“การทรงสถิตของพระเจ้าในคนรุ่นต่อไป”

กันดารวิถี  13:16 ชื่อ​เหล่า​นี้​เป็น​ชื่อ​คน​ที่​โมเสส​ใช้​ไป​สอด​แนม​ที่​แผ่นดิน​นั้น และ​โมเสส​เรียกชื่อ​โฮเช​ยา​บุตร​นูน​ว่า​โย​ชู​วา 

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์  วันนี้ เป็นอีกวันหนึ่งในปฏิทินของคริสตจักรใจสมานเพชรเกษม 11 ที่เราพยายาม เราตั้งใจ เราต้องการ ที่จะสร้างค่านิยมใหม่ให้กับเด็ก ยุชน อนุชน วัยรุ่นหนุ่มสาวทุกคนที่ก้าวเข้ามาในคริสตจักรของเรา ให้เป็นคนรุ่นต่อไปที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม และความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า พระคัมภีร์ที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อไปในยุคพระคัมภีร์เดิม ที่สามารถทันต่อทุกยุคทุกสมัย คือเรื่องราวของโยชูวา คนหนุ่มที่อยู่ในสายตาของโมเสสที่จะใช้ออกไปในแนวหน้า เพื่อจะทำหน้าที่สำรวจแผ่นดินคานาอัน (แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญายกให้กับคนอิสราเอล เป็นที่อยู่อาศัย แต่แผ่นดินนี้ ได้ถูกยึดครองไว้ก่อนที่คนอิสราเอลจะมาถึง (เพราะต้องเป็นทาสในอียิปต์ถึง 400 ปี) และยังต้องเดินในถิ่นทุรกันดารอีก 40 ปี (เพราะความไม่พร้อมของอิสราเอลเอง) แผ่นดินที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งน้ำนม ย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนทุกคน

จากชื่อ โฮเชยา ที่แปลว่า ผู้ช่วยให้รอด Rescuer เปลี่ยนมาเป็น โยชูวา แปลว่า การช่วยให้รอดของพระยาเวห์ Yahweh – saved  มีนัยยะสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งให้เป็นคนรุ่นต่อไป

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:23 ​พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​โย​ชู​วาบุตร​นูน​ว่า “จง​เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด เพราะ​เจ้า​จะ​นำ​คน​อิสราเอล​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​ซึ่ง​เรา​ปฏิญาณ​ว่า​จะ​ให้แก่​เขา เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า”

โยชูวา 1:9  เรา​สั่ง​เจ้า​ไว้​แล้ว​มิใช่​หรือ​ว่า​จง​เข้มแข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​ตกใจ​หรือ​คร้าม​กลัว​เลย เพราะ​ว่า​เจ้า​ไป​ใน​ถิ่น​ฐาน​ใด ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ทรง​สถิต​กับ​เจ้า”  

พระเจ้าทรงกำหนดและทรงเรียกคนรุ่นต่อไปด้วยพระองค์เองเสมอ คนที่จะได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้า คือคนที่พยายาม ตั้งใจ ที่จะรักษาชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้า ในการทรงสถิตของพระเจ้า คือการได้รับการสื่อสารจากพระเจ้า ในยุคของคริสตจักร พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูทรงประทานแก่ผู้เชื่อในพระองค์ด้วยการกลับใจใหม่ และตั้งใจเดินในทางเดียวกันกับพระองค์ กายของผู้เชื่อเป็นวิหารของพระเจ้าเป็นที่สถิตของพระวิญญาณฯ ในยุคของเรามีการแบ่งแยกการเรียกคนในช่วงอายุต่างๆ เช่น Baby boomer  Gen X Gen Y Gen Z  และ Gen C (คือคนทุกวัยที่ปรับตัวเองเข้ากับเทคโนโลยี และไม่ตกเทรนด์) อาจเป็นไปได้ว่า คนรุ่นต่อไปของพระเจ้าอาจไม่ใด้ถูกกำหนดด้วยอายุแล้ว เป็นไปได้ไม๊? การทรงสถิตของพระเจ้า คือตัวกำหนด การเป็นคนรุ่นต่อไปของคริสตจักที่แท้จริง  เพียงแต่ว่า หากคนรุ่นใหม่ ที่อายุยังน้อยได้พบกับการทรงสถิตในชีวิตของตนเองจะได้เปรียบคนอายุมากกว่า เรามาชิงดีชิงเด่นกันเรื่องนี้ดีไม๊

Leave a Comment