“ความเชื่อ ความหวัง และความรัก”

1โครินธ์ 13:13  13 ดังนั้น​ยัง​ตั้งอยู่​สาม​สิ่ง คือ​ความ​เชื่อ ความ​หวัง​ใจ และ​ความ​รัก แต่​ความ​รัก​ใหญ่​ที่สุด​

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนสาวกของพระองค์เรื่องพลังของความเชื่อ แม้จะมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดพันธ์ผักกาด ที่มีขนาดเท่ากับหัวปากกาในยุคของเรา มัทธิว 17:20  20 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “เพราะ​เหตุ​พวก​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​น้อย ด้วย​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​เท่า​เมล็ด​พืช​เมล็ด​หนึ่ง​ท่าน​จะ​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​เลื่อน​จาก​ที่นี่​ไป​ที่​โน่น’ มัน​ก็​จะ​เลื่อน สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง​ใด​ซึ่ง​ท่าน​ทำ​ไม่ได้ จะ​ไม่​มี​เลย” ความเชื่ออันทรงพลัง เทียบขนาดเล็กของความเชื่อ กับขนาดของภูเขา และธรรมชาติของภูเขาที่ไม่เคลื่อนที่  ความเชื่อสามารถทำให้ภูเขากลายเป็นมีชีวิต เชื่อฟัง และย้ายตัวเองไปตามคำสั่งของผู้ที่มีความเชื่อเพียงเล็กๆ  ซึ่งแตกต่างจากความเชื่อน้อย (Unbelief) ที่แปลว่าไม่มีความเชื่อ Faithless คือการไม่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเลย บริบทข้อนี้ สาวกขับผีไม่ออก ทั้งๆที่พระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจให้ไปแล้ว พระเยซูจึงตำหนิสาวกว่า ไม่มีความเชื่อ ความเชื่อที่พระเยซูสอนสาวกให้มีคือการก้าวต่อไปในการใช้ความเชื่อ ด้วยการอดอาหารอธิษฐาน ผีนี้จึงจะถูกขับออก ความเชื่อต้องมีการประพฤติ แสดงออกของความเชื่อ น่าสนใจว่า ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูรอให้สาวกเปิดใช้งาน Activate เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีโหลดลงในคอมแล้ว แต่รอการเปิดใช้งาน ความเชื่อที่พระเยซูให้กับสาวกมีโปรแกรมฤทธิ์เดชรอการเปิดใช้งานด้วยการอธิษฐานอดอาหาร บางครั้งบางปัญหาที่แก้ไม่ตกอาจกำลังรอการเปิดใช้งานฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในผู้เชื่อแล้ว ความหวังเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตผู้เชื่อให้พระเยซูคริสตเจ้าด้วยเช่นกัน สุภาษิต 10:28 28 ความ​หวัง​ของ​ความ​ชอบธรรม​จบ​ลง​ใน​ความ​ยินดี แต่​ความ​มุ่งหวัง​ของ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ก็​สูญ​เปล่า  นอกจากความเชื่อในชีวิตคริสเตียนแล้ว ผู้เชื่อต้องมีความหวัง และเป็นความหวังจากพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ ไม่ใช่ความมุ่งหวังของเราที่พยายามยัดเยียดให้พระเจ้าทำสิ่งที่เราคาดหวัง สุภาษิตข้อนี้ได้กล่าวถึงการจบของความหวังในความยินดี ไม่ใช่สูญเปล่า (ที่จบจากากรคาดหวังทีสร้างขึ้นมาเอง) ความหวังที่มาจากพระเจ้าจะทำให้เกิดความสมหวังที่แท้จริง และสุดท้าย ความรัก (ยิ่งใหญ่สุด) ขาดไม่ได้ ในชีวิตของการเป็นคน มีคำพูดหนึ่งกล่าวว่า ทุกๆคน ต้องการความรัก แต่ว่า…ใครคือคนที่จะให้ความรัก หากทุกคนเรียกร้องแต่ความรักจากกันและกัน คำที่พระเยซูตรัสว่า การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ กิจการ 20:35  35 ข้าพเจ้า​ได้​วาง​แบบอย่าง​ไว้​ให้​ท่าน​ทุก​อย่าง​แล้ว ให้​เห็น​ว่า​โดย​ทำงาน​เช่นนี้​ควร​จะ​ช่วย​คน​ที่​มี​กำลัง​น้อย ระลึก​ถึง​พระ​วาทะ​ของ​พระ​เยซู​เจ้า ซึ่ง​พระ​องค์​ตรัส​ว่า ‘การ​ให้​เป็น​เหตุ​ให้​มี​ความ​สุข​ยิ่ง​กว่า​การ​รับ’ ”  เป็นไปได้มากว่า พระเยซูกำลังสอนเรื่องการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้ความรัก ใกล้วันคริสตมาสเข้ามาทุกทีแล้ว หัวข้อ Theme วันคริสตมาสปีนี้ คือ สันติสุขวันคริสตมาส..จงมีแก่ทุกคน Christmas Peace to everybody  วันนี้ เป็นวันพ่อที่คริสตจักรจัดให้ ขอให้คุณพ่อทุกคนมีความสุขนะค่ะ

By admin