พระเจ้าทรงสื่อสารกับเราทางนี้…

ครั้งหนึ่งที่ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม ได้มาแบ่งปัน และสอนเรื่องสุขภาพกับคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม ประโยคหนึ่งที่ติดใจข้าพเจ้าก็คือ “พระเจ้าทรงสื่อสารกับเราทางนี้…” และท่านศจ.ดร.สุรเชษฐ์ก็ชี้ที่ศีรษะของท่าน  เนื้อหาสาระที่ท่านแบ่งปันคือเรื่อง NEWSTART ที่เป็นคำย่อมาจากตัวอักษร 7 คำ

N = Nutriant แปลว่า อาหาร

E = Exercise แปลว่า ออกกำลังกาย

W = Water แปลว่า น้ำดื่ม

S = Sun แปลว่า แสงแดด

T = Temperance แปลว่า การประมาณตน

A = Air แปลว่า อากาศ

R = Rest แปลว่า การพักผ่อน

T = Trust in God แปลว่า การไว้วางใจในพระเจ้า

ทั้งหมดนี้คือวิถีการดำเนินชีวิตที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ และนำไปถึงความสดชื่นของสมองที่จะรับการสื่อสารจากพระเจ้า ข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำเรื่อง NEWSTART นี้มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมา ได้พบว่า สองสิ่งที่ทำยากมาก ก็คือตัวอักษร T สองตัว Temperance และ Trust in God เกี่ยวข้องกับจิตใจ และจิตวิญญาณ เรื่องอื่นๆ สามารถทำได้ หากเรามีวินัยกับตัวเอง ไม่น่าเชื่อว่า สองสิ่งนี้ ต้องฝึกให้เป็นวินัยด้วยเช่นกัน บางครั้งเรามองข้ามเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในความคิด ในจิตใจของเรา ยากที่จะจับต้องได้ ตัวทีตัวแรก การประมาณตน คืออะไรที่ต้องเอาชนะเนื้อหนังของตนเอง เป็นแนวทางที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกให้ผู้ที่ใคร่จะติดตามพระองค์ให้เอาชนะตัวเอง คือการปฏิเสธความปรารถนาของตนเอง ตัวทีตัวที่สอง คือการไว้วางใจพระเจ้า ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน คือการลดละปล่อยวางตัวเอง อย่างที่พระคัมภีร์ใหม่ในหนังสือกาลาเทียได้กล่าวว่า  ผู้​ที่​อยู่​ฝ่าย​พระ​เยซู​คริสต์​ได้​เอา​เนื้อ​หนัง​กับ​ความ​อยาก และ​ตัณหา​ของ​เนื้อ​หนัง​ตรึง​ไว้​ที่​กางเขน​แล้ว​ (กาลาเทีย 5:24) ไม่ง่ายเลย ที่จะทำให้ตัวทีสองตัวนี้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงหนุนใจข้าพจ้าก็คือ เป็นไปได้ ไม่ง่ายก็จริง แต่เป็นไปได้ และเป็นไปได้บ่อยๆ เพียงแต่จงเพิ่มความถี่ในการฝึกวินัยในตัวทีสองตัวนี้ เป็นวินัยฝ่ายวิญญาณที่จับต้องไม่ได้ก็จริง แต่ทรงอิทธิพลต่อชีวิตที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดของเรา ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้เราทุกคนจงฝึกวินัยชีวิตให้ครบทุกด้านเพื่อเป้าหมายที่จะรับการสื่อสารจากพระเจ้าทางนี้…(เอามือชี้ไปที่ศีรษะของพี่น้องสิค่ะ) เพราะพระเจ้าทรงสื่อสารกับเราทางนี้… มาระโก 8:34 34 … “ถ้า​ใคร​ต้อง​การ​จะ​ตาม​เรา​มา ให้​คน​นั้น​ปฏิ​เสธ​ตน​เอง รับ​กาง​เขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา

Leave a Comment