า ไม่ว่าคนของพระเจ้าจะไปที่ไหน จะมีงานการกุศล ช่วยเหลือคนฟรีๆ นอกจากจะไปบอกข่าวดีแล้ว ยังต้องควักกระเป๋าจ่ายเงิน บริจาคสิ่งของให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน พระเยซูไปที่ไหน ก็ทำพันธกิจ ช่วยเหลือคน เลี้ยงข้าวคน แจกอาหารคน และรักษาโรคร่างกาย รักษาจิตใจ และจิตวิญญาณ  แม้กระทั่งคนที่สังคมปฏิเสธ รังเกียจ ถูกตีตราบาปไปตลอดชีวิต พระเยซูก็ปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้  มัทธิว 9:11-13 11 เมื่อ​พวก​ฟาริสี​เห็น​แล้ว ​ก็​กล่าว​แก่​สาวก​ของ​พระ​องค์​ว่า “ทำไม​อาจารย์​ของ​ท่าน​จึง​รับประทาน​อาหาร​ด้วย​กัน​กับ​คน​เ​ก็​บ​ภาษี​และ​คน​นอก​รีต​เล่า”12 เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​ทราบ​ดังนั้น​แล้ว​ก็​ตรัส​ว่า “คน​เจ็บ​ต้อง​การ​หมอ แต่​คน​สบาย​ไม่​ต้อง​การ​13 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ไป​เรียน​คัมภีร์​ข้อ​นี้​ให้​เข้าใจ ที่ว่า เรา​ประสงค์​ความ​เมตตา ไม่​ประสงค์​เครื่อง​สัตว​บูชา  ด้วย​ว่า​เรา​มิ​ได้มา​เพื่อ​จะ​เรียก​คน​ที่​เห็น​ว่า​ตัว​ชอบธรรม แต่​มา​เรียก​คน​ที่​พวก​ท่าน​ว่า​นอก​รีต”  ผู้ที่ติดตามพระเยซูด้วยคำเชิญชวนให้ตามพระองค์ไป ถูกเรียกว่า ผู้ที่ถือในทางนั้น  เป็นเพื่อนร่วมทางเดียวกันกับพระเยซู ทำอย่างเดียวกันกับที่พระองค์ทรงทำ  พระเยซูทรงมีเป้าหมาย คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ คนที่อ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้  คนที่รู้ตัวว่า ตนเองไม่ใช่คนดี คนที่สำนึกในบาปผิดของตน โรม 5:6-8  6 ขณะ​เมื่อ​เรา​ยัง​ขาด​กำลัง ​พระ​คริสต์​ก็​ได้​ทรง​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​ช่วย​คน​บาป​ใน​เวลา​ที่​เหมาะสม​7 ไม่​ใคร่​จะ​มี​ใคร​ตาย​เพื่อ​คน​ตรง แต่​บาง​ที​จะ​มี​คน​อาจ​ตาย​เพื่อ​คน​ดี​ก็​ได้​8 แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำแดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา​ทั้ง​หลาย คือ​ขณะที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น ​พระ​คริสต์​ได้​ทรง​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา​  การทำงานเพื่อให้คนตอบสนองต่อการทรงเรียกให้ร่วมทางไปกับพระเยซู  คือพันธกิจที่แท้จริง ไม่ใช่ว่า เราทำอะไรให้กับพระเยซู แต่พระเยซูต่างหากได้ทำอะไรให้เรา  เราจึงตอบสนองด้วยการร่วมทางไปกับพระองค์ ยอห์น 15:15-17  15 เรา​จะ​ไม่​เรียก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​บ่าว​อีก เพราะ​บ่าว​ไม่​ทราบ​ว่า​นาย​ทำ​อะไร แต่​เรา​เรียก​ท่าน​ว่า​มิตร​สหาย เพราะ​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​ยิน​จาก​พระ​บิดา​ของ​เรา เรา​ได้​สำแดง​แก่​ท่าน​แล้ว​16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่ได้​เลือก​เรา แต่​เรา​ได้​เลือก​ท่าน​ทั้ง​หลาย และ​ได้​แต่งตั้ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ให้​ท่าน​ไป​เกิดผล และ​เพื่อ​ให้ผล​ของ​ท่าน​คง​อยู่ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ท่าน​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​พระ​บิดา​ใน​นาม​ของ​เรา ​พระ​องค์​จะ​ได้​ประทาน​สิ่ง​นั้น​ให้แก่​ท่าน​17 สิ่ง​ที่​เรา​สั่ง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ก็​คือ ท่าน​จง​รัก​กัน​และ​กัน​  เป็นเพื่อนร่วมทางกับพระเยซู ด้วยการร่วมพันธกิจด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อาเมน

Leave a Comment