“เปลี่ยนวิกฤต…ให้เป็นโอกาส”

เอสเธอร์ 4:10-17 10 แล้วพระนางเอสเธอร์ก็บอกฮาธาค ให้ส่งข่าวไปให้โมรเดคัยว่า11 “ข้าราชการของพระราชาทั้งสิ้น และประชาชนในบรรดามณฑลของพระราชาทราบอยู่ว่า ถ้าชายหรือหญิงคนใดเข้าเฝ้าพระราชาภายในพระลานชั้นในโดยมิได้ทรงเรียก ก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมด ให้ลงโทษถึงตาย เว้นเสียแต่ผู้ซึ่งพระราชายื่นพระคทาสุวรรณออกรับคนนั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ ส่วนฉันพระราชาก็มิได้ตรัสเรียกให้เข้าเฝ้ามาสามสิบวันแล้ว”12 เขาทั้งหลายก็มาบอกโมรเดคัยถึงสิ่งที่พระนางเอสเธอร์ตรัสนั้น13 โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่า “อย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆ14 เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้”15 แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า16 “ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสา และถืออดอาหารเพื่อฉัน อย่ารับประทาน อย่าดื่มสามวัน กลางคืนหรือกลางวัน ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ”17 โมรเดคัยก็ไปกระทำทุกอย่าง ตามที่พระนางเอสเธอร์รับสั่งแก่ท่าน เทศกาลปูริม คือวันเฉลิมฉลองการช่วยกู้ชนชาติยิวรอดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์โดยหญิงสาวยิวคนหนึ่งได้กลายเป็นราชินีของอาณาจักรนี้ ในช่วงจังหวะที่ยิวกำลังตกอยู่ในสภาพวิกฤติระดับชาติ ฮามานคนอากัก มีเรื่องบาดหมางใจส่วนตัวกับโมรเดคัย ความอาฆาตแค้นถึงขนาดต้องการทำลายชนิดฆ่าล้างเผ่าพันธ์ยิวทั้งอาณาจักร ด้วยการให้ร้ายคนยิว (โดยไม่รู้เลยว่า พระราชินีของมีเดียนเปอร์เชียเวลานั้นมีเชื้อสายยิว และโมรเดคัยในฐานะลุง พ่อเลี้ยง และญาติสนิทคนเดียวที่เหลืออยู่ของพระนางเอสเธอร์ ที่ไม่มีใครล่วงรู้) คนยิวทั้งหมดออดอาหารอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยกู้จากสถานการณ์นี้ และข่าวการอดอาหารก็ไปถึงพระนางเอสเธอร์ ข้อพระคัมภีร์ด้านบน คือบทสนทนาระหว่างโมรเดคัยกับพระนางเอสเธอร์ผ่านขันทีอาธาค และนี่คือประโยคไฮไลท์ 14 เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้”  โมรเดคัยได้มองเห็นโอกาส ขณะที่พระนางเอสเธอร์มองไม่เห็นช่องทางที่จะได้เข้าเฝ้าพระราชาเพื่อกราบทูลขอความช่วยเหลือเลย จุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้คือ ความเชื่อมั่นในการช่วยกู้ของพระเจ้าจะมาแน่นอน เพียงแต่ว่า จะมาทางไหน การอดอาหารอธิษฐานต่อพระเจ้า คือการรับการสื่อสารจากพระเจ้า แม้ว่า จะถูกปฏิเสธด้วยความกลัวของพระนางเอสเธอร์ในครั้งแรกก็ตาม แต่โมรเดคัยก็ยังคงส่งต่อความเชื่อและการมองเห็นโอกาสนั้นยืนยันกับพระนางเอสเธอร์จนพระนางมีใจกล้าที่จะแสวงหาโอกาสจนพบ วิกฤติถูกเปลี่ยนเป็นโอกาส พี่น้อง…โอกาสรออยู่ตรงหน้าแล้ว

Leave a Comment